Legislatie

Ordonanta de urgenta 8/2009

Ordonanta de urgenta 8/2009 din 18/02/2009

Versiune actualizata la data de 13/12/2018Text actualizat la data de 13.12.2018. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

- O.U.G. nr. 58/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28/06/2010.

- Legea nr. 94/2014 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 03/07/2014.

- Ordonanta nr. 8/2014 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 585 din 05/08/2014.

- O.U.G. nr. 46/2017 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 30/06/2017.

- O.U.G. nr. 107/2018 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1058 din 13/12/2018.


Pus in aplicare prin:

- Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09/03/2009.

- Criteriu publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 17/08/2015.

- Ordinul nr. 3560/2018 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 03/05/2018.

- Ordinul nr. 386/2018 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/06/2018.


Avand in vedere criza financiara existenta la nivel global, care afecteaza, in principal, intreprinderile mici si mijlocii din Romania, precum si situatia creata de presiunile personalului bugetar pentru cresterea salariilor,

avand in vedere faptul ca intreprinderile mici si mijlocii se afla in prezent sub presiunea limitarii posibilitatilor de creditare generata de criza financiara si sunt din ce in ce mai afectate de lipsa de lichiditati din economie, ceea ce genereaza si intarzieri in incasarea facturilor aferente marfurilor livrate sau serviciilor prestate in favoarea propriilor beneficiari,

avand in vedere lipsa de forta de munca calificata la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii, generata de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat in ultimii ani, care a generat deja cresteri salariale importante in sectorul privat in ultimii ani, pe fondul cresterii economice si a necesitatii de a asigura o forta de munca stabila,

avand in vedere ca in contextul actual generat de efectele crizei financiare intreprinderile mici si mijlocii nu mai au resurse pentru a tine pasul cu cresterile salariale anuntate in sectorul bugetar si risca sa isi piarda angajatii,

avand in vedere investitiile facute de majoritatea angajatorilor in pregatirea fortei de munca angajate in vederea asigurarii sustenabilitatii intreprinderilor in conditiile concurentiale generate de aderarea la Uniunea Europeana,

prin introducerea tichetelor de vacanta, Guvernul intervine printr-o masura urgenta in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde angajatilor, alaturi de salariu, vacante in tara, prin intermediul tichetelor de vacanta, cu rol de recuperare a capacitatii de munca, de crestere a productivitatii muncii salariatului si de motivare a acestuia pentru a-si mentine calitatea de salariat in respectiva intreprindere, ceea ce va genera stabilitate si eficienta marite la nivelul sectorului privat si in special in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.

Avand in vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, este necesar a fi luate masuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanta.

Neadoptarea prezentei ordonante de urgenta va duce la scaderea circulatiei turistice in Romania, la cresterea ratei somajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra intregii economii.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si  intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare vouchere de vacanta.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(2) Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 107/2018 incepand cu 13.12.2018. Pus in aplicare prin Ordin nr. 386/2018 incepand cu 13.12.2018 pana la 31.12.2020. Pus in aplicare prin Ordin nr. 3560/2018 incepand cu 13.12.2018 pana la 31.12.2020.

(21) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul "voucher de vacanta" va fi interpretat ca facand referire atat la voucherul de vacanta pe suport hartie, cat si la voucherul de vacanta pe suport electronic.

Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(22) Voucherele de vacanta pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise in format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonante de urgenta, fiind destinate exclusiv achizitionarii pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

Alineatul (2^2) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(23) Voucherele de vacanta pe suport hartie si pe suport electronic sunt emise in mod exclusiv pentru a fi folosite in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Alineatul (2^3) a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(24) In limita resurselor bugetare, angajatorul stabileste, in conditiile alin. (2), cand acorda voucherele de vacanta, de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.

Alineatul (2^4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.

(25) In cazul institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, modalitatea de acordare a indemnizatiilor de vacanta se stabileste prin hotarare a Guvernului, fara a se diminua cuantumul anual acordat salariatilor din administratia publica centrala si locala pentru vouchere de vacanta sau echivalent.

Alineatul (2^5) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.

(3) Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta de catre alti angajatori decat cei prevazuti la alin. (2) reprezinta contravaloarea a maximum sase salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit in conditiile legii.

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.

(5) Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator, in conditiile art. 3.

Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(6) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(7) Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul voucherelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(8) Prestarea serviciilor achizitionate de catre unitatile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanta se face in structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism.

Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(9) Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.


Art. 1.1. - Incepand cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiti de Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, vor acorda angajatilor proprii primele de vacanta numai sub forma voucherelor de vacanta, in cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit, in conditiile legii, pentru un salariat.

Art. 1^1. - a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.


Art. II. - (1) Voucherele de vacanta, atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(11) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Pus in aplicare prin Criteriu din 11/08/2015 incepand cu 09.01.2017 pana la 31.12.2020.

Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(12) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (11).

Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(2) Fiecare voucher de vacanta pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:

a) emitentul si datele sale de identificare;

b) valoarea nominala a voucherului de vacanta;

c) angajatorul si datele sale de identificare;

d) numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;

e) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicarii stampilei unitatii afiliate;

f) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea voucherului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta;

g) perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta.

h) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);

Litera h) a fost introdusa prin punctul 7. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

i) elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.

Litera i) a fost introdusa prin punctul 7. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 31.07.2015.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(21) Fiecare voucher de vacanta pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) si i) sunt inscrise pe voucherul de vacanta pe suport electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta.

Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(22) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achizitionarea de servicii turistice in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1).

Alineatul (2^2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.

(23) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.

Alineatul (2^3) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(24) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanta, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si cu unitatile afiliate.

Alineatul (2^4) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(25) Unitatile emitente de vouchere de vacanta pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanta sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza scheme/ aranjamente de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.

Alineatul (2^5) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(3) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei voucherelor de vacanta in conditii de siguranta.

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(4) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, in cazul in care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

Art. 2. - a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.


Art. III. - (1) Abrogat prin punctul 7. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(2) Abrogat prin punctul 7. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(3) Abrogat prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(4) Abrogat prin punctul 9. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

*) Potrivit art. IV, lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, se abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009.

(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt multiplu de 50 lei, pana la 100 lei, valoare nominala maxima pe voucher.

Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.

(6) Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de vouchere de vacanta pe suport hartie achita atat contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta, cat si costul imprimatului reprezentand voucherul de vacanta.

Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 11. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(7) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta serviciul de emitere a voucherului de vacanta pe suport electronic achita contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta distribuite angajatilor, precum si costul emiterii suportului electronic.

Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 11. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(8) Valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordata angajatilor, fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, nu poate sa fie diminuata in niciun mod.

Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 11. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

Art. 3.1. - (1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator si unitatea afiliata de catre unitatile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanta, care contine elementele minime obligatorii.

(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unitatii afiliate a altor elemente grafice fata de cele minime obligatorii va fi negociata cu emitentii si nu va face obiectul limitarii prevazute la alin. (1).

Art. 3^1. - a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.

 

Art. IV. (1) Operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati de Autoritatea Nationala pentru Turism, conform Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta vouchere de vacanta ca modalitate de plata, se denumesc, in mod conventional si in intelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati afiliate.

(11) Autoritatea Nationala pentru Turism va transmite unitatilor emitente lista cu unitatile afiliate.

Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(2) Comisionul maxim perceput de agentiile de turism, in calitate de unitati afiliate, nu poate depasi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor voucherelor de vacanta.

Art. 4. - a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.


Art. V. - (1) Abrogat prin punctul 13. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.

(2) Orice plata se face numai prin intermediul societatilor bancare sau prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, potrivit legii.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

(3) Unitatile emitente vor plati unitatilor afiliate cu care au incheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanta contravaloarea acestora dupa prestarea serviciilor de turism.

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.


Art. VI. (1) Se interzice unitatii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanta.

(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanta se suporta de catre angajat, titular al voucherelor de vacanta.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.

Art. 6. - a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.


Art. VII. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 7 puncte - amenda acceptarea de catre unitatea afiliata de vouchere de vacanta de la alte persoane decat titularul voucherului de vacanta.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 10.07.2017.

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 1 alin. (7). Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 10.07.2017.

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda urmatoarele:

a) fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la voucherul de vacanta;

b) comercializarea voucherelor de vacanta de catre angajati, angajatori, unitatile afiliate si structurile de primire turistice;

c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanta utilizate de angajati;

d) emiterea de vouchere de vacanta cu alte valori nominale decat cele prevazute la art. 3 alin. (5);

e) emiterea de vouchere de vacanta de catre alte entitati decat cele prevazute la art. 2 alin. (1). Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 10.07.2017.

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda si retragerea licentei de turism agentiei de turism, in calitate de unitate afiliata, fapta agentiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achizitionare cu vouchere de vacanta la un pret mai mare fata de pretul pachetului similar de servicii achizitionat prin alte mijloace de plata. Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 10.07.2017.

(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda fapta unitatilor emitente de a emite vouchere de vacanta cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) si (22). Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 10.07.2017.

(51) Un punct - amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit, in conditiile legii.

Alineatul (5^1) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 46/2017 incepand cu 30.06.2017.

(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism.

(7) Contraventiilor prevazute la alin. (1) - (5) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. - a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta nr. 8/2014 incepand cu 04.07.2015.


Art. VIII - In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Turismului si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor supune spre aprobare, prin hotarare a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.


__________________

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemneaza: Ministrul turismului, Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea

__________________

Bucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 8.

__________________

Actul a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 94/2014 incepand cu 06.07.2014.