Legislatie

Legea nr. 296 din 2020

                                       PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                     SENATUL

 

L E G E  pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. La articolul 7, punctul 18, litera d) a punctului 26, punctele 37 si 40 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„18. locul conducerii efective-locul in care, daca nu se demonstreaza altfel, persoana juridica straina, realizeaza operatiuni care corespund unor scopuri economice, reale si de substanta si unde este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a)   deciziile economico-strategice necesare pentru conducerea activitatii persoanei juridice straine in ansamblul sau se iau in Romania de catre directorii executivi/membrii consiliului de administratie; sau

b)   cel putin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoanei juridicestraine sunt rezidenti;

....................................................................................................................

26. – d) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor sale afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua ori daca le controleaza in mod efectiv;

…………………………………………………………………………………


 

37. rezident - orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene sau orice persoana fizica rezidenta. Rezidentul are obligatie fiscalaintegrala in Romania,fiind contribuabil supus impozitarii in Romania pentru veniturile mondiale obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei, conform prevederilor prezentei legi si ale tratatelor in vigoare incheiate de Romania;

…………………………………………………………………………………

40. titlu de participare - orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe  actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica ori detinerile la un fond de investitii;”

 

2.        Dupa articolul 8, se introduce un nou articol, art. 81 cu urmatorul cuprins:

Locul conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine

Art. 81. - (1) Daca o persoana juridica straina este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr- un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte, rezidenta acestei persoane se va stabili potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri.

(2)           Rezidenta in Romania a persoanei juridice straine se stabileste de catre organul fiscal central competent pe baza chestionarului prevazut la art. 230 alin. (8) si a urmatoarelor documente anexate la acesta:

a)  copia         legalizata         insotita         de traducerea autorizata            a                   deciziei/hotararii actionarilor/asociatilor/fondatorilor/membrilor consiliului de administratie/directorilor executivi ai          persoanei        juridice          straine             cu                privire       la stabilirea locului conducerii efective in Romania;

b)  copia legalizata insotita de traducerea autorizata a actului constitutiv actualizat al persoanei juridice straine;

c)  copia legalizata a extrasului de la Registrul Comertului sau organismului similar din statul strain in care este inregistrata persoana

juridica straina, din care rezulta actionariatul si


 

aportul acestuia in capitalul persoanei juridice straine; orice modificari ulterioare se comunica organului fiscal central competent in termen de 45 de zile calendaristice de la data producerii lor;

d)       copia documentului sau actului privind utilizarea spatiului din Romania unde se va exercita efectiv conducerea persoanei juridice straine;

e)       copia legalizata insotita de traducerea autorizata a contractelor incheiate cu directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoanei juridice straine avand locul conducerii efective in Romania.

(3)   Organul fiscal central competent analizeaza documentatia prezentata de persoana juridica straina, stabileste daca locul conducerii efective este in Romania si notifica persoana juridica straina daca pastreaza rezidenta statului strain sau devine persoana juridica straina rezidenta in Romania.

(4)   Persoana juridica straina rezidenta in Romania potrivit locului conducerii efective are urmatoarele obligatii:

a)  sa se inregistreze la organul fiscal central competent, potrivit declaratiei de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni/ declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania in termen de 30 zile de la data la care a fost notificat ca este persoana rezidenta in Romania;

b)  sa pastreze procesele-verbale ale sedintelor de consiliu si ale adunarilor actionarilor/asociatilor;

c)  sa conduca si sa pastreze in Romania evidenta contabila, respectiv sa intocmeasca situatiile financiare conform legislatiei contabile din Romania;

d)  sa se inregistreze ca platitor de impozit pe profit;


 

e)  sa isi mentina rezidenta in Romania pe o perioada de cel putin un an fiscal.

(5)   Prevederile Titlului II „Impozitul pe profit” din prezentul cod, sunt aplicabile si persoanei juridice straine rezidenta in Romania potrivit locului conducerii efective.

(6)   In scopul administrarii creantelor fiscale, organul fiscal central stabileste si inregistreaza, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, un loc al conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine, care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7)   Stabilirea rezidentei in Romania de catre o persoana juridica straina nu trebuie sa aiba la baza aranjamente artificiale in scopul reducerii impozitelor care ar fi trebuit sa fie platite in statul strain si nu trebuie sa creeze oportunitati de neimpozitare sau de impozitare mai scazuta in Romania, inclusiv prin aranjamente de utilizare a conventiilor fiscale incheiate de Romania, numai in scopul evitarii platii impozitelor in beneficiul direct sau indirect al unor rezidenti din terte jurisdictii.”

 

3.      La articolul 12, literele h), i), m) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

,,h) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste proprietati, inclusiv inchirierea sau cedarea folosintei bunurilor proprietatii imobiliare situate in Romania, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, precum si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la un rezident;

i) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare, detinute la un rezident si din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani;


 

…………………………………………………………………………………

m) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unui rezident;

…………………………………………………………………………………

s) venituri realizate din lichidarea unui rezident;”

 

4.      La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) persoanele juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective;”

 


 

cuprins:


5.       La articolul 14, litera a) se modificasi va avea urmatorul

 

„a) In cazul persoanelor juridice romane, al persoanelor juridice


straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective, precum si al persoanelor juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;”

 

6.     La articolul 22, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1). Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului pana in trimestrul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1), pentru contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1) pana la sfarsitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit.

…………………………………………………………………………………

(4)   In cazul contribuabililor prevazuti la art. 47 care devin platitori de   impozit   pe   profit   in   conformitate    cu    prevederile    art.    48    alin. (31) si art. 52, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul trimestrului respectiv investit in activele prevazute la alin. (1), puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.


 

(5)     Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar sau in cursul anului urmator, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.”

 

7.        La articolul 22, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (101) cu urmatorul cuprins:

„(101) Contribuabilii care aplica prevederile Legii nr. 153/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru achizitiile reprezentand aparate de marcat electronice fiscale, definite potrivit legii, nu aplica prevederile prezentului articol.ˮ

 

8.     La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Cheltuielile suportate de angajatoraferente activitatii in regim de telemunca pentru salariatii care desfasoara activitatea in acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.ˮ

 

9.     La articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 21se abroga.

 

10.        La articolul 25, alineatul (4), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:

„f1) cheltuielile effectuate ca urmare a unor tranzactii cu o persoana situata intr-un stat care, la data inregistrarii cheltuielilor, este inclus  in  Anexa I si/sau Anexa II din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;”

 

11.        La articolul. 25, alineatul. (4), litera q), se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„q) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiilor;”


 

12.        La articolul 25, dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate, alin. (12) si alin. (13), cu urmatorul cuprins:

„(12) In situatia in care un beneficiar al unei sponsorizari/burse private/mecenat restituie suma respectiva contribuabilului, potrivit legii, intr-un an fiscal diferit de cel in care a fost acordata sponsorizarea/bursa privata/mecenatul, suma dedusa pentru acea sponsorizare/bursa privata sau mecenat din impozitul pe profit, in perioade fiscale precedente, in limita prevazuta de lege, se adauga ca diferenta de plata la impozitul pe profit datorat in trimestrul/anul restituirii sponsorizarii/bursei private/mecenatului. Pentru situatiile in care restituirile de sponsorizari/burse private/mecenat se efectueaza in acelasi an fiscal, contribuabilul regularizeaza in trimestrul/anul restituirii sponsorizarii/bursei private/mecenatului sumele deduse din impozitul pe profit, in trimestrele precedente, in limita prevazuta de lege.

(13) Cheltuielile reprezentand amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care se scad din impozitul pe profit potrivit alin. (4) lit. t), sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.”

 

13.        La articolul 26 alineatul (1), partea dispozitiva a lit. c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, altele decat cele prevazute la lit. d)-f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:”

 

14.         La articolul 29, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

„(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(3), contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, pentru determinarea rezultatului fiscal, vor avea in vedere urmatoarele reguli:

a)   in cazul in care contractul de leasing transfera dreptul de proprietate asupra activului-suport la locatar pana la incheierea duratei contractului de leasing sau costul activului aferent dreptului de utilizare reflecta faptul ca locatarul va exercita o optiune de cumparare, locatarul deduce cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare pe durata activului-suport, determinata potrivit art. 28, cu respectarea si a celorlalte conditii prevazute in cadrul art. 28;

b)   in cazul contractelor de leasing care nu indeplinesc conditia prevazuta la lit. a), cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se deduc astfel:


 

1.   pe durata contractului de leasing, in situatia in care locatarul amortizeaza activul respectivpe aceeasi durata, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;

2.    pe durata activului-suport determinata potrivit art. 28, in situatia in care locatarul amortizeaza activul respectiv pe durata de utilizare economica a activului-suport, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. In cazul in care activele-suport sunt de natura celor prevazute la art. 28 alin. (4), cu exceptia celor prevazute la art. 28 alin. (4) lit. c), cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se deduc pe durata contractului de leasing;

c)   pentru deducerea cheltuielilor privind dobanzile, in cazurile prevazute la lit. a) si b), se aplica prevederile art. 402;

d)   in situatia in care activele-suport care fac obiectul contractelor prevazute la lit. a) reprezinta  active de natura celor prevazute la art. 22    alin. (1), scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit, potrivit art. 22, se aplica la valoarea dreptului de utilizare a activelor respective;

e)   pentru deducerea cheltuielilor prevazute la lit. b) se aplica si prevederile art. 25 alin. (1) si (3) lit. l), dupa caz;

f)   in cazul in care se efectueaza reevaluarea activului aferent dreptului de utilizare sunt aplicabile prevederile art. 7 pct. 44 lit. c), art. 23  lit. g), art. 25 alin. (4) lit. l), art. 26 alin. (6) si(7);

g)   pentru clasificarea contractelor de leasing, locatarul nu aplica prevederile art. 7 pct. 7 si 8, art. 28 alin (4) si (14).

h)    pentru deducerea diferentelor de curs valutar se aplica prevederile art. 402, cu exceptia vehiculelor rutiere motorizate, unde se aplica prevederile art. 25 alin. (3) lit. l);

(5)            In cazul contractelor de leasing pe termen scurt si in cazul contractelor de leasing in care activul-suport are o valoare mica, pentru care locatarul opteaza sa nu aplice dispozitiile privind recunoasterea contractelor de leasing, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, cheltuielile aferente acestor contracte, reprezinta cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.”

 

15.     La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Prevederile alin. (2) se aplica si:

a)                                           contribuabilului care, in calitate de absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, preia de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor care a fost anterior platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata integral de catre absorbit/divizat/cedent, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta


 

pierdere se recupereaza de catre contribuabil, pe perioada ramasa, cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani;

b)                                        contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, fost platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil pe perioada ramasa, cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani;

c)                                           contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, de la un alt platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata integral, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil pe perioada ramasa cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani.”

 

16.     Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective

Art. 35. - Prevederile referitoare la persoana juridica romana cuprinse la art. 23, 24, art. 32,

34, art. 38, 39, precum si art. 43 se aplica in aceleasi conditii si situatii persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective.

Pentru aplicarea art. 24 si art. 33 persoanele juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective trebuie sa aiba una dintre formele de organizare prevazute in anexa

nr.1, respectiv anexa nr. 3, din prezentul titlu.”

 

17.     La articolul 39, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Creditul acordat pentru impozitele platite unui stat strain intr- un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazute la art. 17 la profitul impozabil obtinut in statul strain, determinat in conformitate cu regulile prevazute in prezentul titlu, sau la venitul obtinut din statul strain. Creditul se acorda din impozitul pe profit calculat pentru anul in care impozitul a fost platit statului strain. Plata


 

impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozitul in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizeaza retinerea la sursa, impozitul platit in strainatate de persoana juridica se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau prin copia declaratiei fiscale sau a documentului similar depusa/depus la autoritatea competenta straina insotita de documentatia care atesta plata acestuia, in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza documentul  justificativ.”

 

18.           La articolul 406, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) In masura in care un tratament neuniform al elementelor hibride implica venitul unui sediu permanent ignorat, care nu face obiectul impozitarii in Romania, prin care un contribuabil cu rezidenta fiscala in Romania isi desfasoara activitatea intr-un alt stat membru/stat tert, contribuabilul roman include in baza impozabila veniturile care, in caz contrar, ar fi atribuite sediului permanent ignorat. Aceasta regula se aplica, cu exceptia cazului in care Romania scuteste veniturile respective in temeiul unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate cu un alt stat membru/stat tert.”

 

19.     Dupa Capitolul IV se introduce un nou capitol, Capitolul IV1

„Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit”, cuprinzand articolele 421 - 4211, cu urmatorul cuprins:

 

„CAPITOLUL IV1

Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit

 

Art. 421. - Prevederile prezentului capitol instituie sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit si reglementeaza impozitarea grupului fiscal.

 

 

Definitii specifice

Art. 422 - In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. Grupul fiscal in domeniul impozitului pe

profit      se               constituie               din   cel               putin               doua dintre urmatoarele entitati, denumite in continuare membri:


 

i)                               o persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene si una sau mai multe persoane juridice romane/persoane juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene la care aceasta detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;

ii)                                           cel putin doua persoane juridice romane la care o persoana fizica romana detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

iii)                                   cel putin doua persoane juridice romane detinute, in mod direct sau indirect, in proportie de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica/fizica, rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii;

iv)                                cel putin o persoana juridica romana detinuta, in mod direct sau indirect, in proportie de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii si sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania al  acestei persoane juridice straine.

2. Persoana juridica responsabila reprezinta persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene, membra a unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, desemnata pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declaratiei de impozit pe profit si efectuarea platii impozitului pe profit in numele grupului.


 

Reguli de aplicare a sistemului de consolidare fiscala si constituire a grupului fiscal

Art. 423. - (1) Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit este de 5 ani fiscali, calculati incepand cu primul an al aplicarii sistemului de consolidare fiscala si pana la desfiintarea grupului fiscal, iar sistemul este optional. Optiunea se comunica organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita aplicarea consolidarii fiscale. Sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit se aplica incepand cu anul fiscal urmator depunerii cererii.

(2)                                      Pentru constituirea grupului fiscal membrii trebuie sa indeplineasca, la data depunerii cererii, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a)                                          conditia de detinere prevazuta  la art. 422 pct. 1 trebuie sa fie indeplinita pentru o perioada neintrerupta de un an, anterioara inceperii perioadei de consolidare fiscala prevazuta la alin. (1);

b)                                       sunt contribuabili platitori de impozit pe profit, conform art. 13 alin. (1) lit. a),

b)                     si e), care aplica acelasi sistem de plata a impozitului pe profit prevazut la art. 41;

c)                    au acelasi an fiscal, potrivit art. 16;

d)                  nu fac parte dintr-un alt grup fiscal in domeniul impozitului pe profit;

e)                    nu sunt platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau nu sunt concomitent platitori de impozit pe profit si platitori de impozit specific;

f)                       nu intra sub incidenta prevederilor

art. 18;

g)                  nu se afla in dizolvare/lichidare, potrivit legii.

(3)  Conditiile   prevazute   la   alin.    (2)  lit. b) - g) si conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 trebuie indeplinite pe intreaga perioada de

consolidare fiscala.


 

 

(4)                                        Prin exceptie de la prevederile Titlului III si prin derogare de la prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pe perioada de consolidare, membrii grupului fiscal care indeplinesc conditiile prevazute la art. 47 sau la art. 3 din Legea nr. 170/2016 aplica prevederile prezentului titlu.

(5)                                        In situatia in care se decide mentinerea grupului fiscal si continuarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, dupa incheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali, persoana juridica responsabila reinnoieste optiunea. Optiunea se comunica organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, in care se precizeaza si perioada pentru care grupul decide continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala. Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala.

(6)                                        Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal, precum si modelul si continutul cererii comune si a unor formulare se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Intrarea sau iesirea unui membru din grupul fiscal

Art. 424. - (1) In cazul in care  o  entitate  indeplineste conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 si conditiile prevazute la art. 423 alin. (2) aceasta poate intra ca membru al unui grup fiscal incepand cu anul fiscal urmator indeplinirii conditiilor. Intrarea se efectueaza pe baza unei cereri de modificare, in cazul careia se utilizeaza procedura de comunicare a optiunii  prevazute  la  art.  423  alin. (1).

(2) In cazul in care o entitate nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 422 pct. 1 sau conditiile prevazute la art. 423 alin. (2) lit. b)-g) aceasta  iese  din   grupul   fiscal   si  nu   mai   aplica

sistemul    de    consolidare    fiscala    in    domeniul


 

 

impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator celui in care conditiile nu mai sunt indeplinite.

(3)  In cazul operatiunilor de reorganizare, iesirea/intrarea membrilor din/in grupul fiscal se efectueaza in cursul anului fiscal.

(4)  Persoana juridica responsabila trebuie sa comunice organului fiscal competent modificarea grupului fiscal, astfel:

a)                                            in situatia prevazuta la alin. (1) cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea anului fiscal pentru care solicita intrarea in grupul fiscal;

b)                                         pentru   situatiile   prevazute   la alin. (2) si (3), in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie.

Reguli privind calcularea rezultatului fiscal consolidat

Art. 425. - (1) Fiecare membru al grupului fiscal determina rezultatul fiscal in mod individual potrivit regulilor stabilite de prezentul titlu, luand in considerare si prevederile art. 427.

(2)   Prin exceptie de la prevederile alin.(1) al art. 13 si art. 19, rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se determina prin insumarea algebrica a rezultatelor fiscale determinate in mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscala. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.

(3)  Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

(4)  La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea in vedere sumele reprezentand: creditul fiscal, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 si art. 221, scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare, sumele reprezentand cheltuielile de sponsorizare  si/sau  mecenat  si  cheltuielile  privind

bursele private, potrivit legii, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale si alte sume


 

 

care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare, determinate de fiecare membru si comunicate persoanei juridice responsabile. Aceste sume se scad in limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal.

(5) In scopul determinarii rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal persoana juridica responsabila este obligata sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala rezultatele fiscale individuale determinate de fiecare membru, potrivit alin. (1), precum si sumele care se scad din impozitul pe profit datorat de grup potrivit alin. (4), inclusiv cele ale persoanei juridice responsabile.

Regimul tranzactiilor

intra-grup privind preturile de transfer

Art. 426. - Fiecare membru al grupului fiscal are obligatia sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer care va cuprinde atat tranzactiile desfasurate cu membrii grupului fiscal, precum si cu entitatile afiliate din afara grupului fiscal. Prin derogare de la prevederile   alin.   (2)   al   art.108    din    Legea   nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele preturilor de transfer intocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de catre persoana juridica responsabila.

Reguli privind regimul pierderilor fiscale

Art. 427. - (1) Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului inainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, se recupereaza, in conformitate cu prevederile art. 31, de catre membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia.

(2)  Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului in perioada aplicarii sistemului de consolidare fiscala se recupereaza din rezultatul fiscal consolidat al grupului.

(3)  In cazul desfiintarii grupului dupa perioada prevazuta la art. 423 alin. (1), pierderile inregistrate si nerecuperate in perioada consolidarii

fiscale se recupereaza de catre persoana juridica responsabila, potrivit art. 31.


 

Reguli de calcul in situatia iesirii unui membru din grupul fiscal sau desfiintarii grupului fiscal

Art. 428. - (1) In cazul in care, conditia prevazuta la pct.1 al art.422 sau una din conditiile prevazute la art. 423 alin. (2),lit. b)-f) nu mai sunt indeplinite de unul dintre membri, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, dar conditiile sunt indeplinite de ceilalti membri, inclusiv in ceea ce priveste numarul de membri, perioada de consolidare fiscala se incheie numai pentru membrul care nu mai indeplineste conditiile respective. Membrul grupului care in cursul anului fiscal nu mai indeplineste una din conditii calculeaza impozitul pe profit, in mod individual, incepand cu trimestrul urmator celui in care cel putin una din conditii nu mai este indeplinita. Pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare membrul grupului recalculeaza impozitul pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile. In mod corespunzator, si persoana juridica responsabila  recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. In acest caz membrul care iese din grup, are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42.

(2) Prevederile referitoare la recalcularea impozitului si perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, prevazute de alin. (1) se aplica pentru fiecare membru si pentru persoana juridica responsabila si in situatia in care grupul fiscal se desfiinteaza  inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la pct.1 al art.422 sau a conditiilor de la art. 423 alin. (2), lit. b)-f), precum si in situatia in care urmare a neindeplinirii

conditiilor, numarul  minim de  cel  putin doi membri


 

nu este indeplinit.

(3)  Prevederile referitoare la recalcularea impozitului pe profit prevazut la alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:

a)                                           vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la unul din membrii grupului, cu conditia ca, urmare a acestei operatiuni, detinerea sa scada sub 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

b)                                        dizolvarea, potrivit legii, a unui membru al grupului;

c)                                           iesirea unui membru al grupului ca urmare a operatiunilor de reorganizare prevazute la art. 32 alin. (1) si art. 33 alin. (1) lit. a);

(4)  In situatiile prevazute la alin. (3) persoana juridica responsabila trebuie sa comunice organului fiscal competent modificarea grupului fiscal. Membrul grupului care iese din grup, potrivit alin. (3), este verificat de organul fiscal competent pentru efectuarea inspectiei fiscale.

(5)  In cazul in care in mod voluntar toti membrii grupului fiscal solicita desfiintarea grupului in cursul unui an fiscal, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, grupul fiscal se desfiinteaza incepand cu anul fiscal urmator. Fiecare membru al grupului calculeaza impozitul  pe profit, in mod individual, pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare prin recalcularea impozitului pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la inceputul anului fiscal in care grupul se desfiinteaza. In mod corespunzator, si persoana juridica responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la inceputul anului fiscal in care grupul se desfiinteaza si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. In acest caz membrii care ies din grup au obligatia declararii si


 

 

platii impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42.

Declararea si plata impozitului pe profit, depunerea

declaratiei anuale de impozit pe profit

Art. 429. - (1)Pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, fiecare membru al grupului fiscal determina individual rezultatul fiscal si il comunica persoanei juridice responsabile, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I - III. Pentru trimestrul IV comunicarea se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.

(2)  Calculul, declararea si plata impozitului pe profit trimestrial datorat de grupul fiscal se efectueaza de catre persoana juridica responsabila pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I, II si III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza de persoana juridica responsabila pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.

(3)  Pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, platile anticipate trimestriale se stabilesc in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, determinate prin insumarea impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de fiecare membru al grupului cu aplicarea corespunzatoare si a celorlalte reguli pentru  determinarea/declararea/efectuarea platilor anticipate trimestriale, dupa caz, potrivit art. 41. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual de persoana juridica responsabila este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 42.

(4)  Persoana juridica responsabila este obligata sa depuna o declaratie anuala consolidata privind impozitul pe profit in care raporteaza rezultatele intregului grup fiscal si este responsabila pentru plata impozitului pe profit calculat pentru intregul    grup    fiscal.    Declaratia    anuala privind

impozitul  pe  profit  se  depune  la  organul  fiscal


 

 

competent, impreuna cu declaratia anuala privind impozitul pe profit a fiecarui membru, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator/pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat.

(5) Persoana juridica responsabila are obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private efectuate de membrii grupului, pana la termenul prevazut la alin. (4).

Alte obligatii

Art. 4210. - Fiecare membru al grupului trebuie sa se supuna controlului fiscal competent si sa raspunda separat si in solidar pentru plata impozitului pe profit datorat de grupul fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal. Organul fiscal competent in administrarea persoanelor care fac parte din grupul fiscal este organul fiscal desemnat in acest scop in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reguli antiabuz

Art. 4211 - Prevederile prezentului capitol nu se aplica atunci cand optiunea privind aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul

impozitului pe profit are ca scop frauda si evaziunea fiscala.”

 

20.     La articolul 43 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative si organismelor de plasament colectiv fara personalitate juridica, constituite potrivit legislatiei in materie;”

 

21.         La articolul 45, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5) - (7), cu urmatorul cuprins:

„(5) Prevederile art. 29 alin. (4) si (5) se aplica pentru contractele incheiate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(6)  Sistemul de consolidare fiscala se aplica astfel:

a)                        pentru contribuabilii care intra sub incidenta art. 16 alin. (1), incepand cu anul fiscal 2022, potrivit cererii;


 

b)                       pentru contribuabilii care intra sub incidenta art. 16 alin. (5), cu prima zi a anului fiscal modificat care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2022, potrivit cererii.

(7)  Contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate    si    puse    in    functiune    in    anii    2018    si    2019,    potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au  aplicat  in  anii  respectivi  prevederile  art. 22, adauga la impozitul datorat si valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.”

 

22.        La articolul 51, alineatele (2) si (3) se abroga.

 

23.        La articolul 53 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, lit. n), cu urmatorul cuprins:

„n) dividendele primite de la o persoana juridica romana.”

 

24.        La articolul 53, litera b) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului; in cazul microintreprinderilor care devin platitoare de impozit pe profit potrivit art. 48 alin. (31) si art. 52, aceasta diferenta reprezinta elemente similare veniturilor in primul trimestru pentru care datoreaza impozit pe profit; in cazul microintreprinderilor care exercita optiuneaprevazuta la art.

48 alin. (31) sau depasesc limita veniturilor, conform art. 52, in primul trimestru al anului fiscal, diferenta respectiva nu reprezinta elemente similare veniturilor in acest prim trimestru.”

 

25.     Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile

microintreprinderii

Art. 54.- Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor  prevazute  la  art.  47  alin.  (1) lit. c) si art. 52 se vor lua in calcul aceleasi elemente care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53.”


 

26.     La articolul 59, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta prevazuta la art. 7 pct. 28 lit. b) este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi in care declara ca centrul intereselor vitale se afla in Romania.”

 

27.     La articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta prevazuta la art. 7 pct. 28 lit. c) este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi a sosirii in Romania.”

 


 

cuprins:


28.         La art. 60, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul

 

„6.     Prosumatorii         persoane       fizice,          altele                     decat             cele          organizate


conform    Ordonantei    de    urgenta    a    Guvernului    nr.    44/2008    privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016,pentru veniturile obtinutedin vanzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrica cu care respectivii prosumatori au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, daca centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le detin au puterea electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum.”

 

29.     Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

Stabilirea sumelor fixe

Art. 66.- Sumele sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani inclusiv si majorarea la leu a fractiunilor ce depasesc

50 de bani.”

 

 

30.        La articolul 68, litera c) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins

„c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor din


 

patrimoniul        personal       afectate                           exercitarii                           activitatii,      ramase                           la                           incetarea activitatii;”

 

31.       La articolul 68 alineatul (7), dupa litera k) se introduc doua noi litere, lit. k1) si k2), cu urmatorul cuprins:

„k1) cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitarii activitatii, potrivit legii;

k2) cheltuielile cu costul de achizitie al aparatelor demarcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul respectiv, potrivit legii.”

 

32.        La articolul 68, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (71), cu urmatorul cuprins:

„(71) In cazul transformarii/schimbarii formei de exercitare a unei activitati, cu respectarea legislatiei in materie specifica fiecarei forme de exercitare, in conditiile continuarii activitatii, sunt aplicabile urmatoarele reguli:

a)                                           nu se include in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe, si nu este supusa impozitarii contravaloarea bunurilor si drepturilor, inclusiv creantele neincasate care se transfera in patrimoniul afacerii in care s-a transformat/schimbat;

b)                                        pentru cheltuielile reprezentand sumele datorate de entitatea care se transforma/schimba, la data transformarii/schimbarii, se respecta regulile generale privind deducerea cheltuielilor la entitatea in care s-a transformat/schimbat;

c)                                           in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe se include si suma reprezentand contravaloarea bunurilor si drepturilor din patrimoniul afacerii care trec in patrimoniul personal al contribuabilului, la momentul transformarii/schimbarii activitatii, operatiune considerata din punct de vedere fiscal o instrainare. Evaluarea acestora se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.”

 

33.       Dupa articolul 681 se introduce un nou articol, articolul 682, cu urmatorul cuprins:

 

 

Plati anticipate ale impozitului

pentru unele venituri din activitati

independente

Art. 682. - (1) Veniturile realizate de catre contribuabili,    altii    decat    titularul    dreptului    de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari  ai  acestuia,  de  la  Autoritatea  Nationala

pentru    Restituirea    Proprietatilor,    ca    urmare    a


 

valorificarii  dreptului  de  creanta  dobandit  in  legatura cu masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania potrivitprevederilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modifcarile si completarile ulterioare sunt calificate ca fiind venituri din activitati independente,  daca  sunt  indeplinite  cel  putin  4  din criteriile prevazute la art. 7 pct. 3.

(2)     Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri prevazute la alin. (1) pentru care determinarea venitului net anual se efectueaza in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat.

(3)  Plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa a impozitului de catre CEC Bank - S.A., prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plata.

(4)  Impozitul retinut la sursa se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

(5)   Platile anticipate sunt luate in calcul la definitivarea impozitului anual datorat, de catre contribuabili, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale, prevazuta la art. 122.”

 

 

34.     La articolul 76 alineatul (2), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„p) sume reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept;”


 

35.       La articolul76, prima teza a alineatului (3) se modificasi va avea urmatorul cuprins:

„(3) Avantajele, in bani sau in natura, primite in legatura cu o activitatementionata la alin.(1) si (2), precumsi cele primitede la terti ca urmare  a unei  relatii  contractuale intre parti,  cu  exceptia  celor  prevazute la alin. (4), includ, insa nu sunt limitate la:”

 

36.     La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihna, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos nu depaseste 150 lei:

i)                                  cadouri oferite salariatilor cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;

ii)                             cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

iii)                                           cadouri oferite salariatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zile de 1 iunie. Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sunt neimpozabile, in masura in care valoarea totala a acestora nu depaseste intr-un an fiscal nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget, cu exceptia contravalorii serviciilor turistice si a indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.”


 

37.     La articolul 76 alineatul (4), litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„t) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana.”

 

38.        La articolul 76 alineatul (4), dupa litera t) se introduce o noua litera, lit. t1), cu urmatorul cuprins:

„t1) avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor prevazute la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor juridice ce aplica regimul de impozitare al microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati.”

 

39.        La articolul 76, litera u) a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„u) avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu, de urgenta sau de alerta, potrivit legii.”

 

40.      La Art. 76 la alineatul (4) dupa litera v) se introduc doua noi litere, literele x) si w) cu urmatorul cuprins:

w) sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isidesfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitiamobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele vor fi acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

x) acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajatilor pentru impiedicarea raspandirii bolilor care pun in pericol sanatatea angajatilor si cea publica.”


 

41.           La articolul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Beneficiarii de venituri din salarii si assimilate salariilor datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.”

42.     La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (ii) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

„(ii) cotizatia sindicala platita in luna respectiva, potrivit legii;”

 

43.         La articolul 78, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intreparti, dupa caz, obligatia de calcul, retinere, plata si declarare a impozitului revine, dupa cum urmeaza:

a)  angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b)  platitorilorde venituri rezidentifiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat angajatorul, cu exceptia situatiei persoanelor fizicecare realizeaza in Romania venituridin salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.”

 

44.     La articolul 78, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) In cazul veniturilor reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.”


 

45.           La articolul 78, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a  impozitului anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, pentru fiecare contribuabil.”

 

46.         La articolul 82, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

„(21) In cazul contribuabililor care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, impozitul se calculeaza, se declara si se plateste de catre contribuabil.

(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (21) in cazul contribuabililor care obtin avantajein bani si/sauin natura de la terticare nu sunt rezidenti fiscaliromani angajatorul rezidentpoate opta pentrucalcularea, retinerea si plata impozitului pe venit datorat.ˮ

 

47.        La articolul 83, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea.”

 

48.     La articolul 83, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Inchirierea in scop turistic de catre proprietari a camerelor situate in locuintele proprietate personala, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislatiei specifice, reprezinta oferirea posibilitatii de sedere pentru o perioada de minimum 24 de ore si maximum 30 de zile intr-un an calendaristic oricarei persoane care calatoreste in scop turistic in afara mediului sau obisnuit de viata.

(4)                  Veniturile realizate din inchirierea in scop turistic a unui numar de camere cuprins intre unu si 5 camere inclusiv, in cursul unui an fiscal, se determina pe baza normei anuale de venit. In cazul depasirii numarului de 5 camere de inchiriat in cursul aceluiasi an fiscal, determinarea venitului se efectueaza pe baza normei anuale de venit pentru intregul an fiscal.

(5)                  In cazul depasirii numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator determinarea venitului net se realizeaza in sistem real si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente.”


 

49.         Dupa alineatul (3) al articolului 84 se introduce un nou alineat, alin. (31), cu urmatorul cuprins:

„(31) In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.”

 

50.        La articolul 84, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(11) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art.  691 alin. (2)    si (3) se aplica si in cazul determinarii venitului net potrivit prevederilor   alin. (3).”

 

51.     La articolul 85, alineatele (1) - (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

(2)   Nivelul normelor anuale de venit, pe categorii de localitati, in functie de amplasamentul locuintei, se stabileste prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri - turism. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Turism transmite anual Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nivelul normelor anuale de venit, in cursul trimestrului IV, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

(3)    Categoriile de localitati in care sunt amplasate locuintele proprietate personala prevazute la alin. (2) sunt diferentiate potrivit legislatiei in materie astfel:

a)     statiuni turistice de interes national, cu exceptia celor de pe litoralul Marii Negre;

b)   statiuni turistice de interes local, cu exceptia celor de pe litoralul Marii Negre;

c)   statiuni balneare, climatice si balneoclimaterice, cu exceptia celor de pe litoralul Marii Negre;

d)   localitati din Delta Dunarii si de pe litoralul Marii Negre;

e)   alte localitati decat cele prevazute la lit. a) - d).

(4)   Normele anuale de venit prevazute la alin. (2) se ajusteaza in functie de urmatoarele criterii:


 

a)          inexistenta mijloacelor de transport in comun rutiere sau feroviare;

b)     situarea locuintei in mediul rural;

c)     materialele de constructii din care sunt construite cladirile in care sunt situate camerele sunt altele decat beton sau caramida;

d)         lipsa cel putin a uneia dintre urmatoarele utilitati, de care beneficiaza imobilele din care fac parte camerele inchiriate prin racordare la reteaua publica: apa, canalizare, energie electrica, gaz;

e)           grupul sanitar aferent camerei inchiriate nu este pus in exclusivitate la dispozitia turistilor;

f)          suprafata camerei inchiriate in scop turistic nu depaseste

15 mp.”

 

52.     La articolul 85, dupa alineatul (4) se introduc noua noi alineate, alin. (41) - (49), cu urmatorul cuprins:

„(41) Nivelul normelor anuale de venit transmise anual de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Turism, potrivit alin. (2) se considera ca reprezinta nivelul maxim al veniturilor ce pot fi realizate din inchirierea in scop turistic a unei camere situate in locuinta proprietate personala.

(42)    Normele anuale de venit transmise de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Turism pot fi ajustate de catre contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, in situatia in care sunt indeplinite cel putin 3 dintre criteriile prevazute la alin. (4) lit. a) - f).

(43)   Norma anuala de venit/norma anuala de venit ajustata, dupa caz, se reduce astfel incat sa reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul careia inchirierea a fost efectuata, in functie de urmatoarele situatii:

a)                                           inceperea realizarii de venituri din inchirierea in scopturistic;

b)                                        incetarea realizarii de venituri din inchirierea in scopturistic.

(44)   Prin inceperea realizarii de venituri se intelege prima zi de inchiriere a unei camere, iar prin incetarea realizarii de venituri se intelege ultima zi de inchiriere a aceleasicamere.

(45)   In cazul inceperii sau incetarii inchirierii in scop turistic, in cursul anului fiscal, pentru determinarea venitului anual stabilit in functie de norma anuala de venit/norma anuala de venit ajustata, corespunzatoare perioadei de inchiriere, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a)                                           se determina norma lunara de venit/ norma lunara de venit ajustata, prin impartirea la 12 a valorii normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustata, dupa caz;


 

b)                                        norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata se multiplica cu numarul de luni intregi in care inchirierea in scop turistic a fost desfasurata, in cursul anului fiscal respectiv;

c)                                           in cazul in care contribuabilii incep si inceteaza inchirierea in scop turistic in cursul aceleasi luni, venitul realizat in luna respectiva se considera egal cu:

(i)   norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, daca perioada de inchiriere este de cel putin 15 zile;

(ii)   jumatate din norma lunara de venit/ norma lunara de venit ajustata, dupa caz, daca perioada de inchiriere este mai mica de 15 zile.

d)                                        in cazul in care contribuabilii incep inchirierea in scop turistic in cursul unei luni, fara a-si inceta activitatea in luna respectiva, venitul realizat in luna respectiva se considera egal cu:

(i)   norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, daca evenimentul s-a produs anterior datei de 15 ale lunii respective;

(ii)   jumatate din norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, daca evenimentul s-a produs incepand cu data de 15 ale lunii respective.

e)                                           in cazul in care contribuabilii inceteaza inchirierea in scop turistic in cursul unei luni, venitul realizat in luna respectiva se considera ca este egal cu:

(i)   jumatate din norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, daca evenimentul s-a produs anterior datei de 15 ale lunii respective;

(ii)   norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, daca evenimentul s-a produs incepand cu data de 15 ale lunii respective.

f)                                                venitul anual stabilit in functie de norma anuala de venit/norma anuala de venit ajustata, dupa caz, corespunzator perioadei de inchiriere in scop turistic a unei camere, in cursul anului fiscal respectiv, se determina prin insumarea urmatoarelor elemente:

(i)   valoarea normei lunare de venit/normei lunare de venit ajustata, dupa caz, multiplicata cu numarul de luni intregi in care inchirierea in scop turistic a fost desfasurata;

(ii)   norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, sau jumatate de valorile corespunzatoare acestora, luate in calcul in functie de situatiile prevazute la lit. c), d) si e).

g)                                        venitul anual corespunzator perioadei de inchiriere in scop turistic, pentru un numar de pana la 5 camere, inclusiv, in cursul anului fiscal respectiv, se stabileste prin insumarea venitului anual determinat potrivit lit.f) pentru fiecare camera.

(46)     Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti publica normele anuale de venit corespunzatoare


 

unei camere de inchiriat, transmise anual de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Turism in conformitate cu prevederile alin. (41), in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

(47)    Contribuabilii au obligatia, pentru fiecare an fiscal, sa completeze si sa pastreze, fisa capacitatii de cazare astfel incat sa permita identificarea si controlul, de catre organul fiscal competent, a informatiilor utilizate la completarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice.

(48)   Modelul, continutul precum si modalitatea de gestionare a formularului tipizat „Fisa capacitatii de cazare” se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(49)    Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de  persoanele fizice - cap. I - Date privind veniturile realizate, prevazuta la art. 122.”

 

53.     La articolul 85, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Impozitul anual datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza datelor din declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustate/venitului anual, dupa caz, impozitul fiind final.”

 

54.     La articolul 85, alineatul (81) se abroga.

 

55.     Articolul 86 se abroga.

 

56.     Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depasirii numarului

de 5 camere in cursul anului fiscal

Art. 87. - (1) Contribuabilii care intr-un an fiscal au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de peste 5 camere inchiriate in scop turistic, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea determina incepand cu anul fiscal urmator, venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din

contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 si au obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala.


 

(2)  Contribuabilii prevazuti la alin. (1) au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(3)  Impozitul anual datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final, iar in situatia in care contribuabilul inregistreaza pierdere fiscala anuala, aceasta reprezinta pierdere definitiva.

(4)  Impozitul anual datorat se plateste integral la bugetul de stat, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului.”

 

57.     La articolul 89, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art.  83  alin.  (4)   si   (5)   sunt   aplicabile,   dupa   caz,   reglementarile   cap. XI - Venitul net anual impozabil.”

 

58.        Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

Definirea veniturilor din Romania din transferul titlurilor de valoare

Art. 92 - Sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate, urmatoarele:

a)                                           venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, astfel cum sunt definite la art.7 pct.41, emise de rezidenti romani;

b)                                        veniturile din operatiuni cu instrumente financiare derivate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 23, realizate printr-un intermediar, rezident fiscal roman la care persoana

fizica are deschis contul.”


 

59.      La articolul 93, dupa litera a) a alineatului (2) se introduce o noua litera, lit. a1) cu urmatorul cuprins:

„a1) transferul de titluri de valoare si/sau aur de investitii la momentul dobandirii acestora in cazul partajului judiciar sau voluntar, precum si al regimului separatiei de bunuri;”

 

60.     La articolul 94, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) in cazul tranzactiilor cu titluri de participare dobandite la pret preferential sau gratuit, in cadrul sistemului stock options plan, castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si valoarea fiscala a acestora reprezentata de pretul de achizitie preferential care include costurile aferente tranzactiei. Pentru cele dobandite cu titlu gratuit valoarea fiscala este considerata egala cu zero.”

 

61.     La articolul 96 alineatul (3), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;

c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.”

 

62.           La articolul 96, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Procedura de aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.”

 

63.     La articolul 100, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alin. (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

„(3) La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plati   esalonate    in    rate,    in    conformitate    cu    prevederile    Legii    nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) se acorda pentru fiecare rata lunara de la fiecare fond de pensii.

(4)  La stabilirea venitului impozabil aferent drepturilor primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile


 

si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre mostenitorii legali ai participantilor la fonduri de pensii, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) se acorda pentru fiecare drept de pensie, indiferent daca acestea sunt acordate de la acelasi fond depensie.”

 

64.        La articolul 105 alineatul (2), dupa numarul curent 14 se introduce un nou numar curent, numarul curent 15, cu urmatorul cuprins:

 

15

Capsun

pana la 1,0 ha

 

65.          La articolul 106, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Constatarea pagubelor prevazute la alin. (5) si evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit, de o comisie numita prin ordin al prefectului   judetului/municipiului   Bucuresti,   la   propunerea   directorului executiv al directiei agricole judetene/municipiului Bucuresti, comisie formata pe plan local dintr-un reprezentant al primariei, un specialist de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, un delegat din partea Administratiei Nationale de Meteorologie si un specialist al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.ˮ

 

66.        La articolul 107, alineatele (3), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza normei anuale de venit si detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati/judete diferite vor opta pentru stabilirea judetului /judetelor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2). Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

............................................................................................................................

(5)  In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care


 

raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior. Declaratia cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecaruimembru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligatia transmiterii catre fiecare membru asociat a informatiilor referitoare la venitul impozabil ce ii revine corespunzator cotei de distribuire din venitul impozabilcalculat la nivelulasocierii, in cadrulaceluiasi termen.

............................................................................................................................

(8) Reprezentantul desemnat sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice opteaza pentru stabilirea judetului sau judetelor unde asocierea va beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale prevazute la art. 105 alin. (2) prin declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, la termenul prevazut la alin. (5).ˮ

 

67.     La articolul 107, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevazuta la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de care beneficiaza persoanele fizice care obtin venituri individuale, reducerea normei de venit se calculeaza de catre contribuabil. Metodologia de calcul al reducerii normei de venit se stabileste prin hotarare a Guvernului.”

 

68.     La articolul 108, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Nu sunt venituri impozabile urmatoarele:

a)                                           materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor;

b)                                        reducerile comerciale de pret acordate persoanelor fizice, altele decat cele acordate contribuabililor care obtin venituri pentru care se aplica regulile de la capitolul III - Venituri din salarii si asimilate salariilor.”

 

69.     La articolul 114 alineatul (2), dupa litera a3) se introduce o noua litera, lit. a4), cu urmatorul cuprins:

„a4) indemnizatiile lunare pentru limita de varsta acordate persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, presedinte al consiliului judetean si vicepresedinte al consiliului judetean, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;”


 

70.       La articolul 114 alineatul (2), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k1), cu urmatorul cuprins:

„k1 veniturile   obtinute   de   catr alte   persoane   deca titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor ca urmare a valorificarii dreptului de creanta dobandit in legatura cu masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care se incadreaza in categoria venituridin activitati independente.”

 

71.      La articolul 114 alineatul (2), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„l) veniturile obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creantele respective, altele decat cele prevazute la lit. k1), inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, din patrimoniul personal, altele decat cele care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 61 lit. a) - h) si art. 62.”

 

72.       La articolul 114 alineatul (2), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:

„n) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidentei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru reclama si publicitate, altele decat cele prevazute la art. 76 alin. (3) lit. h) si alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Evidenta nominala trebuie sa cuprinda, cel putin,    informatii    referitoare    la    numele,    prenumele,    codul    numeric personal/numarul de identificare fiscala a beneficiarului si valoarea tichetelor acordate fiecarui beneficiar, lunar.”


 

73.       La art. 115, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12) cu urmatorul cuprins:

„(12) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri prevazute la art.114 alin. (2) lit. k1), impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa, la fiecare plata, de catre CEC Bank S.A.prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut si reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat.”

 

74.          La articolul 115, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final, cu exceptia prevederilor alin. (12).”

 

75.      La articolul116, alineatul (2), litera b) se modificasi va avea urmatorul cuprins:

„b) venitului impozabil determinat ca diferenta intre veniturile si cheltuielile aferente fiecarei operatiuni efectuate, in baza documentelor justificative, in cazul veniturilor din alte surse prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1) si l);”

 

76.           La articolul 116 alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) In cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1) si l), veniturile reprezinta sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura, iar cheltuielile reprezinta platile efectuate, aferente fiecarei operatiuni in parte, indiferent de momentul efectuarii platii, evidentiate in baza documentelor justificative.”

 

77.        La articolul 116, dupa alineatul (31) se introduc doua noi alineate, alineatele (32) si (33) cu urmatorul cuprins:

„(32) In cazul veniturilor  prevazute  la  art.  114  alin.  (2)  lit.  k1) si l), incasate in mod esalonat,cheltuielile luate in calcul in vederea stabilirii venitului impozabil potrivit alin. (2) lit. b) se determina proportional cu ponderea venitului incasat din venitul reprezentand dreptul de creanta.

(33) In cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1), in vederea stabilirii venitului impozabil potrivit alin. (2) lit. b), contribuabilii  pot depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.”


 

78.          La articolul 118, partea introductiva aalineatului (2) si litera b), se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru veniturile prevazute la art. 61 lit. a) si a1), pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileste:

............................................................................................................................

b) venitul net anual impozabil care se determina prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevazute la lit. a), din care se deduce contributia de asigurari  sociale  datorata  potrivit  prevederilor  titlului V - Contributii sociale obligatorii.”

 

79.     La articolul 119, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 119. - (1) Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar se determina de contribuabil ca diferenta intre castigul net anual, calculat conform art. 96, si pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operatiuni.”

 

80.        La articolul 120, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, pentru care impunerea este finala, au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti si respectiv pana la data de 25 mai, inclusiv a fiecarui an, pentru contractele in curs, in cazul celor care au incheiat contractele respective in anii anteriori. Pentru contractele in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului net anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.”

 

81.     La articolul 120, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu urmatorul cuprins:

„(9) Venitul net din activitati independente/activitati agricole desfasurate de persoana fizica cu handicap grav sau accentuat, in mod


 

individual si/sau intr-o forma de asociere, determinat pe baza normelor de venit sau in sistem real se reduce proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, de catre contribuabil, prin depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice in termen de 30 zile de la obtinerea certificatului care atesta incadrarea in gradul de handicap.

Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proportional cu numarul de zile in care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului.”

 

82.     La articolul 122 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) venituri nete determinate pe baza de norma de venit, cu exceptia celor care  au completat si  depus declaratia prevazuta la  art.  85  alin. (49)   si art. 120 alin. (4);”

 

83.          La articolul 123, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unicaprivind impozitul pe venit si contributiile socialedatorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118 din care se deduce costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta  a  Guvernului  nr.  28/1999,   republicata,   aprobata   prin   Legea  nr. 64/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul respectiv.”

 

84.      La articolul 123, alineatul (11) se abroga.

 

85.        Dupa alineatul (11) al articolului 123 se introduce un nou alineat, alin. (12), cu urmatorul cuprins:

„(12) Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unicaprivind impozitul pe venit si contributiile socialedatorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra castigului net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.”


 

86.          La articolul 123, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat determinat potrivit prevederilor alin.(1) si alin. (12) pentrusustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legiisi a unitatilor de cult,precum si pentru   acordarea   de   burse   private,   potrivit   legii,   in   conformitate cu reglemetarile art. 1231.”

 

87.        La articolul 123 dupa alin. (7) se adauga un nou alineat, alin. (8) care va avea urmatorul cuprins:

„(8) Contribuabilii care realizeaza venituri prevazute la art. 682si art. 114 alin. (2) lit. k1), la definitivarea impozitului anual de plata iau in calcul platile anticipate retinute  la  sursa,  de  catre  platitorii  de  venituri. In cazul sumelor de restituit catre contribuabil dupa definitivarea impozitului anual datorat, se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

88.     La articolul 125 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) organismelor de plasament colectiv fara personalitate juridica constituite potrivit legislatiei specifice in materie;”

 

89.          La articolul 125, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituri din activitati agricoleimpuse pe bazanormelor de venit,au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F., care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii aferent asociatilor.”

 

90.        La articolul 130, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31) cu urmatorul cuprins:

„(31) Prin exceptie de la alin. (2), in situatia in care venitul net anual in Romania se determina pe baza normei de venit, pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania, venitul net anual obtinut in statul strain se determina in conformitate cu regulile prevazute la art. 68, sau se raporteaza la venitul brut obtinut din statul strain, dupa caz.”


 

91.       La articolul 131 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit de persoana fizica. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozitul in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizeaza retinerea la sursa, impozitul platit in strainatate de persoana fizica se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau prin copia declaratiei fiscale sau a documentului similar depusa/depus la autoritatea competenta straina insotita de documentatia care atesta plata acestuia, in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza documentul justificativ.”

 

92.     La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, platitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, platitorilor de venituri in baza contractelor de activitate sportiva, venituri din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, acestia avand obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.”

 

93.        La articolul 133 dupa alineatul (151) se introduc cinci noi alineate, alin. (152)-(156), cu urmatorul cuprins:

„(152) Prevederile art. 68 alin. (71) nu se aplica pentru operatiunile in curs de efectuare la data de 1 ianuarie 2021, ci numai pentru operatiunile efectuate incepand cu aceasta data.

(153)  Prevederile art. 85 alin. (2)-(49) si (6), art. 87, art. 89 alin. (2) si art. 122 alin.(4) lit. a) se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2021,  iar cele referitoare la prevederile art.  85 alin. (81) si   art. 86 se aplica incepand cu aceeasi data.

(154)   Pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic a camerelor  situate  in  locuinte  proprietate  personala,   inainte  de  data  de   1 ianuarie 2021, obligatiile fiscale sunt cele in vigoarein perioada respectiva.


 

(155)     Prevederile art. 92 se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2021. In cazul operatiunilor cu instrumente financiare derivate, pierderile obtinute din operatiuni efectuate pana la data de 1 ianuarie 2021 nu se reporteaza si nu se compenseaza, acestea reprezentand pierderi definitive ale contribuabilului.

(156)  Costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul 2020 se deduce din impozitul anual datorat potrivit reglementarilor in vigoare in anul 2020.”

 

94.        La articolul 133 dupa alineatul (19) se introduce un nou alineat, alin. (20) cu urmatorul cuprins:

„(20) Prevederile art. 682, art. 114 alin. (2) lit. k1) si lit. l) sunt aplicabile pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si cheltuielile aferente dobandirii drepturilor de creanta respective, care nu au fost luate in calcul la determinarea venitului impozabil in anii anteriori anului 2021.”

 

95.      Articolul 1351 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Definitii

Art. 1351. - (1) In intelesul prezentului titlu, prin salariu de baza minim brut pe tara se intelege salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului sau prin alte acte normative.

(2) In situatia in care, prin hotarare a Guvernului sau prin alte acte normative se utilizeaza, in acelasi an, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, diferentiat in functie de studii, de vechime sau alte criterii prevazute de lege, in aplicarea prevederilor art. 145, 148, 151, 1571, 170, 174 si 180, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, daca prin lege nu se

prevede altfel.”


 

96.       Dupa articolul 1351 se introduce un nou articol, art. 1352 cu urmatorul cuprins:

 

 

Dispozitii generale privind regulile aplicabile veniturilor realizate din

strainatate

Art. 1352. - Pentru veniturile realizate din strainatate in vederea stabilirii contributiilor sociale obligatorii, se aplica regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestora cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale,

precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.ˮ

 

97.          La articolul 1381, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, de la angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028.”

 

98.        La articolul 139 alineatul (1), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„i) sume reprezentand salarii/diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept.”

99.             Dupa articolul 139, se  introduce  un  nou  articol,  articolul 1391 cu urmatorul cuprins:

„Art. 1391 - Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari  sociale datorata pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii, alte venituri similareprecum si oricealte avantaje, in bani si/sau in natura obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti  in  adunarea  generala  a  actionarilor  sau  orice  alte  activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate  la angajatori/platitori care nu au sediul permanentsi nu sunt rezidenti fiscaliin Romania, o reprezinta castigulbrut realizat din venituri asimilatesalariilor,


 

cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.”

 

100.           La articolul 140, alineatul (2) se modifica si va avea urmãtorul cuprins:

„(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.”

 

101.                La articolul 142, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihna, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

Cadourile in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, angajatilor nu sunt cuprinse in baza de calcul al contributiei in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos nu depaseste 150 lei:

i)         cadouri oferite salariatilor cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;

ii)      cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

iii)   cadouri oferite salariatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, nu se cuprinde in baza de calcul, in masura in care valoarea totala a acestora intr-un an fiscal nu depaseste nivelul unui castig


 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu se cuprind in baza de calcul al contributiei nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget, inclusiv contravaloarea serviciilor turistice acordata potrivit legii, cu exceptia indemnizatiilor de vacanta acordate potrivitlegii.”

 

102.         La articolul 142 litera s), dupa punctul 6 se introduce un nou punct, pct. 7, cu urmatorul cuprins:

„7. avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor prevazute la art. 25 alin. (3) lit. 1) care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor juridice care aplica regimul de impozitare al microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati.”

 


 

cuprins:


103.        La articolul 142, litera u) se modifica si va avea urmatorul

 

„u) avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza


venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu, de urgenta sau de alerta, potrivit legii.ˮ

 

104.          La art. 142 dupa litera v) se introduc patru noi litere,      lit. w), x), y), z) cu urmatorul cuprins:

„w) sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si echipamente de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara actrivitate in regim de telemunca. Sumele vor fi acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

x)   acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajatilor pentru impiedicarea raspandirii bolilor care pun in pericol sanatatea angajatilor si cea publica.


 

y)     contributia asiguratorie de munca prevazuta la Capitolul IX, datorata de persoanele fizice prevazute la art. 2201 lit. b).

z)    sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor.”

 

105.            Articolul 146, alineatul (21), se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(21) In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei de asigurari sociale datorata potrivit legii revine, dupa cum urmeaza:

a)                                           angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectuaza prin intermediul angajatorului;

b)                         platitorilor de venituri rezidentifiscali romani, cand avantajele in bani si in natura sunt acordate de alte entitati decat angajatorul cu exceptia situatiei persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu au sediusocial, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaz contributiile   sociale   obligatori pentru   salariatii   lor,   potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

c)                             persoanelor fizice care obtin in Romania, avantaje in bani si in natura, de la platitorii de venituri prevazuti la alin. (2), care nu sunt rezidenti fiscali romani,cu exceptia persoanelor fizice care obtin astfel de avantaje de la platitori de venituri care nu sunt rezidenti fiscali romani, pentru care sunt aplicabile prevederile de la lit. a).

d)                            persoanelor fizicecare obtin in Romania avantajein bani si/sau in natura de la terti, care nu sunt rezidenti fiscali romani, din state care nu intra  sub  incidenta  legislatiei  europene  aplicabile  in  domeniul  securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. ”

 

106.           La articolul 146, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv


 

cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.”

 

107.         Dupa alineatul (91) al articolului 146, se introduce un nou alineat, alin. (92) cu urmatorul cuprins:

„(92) In cazul in care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept se dispunereincadrarea activitatii in conditii deosebite sau speciale de munca pentru perioade anterioare, precum si achitarea de catre angajator a diferentelor de contributie de asigurari sociale, in vederea stabilirii contributiei datorate, cotele de contributii de asigurari sociale in vigoare in acea perioada se aplica asupra bazei de calcul corespunzatoare fiecarei perioade. Contributiile datorate potrivit legiise calculeaza si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care hotararea judecatoreasca devine executorie de drept.”

 

108.         La articolul 146, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12) cu urmatorul cuprins:

„(12) Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sauin natura obtinutedin strainatate in calitate de membri aiconsiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti  in  adunarea  generala  a  actionarilor  sau  orice  alte  activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate  la angajatori/platitori de venit care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, au obligatia de a calculasi plati contributia de asigurari sociale prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevazuta la art. 1391. Contributia de asigurari sociale se plateste pana la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazut la art. 122.”


 

109.         La articolul 147, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale potrivit alin. (1), revine persoanelor prevazute la art. 146 alin. (21).”

 

110.           La articolul 147, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 146 alin. (10) si (11), sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.”

 

111.         La articolul 147, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alin. (32) cu urmatorul cuprins:

„(32) In cazul in care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept se dispune reincadrarea activitatii in conditii deosebite sau speciale de munca pentru perioade anterioare, precum si achitarea de catre angajator a diferentelorde contributie de asigurari sociale,sumele datorate potrivit legii se declara pana la data prevazuta la art. 146 alin. (92) prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.”

 

112.              Dupa articolul 147 se introduce  un  nou  articol,  articolul 1471, cu urmatorul cuprins:

 

 

Obligatii declarative pentru persoanele fizice prevazute la

art. 1391

Art. 1471. - Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in

bani  si/sau  in  natura  obtinute  din  strainatate  in


 

calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alteactivitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori de venit care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la   art 122   in   vederea   declarari contributiei   de asigurari sociale stabilite potrivit art. 146 alin. (12).”

 

113.           Titlul Sectiunii a 5-a a Capitolului II al Titlului V – Contributia de asigurari datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente se modifica si va avea urmatorul cuprins:

SECTIUNEA a 5-a

Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate

intelectuala

 

114.           Titlul Sectiunii a 6-a a Capitolului II al Titlului V - Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente se modifica si va avea urmatorul cuprins:

SECTIUNEA a 6-a

Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate

intelectuala

 

115.         La articolul 151, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (71), cu urmatorul cuprins:

„(71) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazul persoanelor fizice care realizeaza, de la mai multi platitori, venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau in baza contractelor de activitate sportiva, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, dar cumulate, aceste venituri se situeaza peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, si au depus la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, iar in cursul anului incheie cu un platitor de venit un contract a carui valoare este peste plafonul de 12 salarii minime brute pe tara, nu se aplica retinereala sursa a contributiei. In aceasta situatie


 

se aplica sistemul de impozitare prin autoimpunere iar stabilirea contributiei se face prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.”

 

116.           La articolul 151, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(12) Persoanele fizice care realizeaza venituri prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), pentru care datoreaza contributia si care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei potrivit art. 150, depun la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs   potrivit   prevederilor  alin.  (13)  s datoreaza dupa  caz contributia corespunzator plafonului recalculat.”

 

117.         La articolul 151, dupa alineatul (19) se introduce un nou alineat, alin. (191), cu urmatorul cuprins:

„(191) In situatia in care persoanele fizice prevazute la alin. (17) nu depun declaratia prevazuta la art. 122, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale stabilita de organul fiscal din oficiu o reprezinta valoarea a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul legal de depunere a declaratiei din anul pentru care se datoreaza contributia.”

 

118.          La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), d) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, studentii-doctoranzi care desfasoara activitati didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, in limita a 4 - 6 ore conventionale didactice pe saptamana, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara ori venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru aceste venituri datoreaza contributie;

b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea


 

salariului de baza minim brut pe tara ori venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru aceste venituri datoreaza contributie;

…………………………………………………………………………………

d) persoanele ale caror drepturi sunt  stabilite  prin  Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute in Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca  anticomunista  din  Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr. 341/2004,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;

............................................................................................................................

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor de la angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii sise incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.”

 

119.           La articolul 154, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Persoanele fizice aflate  in  situatiile  prevazute  la  alin.  (1)  lit. d) -r), daca realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1), altele decat cele pentru care sunt exceptate, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, conform regulilor specifice prezentului titlu.”


 

120.           La articolul 155, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60 pct.1-4.”

 

121.         La articolul 157 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„k) sume reprezentand salarii/diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept;”

 

122.              Dupa articolul 1571, se introduce un nou  articol,  articolul 1572 cu urmatorul cuprins:

 

 

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate

Art. 1572. - Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza  venituri                              reprezentand                              remuneratii, indemnizatii, alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori,  cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatatela angajatori/platitori de venit care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, o reprezinta castigul brut realizat din venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate

sociala la care Romania este parte.”


 

123.         Dupa alineatul (2) al articolului 168 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intreparti, dupa caz,obligatia de calcul,retinere si plataa contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii revine, dupa cum urmeaza:

a)  angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani  si in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b)   platitorilor de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite de alte entitati decat angajatorul direct persoanei fizice;

c)    persoanelor fizice care obtin in Romania, avantaje in bani si/sau  in  natura,  de  la  platitori  de  venituri  care  nu  sunt  rezidenti  fiscali romani.ˮ

 

124.         La articolul 168, alineatele (7) si (71), se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(7) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde, cu exceptia sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit  hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se  calculeaza,  se  retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data  de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

(71) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand pensii sau diferente de pensii, cu exceptia sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, aferente perioadelor in care se datora contributia individuala de asigurari sociale de sanatate pentru sumele respective, se utilizeaza cotele de contributii in vigoare in acele perioade. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii


 

platii       si     se     platesc       pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.”

 

125.         La articolul 168, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare precum si orice alte avantaje, in bani si/sauin natura obtinutedin strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membriai directoratului, membriai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti  in  adunarea  generala  a  actionarilor  sau  orice  alte  activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate  la angajatori/platitori de venit care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania  au obligatiade a calcula si plati contributia de asigurari sociale de sanatate prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul prevazuta la art.  1572. Contributia de asigurari sociale de sanatate  se plateste pana la termenul legal de depunere al Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazut la art. 122.”

 

126.         La articolul 169, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit alin. (1), revine persoanelor prevazute la art. 168 alin. (21).”

 

127.                La articolul 169, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 168 alin. (7), contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.”

 

128.        La articolul 169, alineatul (31) se abroga.


 

129.           La articolul 169, alineatul (32) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(32) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 168 alin. (71) si (10), pentru perioadele in care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre institutiile platitoare sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1).”

 

130.              Dupa articolul 169 se introduce  un  nou  articol,  articolul 1691, cu urmatorul cuprins:

 

 

„Obligatii declarative pentru persoanele fizice prevazute la

art. 1572

Art. 1691. - Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii sialte venituri similare precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in   natura   obtinute   din   strainatate   i calitate   de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membrii fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori de venituri care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la art. 122, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor

privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.”

 

131.        La articolul 170, litera e) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„e)  venitul  si/sau  castigul  net  din  investitii,  stabilit  conform  art. 94-97. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele incasate, iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele incasate, distribuite incepand cu anul 2018;ˮ


 

132.         La articolul 174, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (71), cu urmatorul cuprins:

„(71) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazul persoanelor fizice care realizeaza de la mai multi platitori, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda, din asocieri cu persoane juridice, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, dar cumulate aceste venituri se situeaza peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, si au depus la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, iar in cursul anului incheie cu un platitor de venit un contract a carui valoare este peste plafonul de 12 salarii minime brute pe tara, nu se aplica retinerea la sursa a contributiei. In aceasta situatie se aplica sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contributiei se face prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.”

 

133.           La articolul 174, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(10) Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri, din cele prevazute la art. 155 lit. b)-h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.”

 

134.         La articolul 174, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (101), cu urmatorul cuprins:

„(101) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit.b) sau c), care au optat pentru plata contributiei de asigurarisociale de sanatatesi incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri din cele prevazute la art. 155 lit. b)-h), depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122, daca veniturile realizate sunt cel putin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. In acest caz, contributia datorata potrivit art. 180 alin. (2) pentru anul in care au fost realizate veniturile este luata in calcul la stabilirea contributiei anuale calculata potrivitalin. (1).ˮ


 

135.        La articolul 174, alineatele (12) - (14) se abroga.

 

136.         La articolul 174, dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat, alin. (181), cu urmatorul cuprins:

„(181) Prevederile alin. (18) se aplica si in cazul in care persoanele fizice aflate in situatia prevazuta la art. 170 alin. (1), au estimat venituri cumulate cel putin egale cu 12 salarii minime brute pe tara, iar pana la termenul prevazut pentru depunerea declaratiei de la art. 122, au procedat la corectarea declaratiei initiale, prin depunerea unei declaratii rectificative, ca urmare a realizarii de venituri sub plafon.”

 

137.        Articolul 183 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

„Prevederi privind incetarea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate

Art. 183. - (1) Persoanele prevazute la art. 180, care incep sa realizeze venituri de natura celor prevazute la art. 155 sau se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei, depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia prevazuta la art. 174 alin. (3) si isi recalculeaza obligatia de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru anul in curs.

(2)   Pentru persoanele fizice prevazute la art. 180, care in cursul anului fiscal au decedat, contributia de asigurari sociale de sanatate datorata este cea aferenta perioadei de pana la luna in care survine decesul.

(3)    Recalcularea contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (2) se efectueaza din oficiu. Procedura privind recalcularea din oficiu a contributiei de asigurari sociale de sanatate se aproba prin ordin al presedintelui

ANAF.”

 

138.         La articolul 2204 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„g) sume reprezentand salarii/diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept;”


 

139.         La articolul 2206, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul si plata a contributiei asiguratorie pentru munca care se datoreaza potrivit legii revine, dupa cum urmeaza:

a)  angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b)  platitorilorde venituri rezidentifiscali romani, cand avantajele in bani si/sauin natura sunt acordate si platite de alte entitatidecat angajatorul, direct persoaneifizice;

c)  persoanelor fizice care obtin in Romania, avantaje in bani si/sau in natura,de la platitori de venituricare nu sunt rezidenti fiscaliromani.”

 

140.         La articolul 2207, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei asiguratorii pentru munca potrivit alin. (1), revine persoanelor prevazute la art. 2206 alin. (21).”

 

141.           La articolul 2207, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) In cazul in care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit  hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, contributia asiguratorie pentru munca datorata potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumelerespective.”


 

142.        La articolul 223 alineatul (1), literele j) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„j) venituri reprezentand remuneratii primite de persoane juridice straine care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unui rezident;

…………………………………………………………………………………

o) venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unui rezident. Venitul brut realizat din lichidarea unui rezident reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Se considera venituri din lichidarea unui rezident, din punct de vedere fiscal, si veniturile obtinute in cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decat cele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi. Venitul impozabil reprezinta diferenta dintre distributiile in bani sau in natura efectuate peste valoarea fiscala a titlurilor de valoare;”

 

143.          La articolul 223, partea introductiva a alineatului (2) si literele b), e) si g), se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si au tratamentul fiscal prevazut in titlul II sau IV, dupa caz:

…………………………………………………………………………………

b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau a oricaror drepturi legate de aceste proprietati, inclusiv inchirierea sau cedarea folosintei bunurilor proprietatii imobiliare situate in Romania, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, precum si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la un rezident;

…………………………………………………………………………………

e) veniturile primite de persoane fizice nerezidente care actioneaza in calitatea lor de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unui rezident;

…………………………………………………………………………………

g) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare detinute la un rezident si din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani;”


 

144.        La articolul 223 alineatul (2), literele c) si h) se abroga.

 

145.        La articolul 224 alineatul (4), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. c1), cu urmatorul cuprins:

„c1) 10% in cazul veniturilor impozabile enumerate  la  art.  223 alin. (1) lit. b)- i) si k)-p) obtinute din Romania de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;”

 

146.           La articolul 224, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) Pentru orice venit impozitul care trebuie retinut, in conformitate cu prezentul capitol, este impozit final, cu exceptia situatiei in care contribuabilul poate opta, potrivit prezentului capitol, pentru regularizarea impozitului platit.”

 

147.           La articolul 227, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 227. - (1) Veniturile obtinute de artisti sau sportivi, persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, pentru activitatile desfasurate in aceasta calitate in Romania si in conditiile prevazute in conventie se impun cu cota prevazuta la art. 224 alin. (4), lit. c1), aplicata asupra veniturilor brute. Veniturile obtinute de artisti sau sportivi, persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr- un stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, pentru activitatile desfasurate in aceasta calitate in Romania si in conditiile prevazute in conventie se impun cu cota prevazuta  la  art.  224 alin. (4), lit. d), aplicata asupra veniturilor brute. Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti. Obligatia calcularii, retinerii, declararii si platii impozitului la bugetul de stat revine platitorului de venit.”

 

148.         La articolul 228, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica sau de alte organisme asimilate acestora,


 

recunoscute de autoritatea competenta de reglementare care autorizeaza activitatea pe acea piata, din transferul titlurilor de valoare, respectiv al titlurilor de participare, detinute direct sau indirect la un rezident;

b) veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare, detinute la un rezident, precum si din transferul titlurilor de valoare, emise de rezidenti romani;”

 

149.         La articolul 228, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Nu genereaza venituri impozabile urmatoarele:

a)                                           transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al imprumutului de valori mobiliare conform legislatiei aplicabile, de la cel care le da cu imprumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligatia sa le returneze, denumit debitor, precum si la momentul restituirii valorilor mobiliare imprumutate;

b)                                        transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garantii in legatura cu imprumutul de valori mobiliare, conform legislatiei aplicabile.”

 

150.        La articolul 229 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) dividendele platite de un rezident unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei persoane juridice straine dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, daca:

1.                     persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(i)   este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene si are una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 la titlulII;

(ii)  este considerata a fi rezidenta a statului membru al Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia fiscala a statului respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in afara Uniunii Europene;

(iii)   plateste in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 la titlul II sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat la titlul II;

(iv)  detine minimum 10% din capitalul social al rezidentului pe o perioada neintrerupta de cel putin un an, care se incheie la data platii dividendului.


 

2.                     beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1, subpct. (i)-(iv) si profiturile inregistrate de sediul permanent sa fie impozabile in statul membru in care acesta este stabilit, in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri sau in baza legislatiei interne a acelui stat membru;

3.                     rezidentul care plateste dividendul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(i)  are una dintre urmatoarele forme de organizare : societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in nume colectiv, societate in comandita simpla sau este prevazuta in anexa nr. 1 la titlul II si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in afara UniuniiEuropene;

(ii)  plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.”

 

151.       La articolul 230, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul platii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competent din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Certificatul de rezidenta fiscala se prezinta in original sau copie legalizata insotite de o traducere autorizata in limba romana. In situatia in care autoritatea competenta straina emite certificatul de rezidenta fiscala in format electronic sau online, acesta reprezinta originalul certificatului de rezidenta fiscala avut in vedere pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul de rezidenta al beneficiarului veniturilor obtinute din Romania, respectiv pentru aplicarea legislatiei Uniunii Europene, dupa caz. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile prezentului titlu. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. In acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr- un stat al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Uniunea Europeana are incheiat un acord de stabilire a unor masuri echivalente pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul social al rezidentului, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau in prezentul titlu, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.”

 

152.     La articolul 230 alineatul (5), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„e) sa transmita in forma scrisa catre fiecare contribuabil persoana fizica nerezidenta informatiile privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;

f) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie inclusivanului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.”

 

153.      La articolul 230, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Macheta «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei juridice straine cu locul conducerii efective in Romania» se stabileste prin norme.”

 

154.       La articolul 231, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 231. - (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.”


 

155.      La articolul 270, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Nu este considerat livrare de bunuri in sensul alin. (1) transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de catre o persoana impozabila catre o institutie publica, in scopul stingerii unei obligatii fiscale restante.”

 

156.      La articolul 270 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (11);”

 

157.       La articolul 270, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, realizatca urmare a altor operatiuni decat divizarea sau fuziunea, precum vanzarea sau aportul in natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila stabilita in Romania in sensul art. 266 alin. (2), in conditiile stabilite prin normele metodologice. Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia divizarii sau fuziunii, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila stabilita in Romania in sensul art. 266 alin. (2). Atat in cazul transferului tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, realizat ca urmare a altor operatiuni decat divizarea sau fuziunea, cat si in cazul transferului tuturor activelor sau al unei parti a acestora efectuat cu ocazia divizarii sau fuziunii, primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului, inclusiv in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.”

 

158.    La articolul 282, litera a) a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 266 alin. (2) lit. a), a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonulde 4.500.000 lei. Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 4.500.000 lei si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a perioadeifiscale urmatoare celei in care persoana impozabila si-aexercitat optiunea, cu conditia ca la data exercitarii optiunii


 

sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabilesi/sau scutite de TVA, precumsi a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 275 si 278, realizate in cursul anului calendaristic;”

 

159.     La articolul 287, dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f), cu urmatorul cuprins:

„f) in cazul in care contravaloarea totala sau partiala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost incasata de la beneficiarii persoane fizice in termende 12 luni de la termenul de plata stabilitde parti, ori in lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu exceptia situatiei in care furnizorul/prestatorul si beneficiarul sunt parti afiliatein sensul art.7 pct. 26. Ajustarea se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit termenul de plata stabilit de parti, ori in lipsa acestuia, a anului urmator celui in care s-a emis factura. Ajustarea este permisa numai in cazul in care se face dovada ca s-au luat masuri comerciale pentru recuperarea creantelor de pana la 1.000 lei, inclusiv, respectiv ca au fostintreprinse proceduri judiciarepentru recuperarea creantelor mai mari de

1.000 lei. Ajustarea este permisa chiar daca s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare, conform Codului de procedura fiscala. Prin efectuarea ajustarii se redeschide rezerva verificarii ulterioare pentru perioada fiscala in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea care face obiectul ajustarii. In cazul in care, ulterior ajustarii bazei de impozitare, sunt incasate sume aferente creantelor respective, se anuleaza ajustarea efectuata, corespunzator sumelor incasate. Ajustarea efectuata se anuleaza, in cazul creantelor mai mari de 1.000 de lei, daca furnizorul/prestatorul renunta la procedurile judiciare intreprinse pana la emiterea unei hotarari definitive.”

 

160.    La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„3. livrarea de locuinte care au o  suprafata  utila  de  maximum  120 m2, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 140.000 de euro, al carei echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabilla data de 1 ianuariea fiecarui an,exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de


 

constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare.”

 

161.       La articolul 295 alineatul (1) litera a), punctele 1-5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„1. sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu scutire totala de taxe la import;

2.       sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si, dupa caz, plasate in depozit temporar;

3.       sa fie introduse intr-o zona libera;

4.       sa fie plasate in regim de antrepozitare vamala;

5.       sa fie plasate in regim de perfectionare activa;”

 

162.                  La articolul 297 alineatul (7), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii, sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii sau pentru cazurile prevazute la art. 270 alin. (8) lit. b) si art. 271 alin. (5) lit.b).”

 

163.                                  La articolul 301, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a dreptului de deducere in perioada fiscala de declarare sau in cazul in care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevazute la art. 299, persoana impozabila isi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale in care sunt indeplinite aceste conditii si formalitati sau printr-un decont ulterior, dar in cadrul termenului de prescriptie prevazut in Codul de procedura fiscala, inclusiv in cazul anularii rezervei verificarii ulterioare ca urmare a inspectiei fiscale. Prin exceptie, in cazul in care furnizorul emite facturi de corectie, fie din initiativa proprie, fie in urma inspectiei fiscale in cadrul careia organul fiscal a stabilit TVA colectata pentru anumite operatiuni efectuate in perioada supusa inspectiei fiscale, beneficiarul respectivelor operatiuni are dreptul sa deduca taxa inscrisa in factura de corectie emisa de furnizor chiar daca termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale s-a implinit. In aceste situatii, dreptul de deducere poate fi exercitat in cel mult un an de la data primirii facturii de corectie, sub sanctiunea decaderii.”


 

164.                 La articolul 303 alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Suma negativa a taxei, cumulata, se determina prin adaugarea la suma negativa a taxei, rezultata in perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacanu s-a solicitat a fi rambursat, si a diferentelor negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala prin deciziicomunicate pana la data depunerii decontului. Prin exceptie, diferentele negative de TVA stabilitede organele de inspectie fiscala prin decizii a caror executare a fost suspendata de instantele de judecata, potrivit legii, nu se adauga la suma negativa rezultata in perioadele in care este suspendata executarea deciziei. Aceste sume se cuprind in decontul perioadei fiscale in care a incetat suspendarea executarii deciziei.

(4)   Taxa de plata cumulata se determina in perioada fiscala de raportare prin adaugarea la taxa de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, pana la data depunerii decontului de taxa prevazut la art. 323, din soldul taxei de plata al perioadei fiscale anterioare, si a sumelor neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii decontului din diferentele de TVA de plata stabilite de organele fiscale prin decizii comunicate pana la data depunerii decontului.

(5)   Prin exceptie de la prevederile alin. (4), nu se preiauin decontul de taxa sumele reprezentand TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind in decontul perioadei fiscale in care intervine aceasta situatie.”

 

165.                  La articolul 316, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alin. (61) si (62), cu urmatorul cuprins:

„(61)  Prin  exceptie  de  lalin.  (6)  lit.  b),  persoana  impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania care realizeaza in Romania operatiunile prevazute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, poate desemna un reprezentant fiscal autorizat care sa indeplineasca  obligatiile  din   perspectiva  TVA   ce  decurg   din   realizarea acestor operatiuni. Procedura si conditiile de desemnare a reprezentantului fiscal autorizat vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(62) Persoana care desemneaza un reprezentant fiscal autorizat, conform art. 316 alin. (61) este tinuta raspunzatoare individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu reprezentantul sau fiscal autorizat.”


 

166.              La articolul326, alineatul (4) se modificasi se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:

„(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale pentru:

a)   importurile efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (41) si care au obtinut certificat de amanare de la plata, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;

b)   importurile efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, care au obtinut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)   importurile efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, care au obtinut autorizatie de depunere a unei declaratii vamale sub forma unei inscrieri in evidentele declarantului, conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)  importurile de bunuri prevazute la art. 331 alin. (2) lit. a)-c) si lit. i)-k), realizate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316.

(41) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cumulativ persoanele prevazute la alin. (4) lit. a) sunt urmatoarele:

a)   sa nu aiba obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;

b)     in ultimele 6 luni anterioare lunii in care solicita eliberarea certificatului sa fi realizat importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 50 milioane lei. In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;

b)   sa nu inregistreze debite fata de autoritatea vamala;

c)    sa fie inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin 6 luni inaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata;

d)    sa nu fie in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.”


 

167.                La articolul 331 alineatul (2), la litera e) punctele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1.  detine  o  licenta  valabila  de  furnizare  a  energiei  electriceo licenta pentru activitatea traderului de energie electrica, sau orice licenta care permite comercializarea de energie electrica, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica;

2. activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumulsau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil. In acest sens, persoana impozabila trebuie sa depuna la organul fiscal competent, pana pe data de 10 decembrie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca indeplineste aceasta conditie, respectiv ca in perioada ianuarie-noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata, care este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic urmator.In cazul in care declaratia pe propria raspundere vizeaza perioade anterioare anului depunerii, persoana impozabila va mentiona data de la care indeplineste aceasta conditie pentru a fi considerata comerciant persoana impozabila de la acea data. Persoana impozabila care obtine licenta de furnizare a energiei electrice sau licenta pentru activitatea traderului de energie electrica, sau orice licenta in baza careia  efectueaza  comercializare  de   energie   electrica,   in   perioada   1-31 decembrie a unui an calendaristic trebuie sa depuna la organul fiscal competent, in perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic urmator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada din luna decembrie in care a detinutlicenta de furnizare sau licenta pentruactivitatea traderului de energie electrica sau licenta in baza careia efectueaza comercializare de energie electrica, care este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic in care se depune aceasta declaratie. A.N.A.F. are obligatiasa afiseze pe site-ul sau lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile respective cel tarziu pana pe data de 31 decembrie a fiecarui an, respectiv pana pe data de 31 ianuarie a anului urmator in cazul cumparatorilor de energie electrica care au obtinut licentade furnizare a energiei electrice sau licenta pentru activitatea traderului de energie electrica sau licenta in baza careia efectueaza comercializare de energie electrica intre 1 si 31 decembrie a fiecarui an. Furnizorul de energie electrica nu aplica taxare inversa daca in momentul livrarii beneficiarul care avea obligatia de a depunela organul fiscal competent declaratia pe propria raspundere privind consumul propriu neglijabil de energie electrica nu figureazain «Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentruindeplinirea conditiei prevazutela art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal». In cazul cumparatorilor de energie electrica care au obtinut licentade furnizare saulicenta pentru activitatea traderului de energie electrica, sau licenta in baza careia efectueaza comercializare de energie electrica intre 1 si 31 decembrie a anului anterior, ori in cazul cumparatorilor de energie electrica care au depus declaratia pe proprie raspundere privind consumul propriu neglijabil de energie electrica cu intarziere, furnizorii pot emite facturi de corectie cu semnul minus conform art. 330 alin. (1) lit. b), in vederea aplicarii taxarii inverse, respectiv a regularizarii taxei si restituirii acesteia catre beneficiar pentru livrarile efectuate pana la data afisarii pe site-ul A.N.A.F. a cumparatorului in lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere, ori, pentru livrarile efectuate de la data mentionata in declaratia pe propria raspundere pana la data depunerii de catre cumparator a acestei declaratii in cazul depunerii acesteia cu intarziere. Pentru achizitiile de energie electrica efectuate in anul in care cumparatorul obtine o licentavalabila de furnizare a energiei electrice sau o licenta pentru activitatea traderului de energie electrica sau o licenta in baza careia efectueaza comercializare de energie electrica, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica, cumparatorul trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu estimat din energia electrica cumparata este neglijabil, care este valabila pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.”

 

168. La articolul 331 alineatul (2), dupa litera k), se introduce o noua litera, lit. l), cu urmatorul cuprins:

„l) livrarea de gaze naturale catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 266 alin. (2). Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de gaze naturale, o reprezinta revanzarea acestora si al carei consum propriu de gaze naturale este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de gaze naturale se intelege un consum  de  maximum  1%  din  cantitatea  de  gaze  naturale  cumparata.   Se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila cumparatorul care detine licenta pentru administrarea pietelor centralizate de gaze naturale eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru tranzactiile in care acesta detine calitatea de contraparte. De asemenea, se considera ca are calitatea de comerciant


 

persoana impozabila cumparatorul de gaze naturale care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1.     detine o licenta valabila de furnizare de gaze naturale sau o licenta pentru activitatea traderului de gaze naturale, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de gaze naturale;

2.            activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de gaze naturale, o reprezinta revanzarea acestora si consumul sau propriu din cantitatea de gaze naturale cumparata este neglijabil. In acest sens, persoana impozabila trebuie sa depuna la organul fiscal  competent,  pana pe data de 10 decembrie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca indeplineste aceasta conditie, respectiv ca in perioada ianuarie- noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din cantitatea de gaze naturale cumparata, care este valabila pentru toate achizitiile de gaze naturale efectuate in anul calendaristic urmator. Persoana impozabila care obtine licenta de furnizare de gaze naturale sau licenta pentru activitatea traderului de gaze naturale in perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic trebuie sa depuna la organul fiscal  competent,  in  perioada  1-20 ianuarie a anului calendaristic urmator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca a avut un consum propriu de maximum 1% din cantitatea de gaze naturale cumparata in perioada din luna decembrie in care a detinut licenta de furnizare sau licenta pentru activitatea traderului de gaze naturale, care este valabila pentru toate achizitiile de gaze naturale efectuate in anul calendaristic in care se depune aceasta declaratie. A.N.A.F. are obligatia sa afiseze pe site-ul sau lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile respective cel tarziu pana pe data de 31 decembrie a fiecarui an, respectiv pana pe data de 31 ianuarie a anului urmator in cazul cumparatorilor de gaze naturale care au obtinut licenta de furnizare de gaze naturale sau licenta pentru activitatea traderului de gaze naturale intre 1 si 31 decembrie a fiecarui an. Furnizorul de gaze naturale nu aplica taxare inversa daca in momentul livrarii beneficiarul care avea obligatia de a depune la organul fiscal competent declaratia pe propria raspundere privind consumul propriu neglijabil de gaze naturale nu figureaza in «Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal». In cazul cumparatorilor de gaze naturale care au obtinut licenta de furnizare sau licenta pentru activitatea traderului de gaze naturale intre 1 si 31 decembrie a anului anterior, ori in cazul cumparatorilor de gaze naturale care au depusdeclaratia pe proprieraspundere privind consumulpropriu neglijabil de gaze naturale cu intarziere, furnizorii pot emite facturi de corectie cu semnul minus conform art. 330 alin.(1) lit. b), in vedereaaplicarii taxarii


 

inverse, respectiv a regularizarii taxei si restituirii acesteia catre beneficiar pentru livrarile efectuate pana la data afisarii pe site-ul A.N.A.F. a cumparatorului in lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere, ori, pentru livrarile efectuate de la data mentionata in declaratia pe propria raspundere pana la data depunerii de catre cumparator a acestei declaratii in cazul depunerii acesteia cu intarziere. Pentru achizitiile de gaze naturale efectuate in anul in care cumparatorul obtine o licenta valabila de furnizare de gaze naturale sau o licenta pentru activitatea traderului de gaze naturale, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de gaze naturale, cumparatorul trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de gaze naturale, o reprezinta revanzarea acestora si consumul sau propriu estimat din cantitatea de gaze naturale cumparata este neglijabil, care este valabila pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.”

 

169.        La articolul 331, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j), k) si l) se aplica pana la data de 30 iunie 2022 inclusiv.”

 

170.      La articolul 336, punctele 9 si 18 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„9. expeditor inregistrat inseamna persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta din statul membru in care are loc importul, in cadrul activitatii sale, exclusiv sa expedieze in regim suspensiv de accize produsele accizabile puse in libera circulatie in conformitate cu   art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;

…………………………………………………………………………………

18. procedura vamala suspensiva sau regim vamal suspensiv inseamna oricare dintre regimurile speciale prevazute la art. 210 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 in care marfurile neunionale pot fi plasate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, precum si depozitarea temporara prevazuta la art. 5 pct. 17 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;”


 

171.                   La articolul 340, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61), cu urmatorul cuprins:

„(61) In cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, se considera eliberare pentru consum atunci cand produsul accizabil obtinut in urma probelor tehnologice este detinut de un antrepozitar propus intr-un loc de productie pentru care s-a respins cererea de autorizare ca antrepozit fiscal. Acciza devine exigibila la data la care decizia de respingere a cererii de autorizare ca antrepozit fiscal produce efecte, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.”

 

172.                        La articolul 343, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Acciza specifica exprimata in lei/1.000 de tigarete se determina anual, pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale al carei nivel este prevazut in anexa nr. 1. Aceastaacciza specifica se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 1 martie. In perioada 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021, acciza specifica pentru tigarete este de 418,76 lei/1.000 tigarete.”

 

173.                La articolul 345 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:

„e) in situatia prevazuta la art. 417 alin. (2) acciza se plateste in prima zi lucratoare imediat urmatoare celei in care s-au receptionat produsele.”

 

174.                       La articolul 346, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), orice persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art.  340 alin. (1) lit. b) si c) si      art. 340 alin. (4)-(7) are obligatia de a depune o declaratie de accize la autoritatea competenta in termen de 5 zile calendaristice de la data eliberarii pentru consum.”

 

175.                        La articolul 348, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(8) Valoarea garantiei se analizeaza anual sau, ori de cate ori este necesar, de catre autoritatea competenta, in vederea actualizarii in functie de schimbarile intervenite in volumul afacerii sau asupra nivelului accizelor.”


 

176.                        La articolul 356, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Operatorii economici autorizati in domeniul gazului natural au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta inainte de desfasurarea activitatii cu gaz natural, in conditiile prevazute in normele metodologice.”

 

177.               Articolul 357 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

Carbune, cocs si lignit

Art. 357. - In scopul aplicarii art. 338 si 339, carbunele, cocsul si lignitul sunt supuse accizelor si accizele devin exigibile la momentul livrarii acestora in Romania de catre operatorii economici producatori sau de catre operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare ori care importa astfel de produse. Acesti operatori economici au obligatia sa se inregistreze la autoritatea competenta inainte de desfasurarea activitatii cu astfel de produse, in conditiile prevazute in normele

metodologice.”

 

178.                        La articolul 358, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta inainte de desfasurarea activitatii cu energie electrica, in conditiile prevazute in normele metodologice.”

 

179.                        La articolul 359, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 359. - (1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati se efectueaza de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, pentru operatorii economici mari contribuabili.”

 

180.                La articolul 362, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(4) In cazul in care micii producatori prevazuti la alin.(2) lit.b) realizeaza livrari intracomunitare, acestia informeaza autoritatile competente si respecta cerintele stabilite prin Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE)


 

nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul de autorizatii pentru plantarile de vita-de-vie, registrul plantatiilor viticole, documentele insotitoare si certificarea, registrul de intrari si de iesiri, declaratiile obligatorii, notificarile si publicarea informatiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste controalele si sanctiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 si (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei.

(5)  Atunci cand micii producatori de vin dintr-un alt stat membru sunt scutiti de obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din Romania informeaza autoritatea competenta cu privire la livrarile de vin primite, prin intermediul documentului solicitat in temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 2018/273 sau printr-o trimitere la acesta.”

 

181.                       La articolul 367, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Antrepozitarii autorizati se excepteaza de la obligatia prevazuta la alin. (1) lit. a), b) si l) pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale de depozitare autorizate exclusiv in vederea constituirii si mentinerii stocurilor de urgenta conform Legiinr. 85/2018 privindconstituirea si mentinerea unor rezerve minime de titei si/sau produse petroliere, precum si antrepozitele fiscale de depozitare aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare.”

 

182.                   La articolul 401 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a), in cazul in care produsele in cauza sunt expediate de un expeditor inregistrat. In sensul prezentului articol, locul de import inseamna locul unde se afla produsele in momentul in care sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.”

 

183.                                   La articolul 401, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize incepe, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a), in momentul in care produsele accizabile parasesc antrepozitul fiscal de expeditie si, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. b), in momentul in care aceste produse sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu  prevederile art. 201 din Regulamentul (UE)   nr. 952/2013.”


 

184.                                   La articolul 402, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) In cazul prevazut la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 autoritatea competenta a expeditorului inainteaza documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru in care declaratia de export este depusa in conformitate cu art. 221 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, denumit in continuare statul membru de export, daca statul membru de export este altul decat Romania.”

 

185.                        La articolul 405, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 405. - (1) In situatiile prevazute la art. 401 alin. (2) lit. a)    pct. 3 si la alin. (2) lit. b), dupa caz, daca exportul are loc din Romania, autoritatile competente intocmesc un raport de export, pe baza confirmarii biroului vamal de iesire, stabilit conform art. 329 din Regulamentul de  punere in aplicare (UE) 2015/2447, sau de biroul unde se realizeaza formalitatile prevazute la art. 337 alin. (5), prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Romaniei.”

 

186.                        La articolul 412, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) In sensul prezentului articol, nu se considera neregula diferentele constatate intre cantitatile inregistrate la expediere, respectiv la receptie, care pot fi atribuite tolerantelor aparatelor de masurare si care sunt in limitele claselor de precizie ale aparatelor, stabilite conform Hotararii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare, cu modificarile ulterioare.”

 

187.                      La articolul 414, denumirea marginala a articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Produse accizabile eliberate pentru consum intr-un stat membru, detinute in scopuri comerciale in Romania”


 

188.                          La articolul 415, denumirea marginala articolului se modifica si va avea urmatorulcuprins:

 

Deplasarea

intracomunitara a produselor eliberate pentru consum

 

 

189.                      La anexa nr. 1 de la Titlul VIII - Accize si alte taxe speciale, la numarul curent 6, coloana 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

„Nr.

crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza (lei/U.M.)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutun prelucrat

6

Tigarete

1.000

tigarete

(...)

(...)

(...)

(...)

546,21*

563,97

(...)

 

* Nivel aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2021.”

 

190.                      La anexa nr. 1 de la Titlul VIII - Accize si alte taxe speciale, la numarul curent 3, dupa punctul 3.1.2 se introduce un punct nou, 3.1.3., cu urmatorul cuprins:

 

 

„Nr.

crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza (lei/U.M.)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcool si bauturi alcoolice

 

Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri

(...)

 

 

hl de produs

 

 

 

 

 

 

3

3.1.3. obtinute din fructe de padure,

fara alte adaosuri de arome sau alcool

-

-

-

-

0,00

0,00”


 


 

cuprins:


191.                La articolul 453, litera b) se modifica si va avea urmatorul

 

„b) cladire-orice constructie situata deasupra solului si/sau sub


nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv constructiile reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor eolienesi fundatiile acestora.”

 

192.                La articolul456, alineatul (1), literele h) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„h) cladirile unitatilor sanitare publice,cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice, precum si pentru cladirile in care functioneaza cabinete de medicina de familie, potrivit legii, cu exceptia incaperilor folosite pentru alta activitate decat cea de medicina de familie;

s) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea  persoanelor  prevazute  la  art.  1  si   5   din   Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza.ˮ

 

193.                La articolul 456 alineatul (1) , dupa litera x) se introduce o noua litera, litera y cu urmatorul cuprins:

„y) cladirile Caselor de Cultura a sindicatelor, aflate in proprietatea/administrarea organizatiilor sindicale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice sau agrement.ˮ

 

194.                   La articolul 456, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61), cu urmatorul cuprins:

„(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, stabilita conform alin. (1) lit. t) in cazul persoanelor cu handicap temporar, care detin un certificat de handicap revizuibil, se acorda incepand cu data emiterii noului certificat de handicap,


 

cu conditia ca acesta sa aiba continuitate si sa fie depus la organul fiscal local in termen de 45 de zile.”

 

195.                La articolul 458 alineatul (1), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta, acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator;

…………………………………………………………………………………

c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. In situatia in care nu este precizata valoarea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal;”

 

196.                        La articolul 459, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin.1 lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.3 % asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.ˮ

 

197.               La articolul 460, litera d) a alineatul (5) si alineatele (6), (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In situatia in care nu este precizata valoarea in documentele care atesta proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal;

…………………………………………………………………………………

(6)  Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

…………………………………………………………………………………


 

(8)            In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.

(9)            In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin. (l) si (2) , dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii.”

 

198.                        La articolul 461, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) In cazul extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente cu destinatie nerezidentiala, care determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii respective, si datoreaza impozitul  pe  cladiri  determinat  in  noile  conditii  incepand  cu  data  de     1 ianuarie a anului urmator.”

 

199.                        La articolul 461, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(9) In cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, ca anexa la declaratia fiscala.”

 

200.                  La articolul 461, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (121), cu urmatorul cuprins:

„(121) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreaza taxa pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.”


 

201.                        La articolul 462, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxa pe cladiri, datorat/a pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”

 

202.                   La articolul 462, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mare de un an, taxa pe cladiri  se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.”

 

203.                   La articolul 464 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„g) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani inclusiv, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul.”

 

204.                   La articolul 464, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul cuprins:

„(7) Prin exceptie de la prevederile alineatului (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilita conform alin. (1) lit. t) in cazul persoanelor cu handicap temporar, care detin un certificat de handicap revizuibil, se acorda incepand cu data emiterii noului certificat de handicap, cu conditia ca acesta sa aiba continuitate si sa fie depus la organul fiscal local in termen de 45 de zile.”

 

205.                        La articolul 466, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) In cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, ca anexa la declaratia fiscala.”

 

206.                   La articolul 466, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (91), cu urmatorul cuprins:

„(91) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreaza taxa pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.”

 

207.                                   La articolul 467, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxa pe teren, datorat/a pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”

 

208.                   La articolul 467, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mare de un an, taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.”

 

209.               La articolul 469 alineatul (1), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„i) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor in pastoral, astfel cum sunt omologate in acest sens de Registrul Auto Roman, folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral.”

 

210.                   La articolul 469, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul cuprins:

„(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabilita conform alin. (1) lit. b) in cazul persoanelor cu handicap temporar, care detin un certificat de handicap revizuibil, se acorda incepand cu data emiterii noului certificat de handicap, cu conditia ca acesta sa aiba continuitate si sa fie depus la organul fiscal local in termen de 45 de zile.”

 

211.                        La articolul 471, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data eliberarii cartii de identitate a vehicului (CIV) de catre Registrul Auto Roman si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania.”

 

212.                   La articolul 471, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Operatorii economici, comercianti auto sau societati de leasing, care inregistreaza ca stoc de marfa mijloace de transport, cumparate de la persoane fizice din Romania si inmatriculate pe numele acestora, au obligatia sa radieze din evidenta Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele fostilor proprietari.”

 

213.                                   Articolul 488 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

Contracte de fiducie

Art. 488 - In cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor administrativ- teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost

incheiat contractul de fiducie.”

 

214.                        La articolul 489, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 489. - (1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de


 

urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice precum si de necesitatile bugetare locale,  cu  exceptia  taxelor  prevazute  la  art.  494  alin. (10) lit. b).”

 

215.                   La articolul 491, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) si (6) se indexeaza anual in  functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.”

 

216.                                   La articolul 491, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Sumele indexate conform alin. (1) si (11) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul fiscal urmator. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”

 

217.                                   La articolul 493, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,   aprobata   cu   modificari   si   completari    prin    Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

218.                 La articolul 494, alineatul (10) litera c) si alineatul (11) se

abroga.

 

219.                 Dupa articolul 4951 se introduce un nou articol, art. 4952, cu urmatorul cuprins:

„Art. 4952. - In vederea stabilirii impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, potrivit art 459 din prezentul Cod, pentru anul 2021 se stabilesc urmatoarele reguli:


a)          persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au in proprietate cladiricu destinatie mixtã,au obligatia sã depunã o declaratie pe proprie rãspundere, pana la data de 15 martie 2021 inclusiv, privindsuprafata folositã in scop nerezidential.

b)   fac exceptie de la prevederile lit. a), persoanele fizice ale caror suprafate  folosite  in  scop  nerezidential,  au  fost  declarate  la  organul  fiscal pana   la   data   31   decembrie   2020,   in    conformitate    cu    modelul  ITL 001-2016.”

 

Art. II. - Persoana juridica straina inregistrata cu locul conducerii efective in Romania pana la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, are obligatia ca pana la 30 iunie 2021, inclusiv sa depuna la organul fiscal central competent formularul Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei juridice straine conform locului conducerii efective in Romania, prevazut la art. 230 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, insotit de documentele prevazute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, in vederea clarificarii situatiei concrete a contribuabilului in ceea ce priveste rezidenta fiscala in Romania.

Art. III. - Pentru aplicarea prevederilor art. 331 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precumsi cu modificarile si completarile aduse prin prezentalege, in anul in care legea a intrat in vigoare, comerciantul persoana impozabila cumparator de gaze naturale trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de gaze naturale, o reprezinta revanzarea acestora si consumul sau propriu estimat din cantitatea de gaze naturale cumparata este neglijabil, care este valabila pana la data de 31 decembrie a anului de intrare in vigoare a legii.

 

Art. IV. - Prevederile art. I pct. 159 din prezenta lege se aplica pentru creantele al caror termende plata stabilit de parti, ori in lipsaacestuia, data emiterii facturii, intervine incepand cu data intrarii in vigoare a  prezenteilegi.

 

Art. V. - (1) Ordinele presedintelui A.N.A.F., prevazute la art.85 alin. (48), la art. 96 alin (4) si la art. 183 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se emit in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi.

(2)   Ordinele prevazute la art. 121 alin. (2), art. 151 alin. (24) si    art. 174 alin. (24) se emit in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a legii anuale a bugetului de stat prin care stabileste acordarea bonificatiilor.

(3)   Ordinul presedintelui A.N.A.F., prevazut la art. 423 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba in termen de 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi.

 

Art. VI. – (1) In cuprinsul Titlului IV - „Impozitul pe venit” si al Titlului V - „Contributii sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in alte acte normative, termenul de: 15 martie, inclusiv pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoane fizice, precum si termenul de plata al impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice,se inlocuieste cu termenul de: 25 mai, inclusiv.

(2)    Termenul de: 15 martie, inclusiv prevazut pentru depunerea  formularului 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat la art. 123 alin. (4) si art. 1231din Titlul IV -

„Impozitul pe venit” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte acte normative, se inlocuieste cu termenul de: 25 mai, inclusiv.

(3)   In cuprinsul Titlului IV - „Impozitul pe venit” la art. 62 lit. p), art. 91 lit. d), art. 93 alin. (2) lit. a), art. 94 denumirearticol si alin. (6), art. 96 denumire articol si alin(1), art. 98 si art.119 alin. (1)se inlocuieste sintagma

„aur financiar”cu „aur de investitii”.

 

Art. VII. -  (1) Prin derogare de la prevederile  art. 4 din Legea    nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentalege:

a)   prevederile art. I punctul1 referitor la art. 7 pct. 18 si 37, precum si punctele 2-5,10, 13, 16, 19, 26, 27, 30-33, 47-49, 51-57, 59, 61, 62, 64-66, 70, 71, 73-78, 80, 82-87, 89, 92, 116, 133-135, 137, 142-151, 153, 158-160, 166, 172, 189, 190 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2021;

b)   prevederile art.I punctul 6 referitor la alin. (2) al art. 22 intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2021, respectiv cu prima zi a anului fiscal modificat care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2021;

c) prevederile  art.I  punctele  34-36, 38-40, 43, 44, 46, 97, 98, 100,102-107, 109-111, 118 referitor la art. 154 alin. (1) lit. d) si r), precum si punctele 121, 123, 124, 126-129,138-141 se aplicaincepand cu veniturile aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi;

d) prevederile art. I punctele 58, 69, 72, 99, 101, 108, 112, 122, 125 si 130 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021;

e) prevederile art. I punctul 165 intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2021.

(2) Prevederile art. VI alin. (1) si (2) se aplica pentru obligatiile declarative aferente veniturilor realizate incepand cu anul 2020.

Aceasta   lege   a   fost    adoptata    de    Parlamentul    Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

 

 

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

p. PRESEDINTELE SENATULUI

 

 

CARMEN-ILEANA MIHALCESCU

 

 

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC