Legislatie

Hotararea nr. 391/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015


Guvernul României

Hotărârea nr. 391/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

În vigoare de la 09 aprilie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 09 aprilie 2021. Formă aplicabilă la 14 aprilie 2021.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 2 din lege, beneficiază de stimulent copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar și care se află în una dintre următoarele situații:

a) provin din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat;

b) se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau tutore pentru întreținerea copilului pe perioada absenței acestuia/acestora, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare persoana desemnată, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei."

2. Articolele 3 și 4 se abrogă.

3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) din lege dreptul la stimulent se acordă din oficiu, odată cu stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru situația în care copiii împlinesc vârsta de 3 ani după stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, titularul acestui drept va înștiința primarul în baza comunicării prevăzute la art. 23 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, dreptul la stimulent se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere care se întocmesc de către persoana desemnată și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv persoana desemnată.

(3) Formularul «Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)» este prevăzut în anexa nr. 1."

4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"Art. 71. - (1) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include și zilele libere acordate prin lege, vacanțele și programul național «Școala altfel».

(2) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului școlar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență definite la art. 5 din lege, dacă se mențin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) din lege, însoțită de documentul doveditor privind înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.

(3) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniță este titularul dreptului la alocația pentru susținerea familiei în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) din lege sau persoana desemnată, în situația prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege."

5. Articolele 8 și 9 se abrogă.

6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b) la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La stabilirea venitului net conform alin. (1), prin familia persoanei desemnate se înțelege familia definită la art. 2-4 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care familia persoanei desemnate este și beneficiară a alocației pentru susținerea familiei potrivit Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În situația prevăzută la art. 2 lit. b), în cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.

(6) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (5), solicitantul completează o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună."

7. Articolul 11 se abrogă.

8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b), titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

(2) În situația în care părintele desemnează o altă persoană, aceasta va depune o nouă cerere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 și 10."

9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. - (1) În situația prevăzută la art. 2 lit. b) verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului.

(2) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent.

(3) În situația în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul educațional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuiește efectiv, pe baza declarației pe propria răspundere sau a adeverinței emise de unitatea administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent educațional.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația prevăzută la art. 10 alin. (4)."

10. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziție scrisă a primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 71 alin. (1), în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ținând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniță.

(2) În situația în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condițiile de acordare a stimulentului educațional, acordarea acestuia se face prin dispoziție scrisă a primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului școlar definit la art. 71 alin. (1).

(3) Dispoziția primarului va conține cel puțin următoarele elemente:

a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;

b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul educațional;

c) adresa de domiciliu/reședință sau de corespondență a titularului;

d) suma acordată cu titlu de stimulent educațional și numărul de copii pentru care se acordă;

e) anul școlar pe perioada căruia se acordă stimulentul educațional;

f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniță.

(4) Dispoziția primarului poate fi emisă comun pentru toți beneficiarii, caz în care comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face individual.

(5) Dispoziția scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la stimulent se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare."

11. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru toate absențele medicale, persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) sunt obligate să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absențelor, până la data de 3 a lunii următoare."

12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) În situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziție de încetare a dreptului și/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniță, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare."

13. La articolul 20, alineatele (5) și (6) se abrogă.

14. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (3), însoțite de documentele justificative, se depun la primăria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau locuiește efectiv persoana desemnată."

15. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltan
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu

București, 31 martie 2021.

Nr. 391.


ANEXĂ (Anexa nr. 1 la normele metodologice)


i.php?p=1(2).jpg


i.php?p=2(1).jpg


i.php?p=3(1).jpg


i.php?p=4(1).jpg


i.php?p=5(1).jpg


i.php?p=6(1).jpg


i.php?p=7(1).jpg