Legislatie

Legea nr. 165 din 2018

Parlamentul Romaniei


Lege nr. 165/2018 din 10/07/2018

Versiune actualizata la data de 20/01/2019


Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

 

@Text actualizat la data de 20.01.2019. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

- O.U.G. nr. 107/2018 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1058 din 13/12/2018.

- Legea nr. 30/2019 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 17/01/2019.

@Pus in aplicare prin:

- Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 09/01/2019.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza modul de acordare, in beneficiul angajatilor, a biletelor de valoare. Regimul fiscal al biletelor de valoare este prevazut in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 30/2019 incepand cu 20.01.2019.

(2) Biletele de valoare pot fi emise atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic.


Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masa, tichete cadou, tichete de cresa, tichete culturale si vouchere de vacanta.

(2) In intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, utilizarea termenilor bilet de valoare, tichet de masa, tichet cadou, tichet de cresa, tichet cultural, respectiv voucher de vacanta, va fi interpretata ca facand referire atat la biletele de valoare pe suport hartie, cat si la biletele de valoare pe suport electronic.


Art. 3. - In sensul prezentei legi, angajatorii pot fi:

a) institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv cele finantate integral din venituri proprii;

b) operatorii economici, astfel cum sunt definiti de Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate;

d) institutiile financiare si institutiile de credit;

e) organizatiile cooperatiste, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica;

f) organizatiile nonprofit, precum si orice alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei romane.


Art. 4. - Biletele de valoare se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, pentru celelalte categorii de angajatori.


Art. 5. - (1) Biletele de valoare se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.

(2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, pentru fiecare tip de bilet de valoare in parte, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.

(3) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei biletelor de valoare in conditii de siguranta.

(5) Unitatile emitente actualizeaza lunar sau la cererea angajatorilor lista operatorilor economici si a unitatilor afiliate care accepta bilete de valoare.


Art. 6. - (1) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a biletelor de valoare, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si cu unitatile care accepta bilete de valoare.

(2) Unitatile emitente de bilete de valoare pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza schema/aranjamentul de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.


Art. 7. - (1) Decontarea biletelor de valoare intre unitatile care accepta aceste bilete de valoare si unitatile emitente se face numai prin intermediul unitatilor bancare sau prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, potrivit legii. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.

(2) Sumele derulate prin operatiunile cu biletele de valoare de catre unitatile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri.


Art. 8. - (1) Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hartie si/sau pe suport electronic se suporta integral de angajatori.

(2) Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de bilete de valoare pe suport hartie achita atat contravaloarea nominala a acestora, stabilita potrivit legii, cat si costul imprimatului reprezentand biletul de valoare pe suport hartie.

(3) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta serviciul de emitere a biletelor de valoare pe suport electronic achita atat contravaloarea nominala a biletelor de valoare distribuite angajatilor, cat si costul emiterii suportului electronic.

(4) Valoarea nominala a biletelor de valoare acordate angajatilor fie pe suport hartie, fie pe suport electronic nu poate sa fie diminuata in niciun mod.

(5) Biletele de valoare emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau de preschimbare in numerar.

(6) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru care au fost emise.

(7) Se interzice operatorilor economici si unitatilor care accepta bilete de valoare acordarea unui rest de bani la acestea.

(8) Biletele de valoare pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a biletelor de valoare acordate angajatilor, stabilita conform prezentei legi.

(9) Biletele de valoare pe suport electronic pot fi utilizate, numai cu respectarea prevederilor alin. (6), inclusiv pentru plati online.


Art. 9. - Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 30/2019 incepand cu 20.01.2019.


Art. 10. - (1) Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acorda angajatilor, frecventa acordarii acestora, precum si valoarea lor, acolo unde este cazul, unitatea emitenta si modalitatea de acordare, pe suport hartie si/sau pe suport electronic.

(2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatorilor lista unitatilor corespunzatoare retelei utilizate la care salariatii pot folosi biletele de valoare. La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

(3) Contractarea serviciilor privind emiterea biletelor de valoare de catre angajatorii care au calitatea de autoritate contractanta in intelesul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.

(4) Biletele de valoare pot fi utilizate numai de catre unitati care au incheiat direct contracte de prestari ale serviciilor prevazute de prezenta lege cu unitati emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare in parte.

(5) Biletele de valoare pe suport hartie nu pot fi distribuite de angajatori daca acestia, la data stabilita pentru distribuire, nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a biletelor de valoare achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand biletul de valoare.

(6) Valoarea biletelor emise pe suport electronic nu poate fi transferata salariatilor pe suportul electronic daca, la data stabilita pentru transfer, angajatorii nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a biletelor de valoare in format electronic achizitionate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.


CAPITOLUL II

Tichetele de masa


Art. 11. - (1) Tichetele de masa sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar, ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

(2) Tichetele de masa pe suport hartie pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unitati care comercializeaza produse alimentare, cu care unitatile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

(3) Tichetele de masa pe suport electronic pot fi utilizate doar in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine- restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unitati care comercializeaza produse alimentare si care au incheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic si trebuie sa permita, in mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

(4) In cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mica decat valoarea nominala a tichetelor de masa pe suport hartie, utilizarea acestora este considerata integrala.

(5) Debitarea sumelor corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic, se realizeaza la valoarea respectivelor produse alimentare.


Art. 12. - (1) Tichetele de masa pe suport hartie se distribuie de catre angajator, lunar, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare.

(2) In conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.

(3) Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare, de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.

(4) Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate.

(5) Salariatul are obligatia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, tichetele de masa necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, sau valoarea corespunzatoare tichetelor de masa necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic.


Art. 13. - (1) Fiecare tichet de masa pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde cel putin urmatoarele mentiuni:

a) numele si adresa emitentului;

b) valoarea nominala a tichetului de masa;

c) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului de masa;

 d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui si codului numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;

e) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;

f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.

(2) Fiecare tichet de masa pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si e), precum si numele, prenumele si codul numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa sunt inscrise pe tichetul de masa pe suport electronic sau sunt stocate intr- un alt mod in acesta.


Art. 14. - Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15,18 lei.


CAPITOLUL III

Tichetele cadou


Art. 15. - (1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajatilor, pentru cheltuieli sociale.

Alineatul (1) Derogare prin alineatul (2) din Lege nr. 165/2018 incepand cu 01.01.2019.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1, pot fi acordate tichete cadou si altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate.


Art. 16. - (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou, potrivit art. 15 alin. (1), nu poate depasi suma stabilita conform art. 10 alin. (1).

(2) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou, potrivit art. 15 alin. (2), nu poate depasi sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul alocat fiecarui eveniment.

(3) Valoarea nominala a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.


Art. 17. - (1) Fiecare tichet cadou pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde cel putin urmatoarele mentiuni:

a) numele si adresa emitentului;

b) valoarea nominala a tichetului cadou;

c) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului cadou;

d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui si codului numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul cadou;

e) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul cadou a fost utilizat.

(2) Fiecare tichet cadou pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (1) lit.

a) si c), precum si numele, prenumele si codul numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul cadou sunt inscrise pe tichetul cadou pe suport electronic sau sunt stocate intr-un alt mod in acesta.


CAPITOLUL IV

Tichetele de cresa


Art. 18. - (1) Tichetele de cresa sunt bilete de valoare care se acorda, lunar, angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.

(2) Tichetele de cresa pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul.

(3) Tichetele de cresa se acorda, la cerere, unuia dintre parinti sau tutorelui caruia i-a fost incredintat copilul spre crestere si educare, pe baza livretului de familie.

(4) Nu pot beneficia de tichete de cresa asistentii maternali profesionisti sau persoanele la care este gazduit copilul si pentru care s-a instituit masura plasamentului in regim de urgenta, in temeiul Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 19. - (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de cresa nu poate depasi suma de 450 de lei pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa.

(2) Valoarea nominala a unui tichet de cresa este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

(3) Valoarea tichetelor de cresa se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii acordata conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu stimulentul de insertie care se acorda la reluarea activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 20. - (1) Fiecare tichet de cresa pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde cel putin urmatoarele mentiuni:

a) numele si adresa emitentului;

b) valoarea nominala a tichetului de cresa;

c) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului de cresa;

d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui si codului numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de cresa;

e) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de alte bunuri/servicii decat cele prevazute la art. 18 alin. (2);

f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de cresa a fost utilizat.

(2) Fiecare tichet de cresa pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si e), precum si numele, prenumele si codul numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de cresa sunt inscrise pe tichetul de cresa pe suport electronic sau sunt stocate intr- un alt mod in acesta.


CAPITOLUL V

Tichetele culturale


Art. 21. - (1) Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri si servicii culturale.

(2) Bunurile si serviciile culturale pot fi:

a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiectii cinematografice, muzee, festivaluri, targuri si expozitii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;

b) carti, manuale scolare, albume muzicale, filme, in orice format.


Art. 22. - (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depasi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional.

(2) Valoarea nominala a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.


Art. 23. - (1) Fiecare tichet cultural pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde cel putin urmatoarele mentiuni:

a) numele si adresa emitentului;

b) valoarea nominala a tichetului;

c) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului;

d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui, codului numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul;

e) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de alte bunuri/servicii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2);

f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei evenimentului cultural la care tichetul a fost utilizat sau a unitatii la care a fost achizitionat produsul, potrivit art. 21 alin. (2).

(2) Fiecare tichet cultural pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si e), precum si numele, prenumele si codul numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul cultural sunt inscrise pe tichetul cultural pe suport electronic sau sunt stocate intr-un alt mod in acesta.


CAPITOLUL VI

Voucherele de vacanta


Art. 24. - (1) Voucherele de vacanta sunt bilete de valoare care se acorda angajatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern.

(2) Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Nivelul maxim al sumei care poate fi acordata unui angajat in decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanta este de 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata.

(4) Acordarea voucherelor de vacanta, cu respectarea prevederilor alin. (3), poate fi fractionata in maximum doua transe, in functie de optiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihna.

(5) Voucherele de vacanta sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masa si/sau de recuperare a capacitatii de munca.

(6) Voucherele de vacanta pot fi utilizate si pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de calatorie si/sau de divertisment, daca se regasesc intr-un pachet turistic.

(7) Serviciile aferente efectuarii concediului de odihna pot fi achizitionate ca pachete de servicii sau separat.

(8) Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul voucherelor de vacanta se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(9) Voucherele de vacanta pot fi utilizate pentru achizitionarea de servicii de la operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati conform legii, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta o astfel de modalitate de plata, denumite, in mod conventional si in intelesul prezentei legi, unitati afiliate.

(10) Ministerul Turismului transmite unitatilor emitente lista cu unitatile afiliate.

(11) Unitatile emitente vor plati contravaloarea voucherelor de vacanta unitatilor afiliate cu care au incheiat contracte pentru decontarea acestora, dupa prestarea serviciilor de turism.


Art. 25. - (1) Valoarea nominala permisa pentru un voucher de vacanta pe suport hartie este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.

(2) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, in cazul in care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

(3) Se interzice unitatii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanta.

(4) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanta se suporta de catre angajat, titular al voucherelor de vacanta.


Art. 26. - (1) Fiecare voucher de vacanta pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:

a) emitentul si datele sale de identificare;

b) valoarea nominala a voucherului de vacanta;

c) angajatorul si datele sale de identificare;

d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui si codului numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;

e) spatiu destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicarii stampilei unitatii afiliate;

f) perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta;

g) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea voucherului de vacanta si valoarea pachetului de servicii utilizat de catre titularul voucherelor de vacanta;

h) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate;

i) elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.

(2) Fiecare voucher de vacanta pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (1) lit. a), c), f), h) si i), precum si numele, prenumele si codul numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta sunt inscrise pe voucherul de vacanta pe suport electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta.


Art. 27. - (1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de catre unitatile emitente de la angajator si unitatea afiliata este de 1% din valoarea nominala a voucherului de vacanta.

(2) Comisionul maxim perceput de agentiile de turism, in calitate de unitati afiliate, nu poate depasi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit titularilor voucherelor de vacanta.

(3) Introducerea, la cererea angajatorului sau a unitatii afiliate, a altor elemente grafice fata de cele minime obligatorii va fi negociata cu unitatile emitente si nu va face obiectul limitarii prevazute la alin. (1).


CAPITOLUL VII

Contraventii si sanctiuni


Art. 28. - (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) utilizarea biletelor de valoare in alt scop decat cel prevazut de prezenta lege;

b) solicitarea si/sau furnizarea de numerar in schimbul biletelor de valoare sau pentru fractiuni din acestea;

c) refuzul nejustificat al operatorilor economici si unitatilor care accepta bilete de valoare de furnizare a bunurilor sau serviciilor. Refuzul este justificat daca exista banuieli intemeiate privind autenticitatea biletelor de valoare, identitatea dintre titularul biletelor de valoare si beneficiarul acestora;

d) diminuarea valorii nominale a biletelor de valoare acordate angajatilor;

e) emiterea de bilete de valoare cu alte valori nominale decat cele prevazute de prezenta lege;

f) emiterea de bilete de valoare de catre alte entitati decat cele prevazute la art. 5 alin. (1);

g) comercializarea biletelor de valoare contra unei fractiuni de pret sau a altor bunuri/servicii decat cele stabilite prin prezenta lege;

h) comercializarea de catre salariati si/sau de catre unitatile prevazute la art. 11 alin. (2) si (3) a tichetelor de masa contra unor produse, altele decat cele alimentare;

i) utilizarea de catre salariati a unui numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile lucrate.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu 0,5 puncte-amenda, fapta prevazuta la alin. (1) lit. i);

b) cu 1,5 puncte-amenda, faptele prevazute la alin. (1) lit. a) si c);

c) cu 3 puncte-amenda, fapta prevazuta la alin. (1) lit. b);

d) cu 14 puncte-amenda, faptele prevazute la alin. (1) lit. d) -h).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte- amenda fapta unitatilor emitente de a alimenta biletele de valoare pe suport electronic cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) si art. 11 alin. (3).

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte- amenda fapta unitatilor emitente de a emite bilete de valoare cu nerespectarea prevederilor art. 13, 17, 20, 23 si 26.

(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 7 puncte- amenda acceptarea de catre unitatea afiliata de vouchere de vacanta de la alte persoane decat titularul voucherului de vacanta.

(6) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte- amenda si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 24 alin. (8).

(7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte- amenda si retragerea licentei de turism fapta agentiei de turism de a emite, in calitate de unitate afiliata, pachete de servicii turistice pentru achizitionare cu vouchere de vacanta la un pret mai mare fata de pretul pachetului similar de servicii achizitionat prin alte mijloace de plata.

(8) Un punct-amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit in conditiile legii.


Art. 29. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 28 se fac de catre personalul cu atributii de control, imputernicit in acest sens, din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, dupa caz.

 

Art. 30. - Contraventiilor prevazute la art. 28 si 29 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 31. - (1) Tichetele de masa si voucherele de vacanta prevazute de prezenta lege nu se acorda personalului care beneficiaza de indemnizatie de hrana si de indemnizatie de vacanta potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Tichetele de masa prevazute de prezenta lege nu se acorda personalului care beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, operatorii economici, astfel cum sunt definiti de Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, vor acorda angajatilor proprii primele de vacanta numai sub forma voucherelor de vacanta, in cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in conditiile legii, pentru un salariat.


Art. 32. - (1) Valoarea nominala maxima a biletelor de valoare prevazute de prezenta lege se indexeaza, semestrial, dupa cum urmeaza:

a) in cazul tichetelor de masa, cu indicele preturilor de consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica;

b) in cazul celorlalte bilete de valoare, cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica, in functie de evolutia tarifelor/preturilor la serviciile/bunurile a caror contravaloare poate fi achitata cu aceste bilete de valoare, potrivit prezentei legi.

(2) In cazul in care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezulta o valoare nominala indexata mai mica decat ultima valoare nominala indexata, pentru perioadele urmatoare, valoarea nominala a biletului de valoare ramane nemodificata.

(3) Indexarea biletelor de valoare, potrivit alin. (1), se face prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului de resort.


Art. 33. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa si voucherele de vacanta emise in temeiul Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare, respectiv al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt si raman valabile pana la expirarea datei de valabilitate inscrise pe acestea.

(2) Unitatile emitente care la data intrarii in vigoare a prezentei legi detin autorizatii de functionare valabile pot emite in continuare biletele de valoare pentru care sunt autorizate, in conditiile prevazute de lege la data autorizarii, pana la data expirarii valabilitatii respectivei autorizatii.


Art. 34. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu exceptia:

a) art. 24-27, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021;

b) art. 35, care intra in vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 34. - a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 107/2018 incepand cu 13.12.2018.


Art. 34-1. - Pana la data de 1 ianuarie 2021 prevederile prezentei legi nu se aplica voucherelor de vacanta.


Art. 34^1. - a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 107/2018 incepand cu 13.12.2018.

 

Art. 35. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului articol se elaboreaza criteriile privind acordarea autorizatiei de functionare a unitatilor emitente de bilete de valoare, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului articol, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Turismului si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.


Art. 36. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificarile ulterioare.

(2) La data de 1 ianuarie 2021 se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 36. - a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 107/2018 incepand cu 13.12.2018.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.

76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


____________

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PETRU-GABRIEL VLASE

PRESEDINTELE SENATULUI CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

____________

Bucuresti, 10 iulie 2018.

Nr. 165.

____________

Pus in aplicare prin Norma metodologica din 28/12/2018 incepand cu 09.01.2019.