Legislatie

Legea nr. 248 din 2015

Lege nr. 248/2015 din 28/10/2015

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 02/11/2015

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. 1. - (1) In scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie a acestora, se instituie stimulentul educational, sub forma de tichete sociale.

(2) Stimulentul educational se acorda in cadrul unui program de interes national, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) si (5) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.

(3) Finantarea acordarii stimulentului educational se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, alocate pentru bugetele locale cu aceasta destinatie,


Art. 2. - Stimulentele educationale se acorda copiilor din familii defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii:

a) varsta minima a copilului este de 3 ani, implinita oricand pe parcursul anului scolar curent - copiii pot fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani, daca spatiul o permite, dar devin eligibili in luna in care implinesc varsta de 3 ani;

b) varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale metodologiei de inscriere in invatamantul primar;

c) venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 3. - (1) Stimulentul educational se acorda, la cerere, unuia dintre parinti, reprezentantului legal al copilului sau, dupa caz, persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru eficientizarea masurii de stimulare a accesului in invatamantul prescolar al copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educationale se acorda sub forma tichetelor sociale.

(3) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii stimulentului educational in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Tichetele sociale se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente. Procedura de emitere si modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

(5) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.

(6) Unitatile care emit tichete sociale sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.


Art. 4. - (1) Procedura de acordare a tichetelor sociale se stabileste prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileste prin hotarare a consiliului local, respectiv hotarari ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 


Art. 5. - (1) Acordarea stimulentelor educationale este conditionata de frecventa regulata la gradinita a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational prevazut de prezenta lege.

(2) In sensul prezentei legi, prin frecventa regulata se intelege prezenta zilnica a copilului la gradinita in luna monitorizata, cu exceptia absentelor motivate.

(3) Se considera absente motivate, ce nu afecteaza acordarea tichetelor sociale, urmatoarele cazuri, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 50% din zilele de gradinita:

a) absente medicale: motivate, numai daca parintii aduc scutiri medicale corespunzatoare perioadelor in care au lipsit copiii, la revenirea acestora la gradinita. In caz exceptional, o singura data pe an scolar, copiii pot beneficia de tichete sociale si daca in luna monitorizata au lipsit mai mult de 50% din zilele de gradinita, din motive medicale;

b) invoiri: copiii pot fi invoiti de catre parinti in limita a 3 zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice.


Art. 6. - Valoarea nominala lunara minima a stimulentului educational se raporteaza la indicatorul social de referinta si este de 0,1 ISR, exprimat in lei, pentru fiecare copil inscris la gradinita, beneficiar al

stimulentului educational.

Art. 7. - (1) Stimulentele educationale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achizitionarea produselor alimentare, de igiena, a produselor de imbracaminte si/sau a rechizitelor.

(2) Este interzisa utilizarea tichetelor pentru achizitionarea de tigari si/sau bauturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea in bani.

(3) In cazul in care se constata una dintre situatiile prevazute la alin. (2), acordarea stimulentului educational inceteaza, iar sumele utilizate astfel se recupereaza de la titularul dreptului.


Art. 8. - (1) Stimulentul educational nu este inclus in veniturile salariale, nu este impozabil, conform Codului fiscal, si nu se urmareste silit decat pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelasi titlu.

(2) Stimulentul educational nu se ia in calcul la stabilirea unor obligatii legale de intretinere si nici la stabilirea veniturilor in baza carora se acorda beneficii de asistenta sociala sau alte prestatii sociale bazate pe testarea veniturilor.


Art. 9. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 4 alin. (1), care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(3) In termenul prevazut la alin. (2) se emit ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice prevazut la art. 3 alin. (4), precum si ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 3 alin. (5).


_____________________

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

_____________________

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI, CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU 

_____________________

Bucuresti, 28 octombrie 2015.

Nr. 248.