Legislatie

Lege nr. 49/2020

Parlamentul Romaniei

 

 

Lege nr. 49/2020

 

din 16/04/2020

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 17/04/2020

 

Legea nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

   Art. I. - Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 2. - (1) Stimulentele educationale se acorda copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept sau acesta este suspendat.

    (2) Prin exceptie de la alin. (1), stimulentul educational se acorda si copiilor aflati in ingrijirea persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat in ingrijire, nu depasesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei.

    (3) Stimulentul educational se acorda numai pentru copiii inscrisi intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare."

   2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Stimulentul educational se acorda:

    a) din oficiu, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (1), dupa caz, odata cu stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei, sau dupa acordarea acestuia, persoanei care este si titularul alocatiei pentru sustinerea familiei;

    b) pe baza de cerere, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (2)."

   3. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    "(3) In vederea asigurarii accesului cat mai multor copii defavorizati la stimulentul educational, primarul si managerii unitatilor de invatamant prescolar dispun efectuarea, la un interval de cel mult 6 luni, de campanii de informare si consiliere a familiilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate, cu privire la importanta inscrierii copiilor la gradinita si la metodologia de functionare a legii."

   4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 6. - Valoarea nominala lunara minima a stimulentului educational se raporteaza la indicatorul social de referinta si este de 0,2 ISR, exprimat in lei, pentru fiecare copil inscris la gradinita, beneficiar al stimulentului educational."

   Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

   Art. III. - (1) Pentru copiii care au drepturi stabilite la data intrarii in vigoare a prezentei legi, stimulentul educational, aprobat in baza prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile ulterioare, se acorda pana la finalizarea anului scolar in curs.

   (2) Dupa data prevazuta la alin. (1), dreptul la stimulentul educational inceteaza de drept, cu exceptia situatiei in care familia se afla in situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 248/2015, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

   Art. IV. - In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi se modifica in mod corespunzator:

   a) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

   c) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

   d) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 15/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. V. - Pana la data prevazuta la art. IV, autoritatile administratiei publice locale, precum si celelalte institutii cu responsabilitati in domeniu au obligatia de a lua masurile administrative necesare aplicarii prezentei legi.

   Art. VI. - Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

   

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION-MARCEL CIOLACU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
TITUS CORLATEAN

 

    Bucuresti, 16 aprilie 2020.

    Nr. 49.