Legislatie

Norme metodologice de aplicare a legii 165/2018

Norma metodologica din 28/12/2018

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 09/01/2019

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, din 28.12.2018


CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Biletele de valoare pot fi utilizate doar in scopul prevazut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, si doar la operatorii economici care accepta biletele de valoare, denumiti in continuare unitati afiliate, care au incheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitatile emitente.

(2) Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor cadou, tichetelor de cresa, respectiv tichetelor culturale este, atat pentru beneficiari, cat si pentru angajatori/platitori de venituri, cel prevazut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale este urmatorul:

a) pentru angajator reprezinta cheltuieli cu deductibilitate limitata, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) lit.

b) pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) pentru beneficiar reprezinta avantaje in natura la stabilirea impozitului pe venit, conform art. 76 alin.

(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 2. - (1) Salariatul poate utiliza biletele de valoare pe baza actului de identitate sau a legitimatiei de serviciu, vizata la zi, dupa caz, numai in unitatile afiliate, in exclusivitate pentru achizitionarea produselor/serviciilor prevazute de lege.

(2) In cazul platilor online, identificarea beneficiarului care are dreptul sa utilizeze bilete de valoare pe suport electronic, precum si a produselor/serviciilor care pot fi achizitionate potrivit legii se realizeaza in baza procedurilor interne implementate de unitatile afiliate si/sau prin intermediul sistemelor implementate de procesatorii de plati, dupa caz.


Art. 3. - (1) Biletul de valoare, cu exceptia tichetului de masa, este valabil un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru biletul emis pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

(2) Tichetul de masa este valabil in anul calendaristic in care a fost emis, cu exceptia tichetului emis in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care poate fi utilizat pana la data de 31 decembrie a anului urmator.


Art. 4. - (1) Angajatorii care acorda bilete de valoare salariatilor evidentiaza in bugetele proprii aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli denumita "Tichete de masa", "Tichete cadou", "Tichete de cresa", "Tichete culturale" sau "Vouchere de vacanta", dupa caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.

(2) Pentru institutiile publice, biletele de valoare pot fi acordate in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele proprii aprobate, in conditiile legii.

(3) Sumele reprezentand costul imprimatelor in cazul biletelor de valoare pe suport hartie, respectiv costul emiterii biletelor de valoare pe suport electronic, precum si costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator, se suporta de catre angajatori din bugetele proprii. In cazul institutiilor publice, aceste sume se suporta de la alineatul "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" al articolului bugetar "Alte cheltuieli" de la titlul "Bunuri si servicii". 


Art. 5. - (1) La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, cu exceptia tichetelor de masa si tichetelor de cresa, se iau in calcul: valoarea nominala a respectivului bilet de valoare, convenita de partenerii sociali, numarul biletelor de valoare si respectiv numarul de salariati care vor beneficia de bilete de valoare.

(2) In cazul tichetelor de masa, respectiv tichetelor de cresa, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a acestora, pe langa informatiile prevazute la alin. (1), se iau in calcul si numarul de zile lucratoare, in cazul tichetelor de masa, respectiv numarul de luni aferente perioadei pentru care se acorda, in cazul tichetelor de cresa.

(3) Contravaloarea nominala a biletului de valoare, precum si costurile aferente emiterii biletelor pe suport electronic si/sau costul imprimatelor reprezentand biletele de valoare pe suport hartie nu pot fi transferate de catre angajator salariatilor.


Art. 6. - (1) Suportul electronic pe care sunt stocate biletele de valoare poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominala a biletelor de valoare acordate de catre angajator.

(2) Valoarea nominala a unui bilet de valoare inscrisa pe suportul hartie sau alimentata pe suport electronic, dupa caz, nu poate depasi valoarea stabilita potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL II

Angajatorii


Art. 7. - (1) Angajatorii prevazuti la art. 3 din lege stabilesc impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor contractarea achizitionarii biletelor de valoare cu una sau mai multe unitati emitente, astfel cum sunt prevazute la art. 5 alin. (1) din lege.

(2) Contractarea achizitionarii biletelor de valoare se face tinand seama si de dispersia geografica a punctelor de lucru ale angajatorilor, de dispersia geografica si numarul unitatilor afiliate, precum si de calitatea si pretul produselor vandute/serviciilor prestate de acestea.

(3) Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc prin contractele colective de munca sau prin Regulamentul intern, dupa caz, clauze privind acordarea biletelor de valoare, care sa prevada cel putin urmatoarele:

a) numarul salariatilor din unitate care pot primi bilete de valoare si valoarea nominala acordata, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de salariati care primesc bilete de valoare;

c) criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa, tinand seama de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii;

d) stabilirea concreta a activitatilor, destinatiilor si evenimentelor care se incadreaza in cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariatilor tichete cadou, tichete de cresa si culturale, dupa caz, si care vor face obiectul contractelor comerciale de prestari de servicii cu unitatile emitente;

e) documentatia pe care trebuie sa o prezinte salariatul angajatorului, in vederea acordarii tichetelor de cresa.

(4) Acordarea de catre angajator a unei categorii de bilete de valoare nu exclude acordarea concomitenta, aceluiasi salariat, si a altor categorii de bilete de valoare.


Art. 8. - (1) Contractul pentru achizitionarea biletelor de valoare, incheiat intre angajator si unitatile emitente, cuprinde cel putin urmatoarele clauze, in functie de suportul utilizat pentru emiterea biletelor de valoare, referitoare la:

a) necesarul estimat anual, semestrial sau trimestrial de bilete de valoare si, in cazul tichetelor de masa esalonarea pe luni a acestuia;

b) costul imprimatului reprezentand biletul de valoare pe suport hartie, respectiv costul emiterii biletelor de valoare pe suport electronic, precum si costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, dupa caz;

c) conditiile in care biletele de valoare pe suport hartie neutilizate de catre salariati se restituie unitatii emitente de catre angajatori;

d) lista unitatilor afiliate la care salariatii pot folosi biletele de valoare si modul de transmitere a acesteia; 

e) modul de administrare si utilizare a biletelor de valoare pe suport electronic, inclusiv modul in care angajatul poate sa consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de inlocuire sau blocare a biletelor de valoare pe suport electronic in caz de furt ori pierdere, costurile inlocuirii;

f) obligatia angajatorilor de a colecta de la salariatii lor si de a transfera catre unitatile emitente toate datele personale si informatiile referitoare la salariati care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea si decontarea tranzactiilor cu bilete de valoare, in conditiile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

g) obligatia unitatilor emitente de a pastra in conditii de siguranta datele primite de la angajatori si de a nu le utiliza in alte scopuri decat cel pentru care au fost primite;

h) obligatia angajatorilor de a instrui salariatii sa nu vanda si sa foloseasca biletele de valoare doar cu scopul prevazut de lege si doar la unitatile afiliate care afiseaza elemente de identificare de tip autocolant, afisaj grafic, digital si altele asemenea, corespunzatoare unitatii emitente care a emis biletele de valoare respective.

(2) In cazul angajatorilor care au calitatea de autoritati contractante in intelesul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, la estimarea contractului de achizitie publica nu se ia in calcul valoarea nominala a biletelor de valoare.


Art. 9. - (1) Comenzile de achizitie de bilete de valoare transmise unitatilor emitente de catre angajatori contin cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele salariatilor carora li se atribuie biletele de valoare, codul numeric personal al fiecarui salariat in cazul biletelor de valoare pe suport hartie, numarul unic de identificare al suportului electronic corespunzator fiecarui salariat in cazul biletelor de valoare pe suport electronic, numarul de bilete de valoare acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominala a

biletului de valoare si valoarea nominala totala a biletelor de valoare acordate fiecarui salariat.

(2) Comenzile de achizitie de suporturi electronice pentru bilete de valoare transmise unitatilor emitente de catre angajatori contin cel putin numele, prenumele si codul numeric personal corespunzator fiecarui salariat.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul comenzilor de achizitie de tichete cadou acordate conform art. 15 alin. (2) din lege, tichete de masa acordate donatorilor de sange in baza legislatiei speciale privind drepturile si obligatiile donatorilor de sange, tichete de masa acordate in alte situatii prevazute prin alte legi speciale, respectiv de suporturi electronice transmise unitatii emitente de catre angajatori, acestea nu contin datele personale ale beneficiarilor.


Art. 10. - (1) In cazul tichetelor de masa, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masa, dupa caz. In sensul prezentelor norme nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:

a) efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, si respectiv, potrivit contractelor colective de munca;

b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotararii Guvernului nr. 250/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, contractelor colective de munca;

c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanentde munca si primesc indemnizatie de delegare sau de detasare;

d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor. 

(2) Nu se acorda tichete de masa personalului care beneficiaza de indemnizatie de hrana potrivit Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de drepturi de hrana in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele.

(4) In cazul salariatilor angajati in baza unui contract individual de munca cu timp partial, precum si in cazul cumulului de functii, biletele de valoare, cu exceptia tichetelor cadou si tichetelor culturale, pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul biletelor de valoare alege, in scris, angajatorul care ii va acorda biletele de valoare, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea realizata. In cazul tichetelor de masa, prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(5) In cazul salariatilor a caror durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 8 ore - in regim de tura, numarul de zile pentru care se acorda tichete de masa se determina prin impartirea numarului de ore in care salariatul a fost prezent la lucru la durata normala a timpului de munca de 8 ore. Fractiile rezultate din calcul se considera zi de prezenta la lucru, cu conditia ca totalul zilelor rezultat sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele.

Art. 11. - (1) Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, in limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevazute in bugetele proprii, aprobate potrivit legii, in pozitii distincte de cheltuieli.

(2) Angajatii pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinatiile sau evenimentele care se incadreaza in cheltuielile sociale.

(3) La nivelul angajatorilor, tichetele cadou achizitionate intr-o luna calendaristica si nedistribuite salariatilor se reporteaza si pot fi utilizate in lunile calendaristice urmatoare. Se interzice angajatorului returnarea catre unitatile emitente a tichetelor achizitionate de la acestea si neutilizate, precum si primirea acestor tichete de catre unitatile emitente, indiferent de motiv, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c).

Art. 12. - (1) Tichetele de cresa pot fi utilizate de catre angajati numai la cresele sau entitatile asimilate acestora si cu care unitatile emitente au incheiate contracte de prestari de servicii. Prin entitati asimilate se intelege alte unitati de educatie timpurie anteprescolara, publice sau private, organizate in conditiile legii, precum si persoanele care exercita profesia de bona in conditiile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona.

(2) Suma individuala sub forma tichetelor de cresa se acorda, conform art. 18 alin. (1) din lege, pentru acoperirea partiala sau integrala a taxelor de cresa reprezentand contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii inscrisi in crese sau alte unitati de educatie timpurie anteprescolara publice, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, sau, dupa caz, a contravalorii serviciilor prestate de unitati de educatie timpurie anteprescolara private sau de bone si se suporta integral de catre angajator.

(3) Tichetele de cresa se distribuie salariatilor, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum si pentru cei carora li s-a instituit tutela, pe baza urmatoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea tichetului de cresa;

b) actul doveditor eliberat de cresa/entitatea asimilata acesteia la care este inscris copilul;

c) documente care sa ateste calitatea de parinte, respectiv certificatul de nastere al copilului, in cazul parintilor naturali, sau hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, in cazul copilului adoptat;

d) documente care sa ateste calitatea de tutore, respectiv hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare;

e) declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu beneficiaza de tichete de cresa, de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) alte documente solicitate de angajator, dupa caz, potrivit regulamentului intern prevazut la art. 7 alin. (3).

(4) Angajatorii au obligatia de a informa angajatii cu privire la cresele/entitatile asimilate acestora cu care unitatile emitente ale tichetelor de cresa au incheiate contracte de prestari de servicii.

(5) Unitatile emitente ale tichetelor de cresa solicita de la angajatori datele de identificare ale creselor/entitatilor asimilate acestora in care angajatii au copii inscrisi, in vederea incheierii contractelor de prestari de servicii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 190/2018.

(6) Documentul prevazut la alin. (3) lit. b) se elibereaza, de regula, de catre cresa/entitatea asimilata acesteia, la solicitarea parintelui/tutorelui care are inscris copilul. In vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (3) lit. b) angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz, pot stabili ca solicitarea sa fie adresata de catre angajator, pe baza situatiei nominale a angajatilor care au copii inscrisi la cresa/entitatea asimilata.


Art. 13. - (1) In cazul in care cresa/entitatea asimilata nu are personalitate juridica, unitatile emitente vor incheia contractele de prestari de servicii cu persoana juridica, in structura careia este organizata cresa/entitatea asimilata acesteia.

(2) In cazul in care angajatul caruia i s-au distribuit tichete de cresa nu a prezentat angajatorului informatiile privind prezenta la cresa/entitatea asimilata acesteia a copilului, in scris cu confirmarea cresei/entitatii asimilate acesteia, potrivit art. 14 alin. (2), acesta are obligatia sa restituie angajatorului tichetele de cresa pe suport hartie/contravaloarea tichetelor de cresa alimentate pe suport electronic, dupa caz, acordate si necuvenite. Daca restituirea nu este posibila, angajatorul va recupera din drepturile salariale cuvenite angajatului respectiv contravaloarea tichetelor de cresa acordate suplimentar, inclusiv pretul imprimatelor acestora, corespunzator cu numarul de zile absente din luna in care copilul a fost absent de la cresa/entitatea asimilata acesteia.


Art. 14. - (1) Pentru asigurarea desfasurarii corespunzatoare a serviciilor de cresa, contractele de prestari de servicii incheiate intre crese/entitati asimilate acestora, pe de o parte, si unitatile emitente, pe de alta parte, vor cuprinde o clauza expresa referitoare la termenul calendaristic de decontare a contravalorii nominale a tichetelor de cresa. In cazul creselor/entitatilor asimilate acestora care nu au personalitate juridica, persoana juridica va deschide un cont bancar distinct prin care se vor derula sumele corespunzatoare tichetelor de cresa in relatia contractuala cu unitatea emitenta. Contravaloarea tichetelor de cresa decontata de unitatile emitente va fi destinata in totalitate si cu operativitate cresei/entitatii asimilate acesteia.

(2) Valoarea lunara a tichetelor de cresa acordata salariatilor si decontata cresei/entitatii asimilate acesteia de catre unitatile emitente nu poate fi fractionata de cresa/entitatea asimilata acesteia, pe perioade de utilizare, dependent de absenta de la cresa a copiilor in cursul unei luni calendaristice sau de cuantumul taxelor stabilit pentru copiii ai caror parinti achita taxele de cresa in numerar. Eventualele sume neconsumate de cresa/entitatea asimilata acesteia in luna curenta, ca urmare a absentei copiilor, vor fi utilizate de cresa/entitatea asimilata acesteia in luna in care copiii in cauza vor fi prezenti la cresa/entitatea asimilata acesteia. In aceste cazuri, valoarea lunara a tichetelor de cresa acordata angajatilor pentru luna in care copilul va fi prezent la cresa/entitatea asimilata acesteia in cauza se diminueaza, in mod corespunzator, de catre angajator. Informatiile privind prezenta lunara a copilului la cresa/entitatea asimilata acesteia, confirmate de cresa/entitatea asimilata acesteia, se comunica angajatorului, in scris, de catre angajatul beneficiar de tichete de cresa.

(3) Sumele decontate de unitatile emitente si neconsumate de cresa/entitatea asimilata acesteia pana la sfarsitul lunii calendaristice se reporteaza in contul lunii urmatoare. La sfarsitul anului calendaristic, soldul contului bancar deschis pentru operatiunile cu tichetele de cresa va fi reportat pentru anul urmator.

(4) Cresa/Entitatea asimilata acesteia trebuie sa organizeze lunar o evidenta proprie privind prezenta lunara a copilului la cresa/entitatea asimilata acesteia, potrivit formularului prevazut ca model in anexa nr. 13.


Art. 15. - Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 3 si 5, pentru biletele de valoare pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 2, 4 si 6, pentru biletele de valoare pe suport electronic.


Art. 16. - Salariatii au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea produselor/serviciilor prevazute de lege.


Art. 17. - (1) La sfarsitul fiecarei luni, la sfarsitul perioadei de valabilitate, la data stabilita de angajator sau la data incetarii raporturilor de munca, dupa caz, salariatul are obligatia sa restituie angajatorului biletele de valoare pe suport hartie acordate/contravaloarea biletelor de valoare alimentate pe suport  electronic, pentru luna in curs sau, dupa caz, pentru anul in curs si neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru biletele de valoare neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta restituie valorile nominale catre angajator. In cazul biletelor de valoare alimentate pe suport electronic si necuvenite, precum si in cazul incetarii raporturilor de munca, angajatorul are obligatia de a comunica in timp util informatiile relevante unitatii emitente, pentru ca aceasta sa poata face restituirea valorilor catre angajator. Restituirea valorii nominale a biletelor de valoare se realizeaza conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.

(3) In cazul institutiilor publice, unitatile emitente restituie contravaloarea biletelor de valoare pe suport hartie prevazute la alin. (1) sau a sumelor prevazute la alin. (2), cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Utilizarea de catre salariat a biletelor de valoare necuvenite il obliga pe acesta la plata contravalorii biletelor catre angajator.

(5) In cazul tichetelor de masa, in situatia in care salariatul utilizeaza intr-o luna un numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 10, iar angajatorul nu a incasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate si necuvenite, angajatorul acorda acestuia pentru luna urmatoare un numar de tichete de masa egal cu numarul de zile lucratoare, diminuat cu numarul de tichete acordate pentru luna anterioara si necuvenite.


CAPITOLUL III

Unitati emitente


Art. 18. - (1) In vederea desfasurarii activitatii specializate, unitatile emitente incheie contracte pentru prestarea serviciilor prevazute de lege cu unitati afiliate.

(2) In cazul voucherelor de vacanta, unitatile emitente incheie contracte numai cu unitatile care detin licenta de turism sau certificat de clasificare, dupa caz, emise de Ministerul Turismului si care sunt valabile la data incheierii contractului.

(3) Unitatile emitente au obligatia ca inainte de incheierea contractelor sa solicite, iar unitatile afiliate au obligatia sa prezinte licenta de turism in cazul agentiilor de turism, respectiv certificatul de clasificare, in cazul structurilor de primire turistice.

(4) Lista unitatilor turistice autorizate care pot deveni unitati afiliate este transmisa unitatilor emitente de catre Ministerul Turismului prin publicarea pe site-ul oficial propriu.

(5) Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare, alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement.

(6) Continutul minim al pachetului de servicii turistice contine in mod obligatoriu servicii de cazare.

(7) In cazul suspendarii, retragerii sau anularii licentei de turism sau a certificatului de clasificare, unitatea afiliata este obligata sa inceteze primirea voucherelor de vacanta si sa notifice in scris unitatea emitenta despre aceasta situatie, in termen de maximum 48 de ore de la aparitia acestei situatii.

(8) In cazul tichetelor culturale, unitatile emitente incheie contracte numai cu unitatile care desfasoara preponderent activitatea de comercializare/prestare de servicii culturale prevazute la art. 21 alin. (2) din lege.


Art. 19. - In scopul garantarii accesului salariatilor care primesc bilete de valoare pe suport electronic, la un numar cat mai mare de unitati afiliate, unitatile emitente pot folosi, in procesul de emitere, utilizare, circulatie si administrare a biletelor pe suport electronic aplicatiile si infrastructura deja existente si disponibile la unitatile care accepta bilete de valoare sau pot dezvolta propriile platforme.


Art. 20. - (1) Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a biletelor de valoare pe suport hartie, in vederea decontarii de catre angajator:

a) numarul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizeaza cronologia emisiei de bilete de valoare a unitatii emitente, din care cea corespunzatoare numarului de bilete livrate angajatorului;

b) numarul de bilete de valoare comandate de catre angajator;

c) pretul unitar al imprimatului reprezentand biletul de valoare sau valoarea totala a imprimatelor;

d) valoarea nominala a unui bilet de valoare imprimata pe acesta, din seria livrata;

e) valoarea totala corespunzatoare numarului de bilete de valoare livrate;

f) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta. 

(2) Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a biletelor de valoare pe suport electronic, in vederea decontarii de catre angajator:

a) numarul de bilete de valoare transferate pe suporturile electronice;

b) costul emiterii biletelor de valoare pe suport electronic;

c) valoarea nominala a unui bilet de valoare;

d) valoarea totala corespunzatoare numarului de bilete de valoare alimentate pe suport electronic;

e) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta.

(3) Unitatile emitente factureaza distinct catre angajator costul suportului electronic pe care se alimenteaza biletele de valoare sau al inlocuirii acestuia.

(4) Unitatile emitente inscriu, intr-o anexa la factura, numarul unic de identificare a suportului electronic, in conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate biletele de valoare, corespunzator fiecarui beneficiar, potrivit comenzii de achizitie primite de la angajator.


Art. 21. - Unitatile emitente sunt obligate:

a) sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la institutii de credit sau institutii de plati, diferite pentru fiecare tip de bilet de valoare in parte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a biletelor de valoare pe suport hartie, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a biletelor de valoare pe suport hartie achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea de sume catre unitatile afiliate, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a biletelor de valoare pe suport hartie prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile afiliate respective. Inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a biletelor de valoare emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate;

b) sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la institutii de credit sau institutii de plati, diferite pentru fiecare tip de bilet de valoare in parte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a biletelor de valoare pe suport electronic, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a biletelor pe suport electronic achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea de sume catre unitatile afiliate, fie direct de catre unitatile emitente autorizate de Ministerul Finantelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizatiilor specializate/schemelor de plati nationale ori internationale, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a biletelor de valoare pe suport electronic prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile afiliate respective; decontarea valorii nominale a biletelor de valoare pe suport electronic se face intre unitatile afiliate si unitatile emitente, prin intermediul institutiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizatiilor care administreaza scheme/aranjamente de plata ori alte organizatii care dezvolta sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a biletelor de valoare pe suport electronic emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate;

c) sa organizeze o evidenta operativa proprie lunara, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 7, 9 si 11, pentru biletele de valoare pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 8, 10 si 12, pentru biletele de valoare pe suport electronic si sa transmita trimestrial date centralizatoare Ministerului Finantelor Publice;

d) sa implementeze sisteme si procese organizationale care sa permita autorizarea tranzactiilor cu bilete de valoare pe suport electronic, exclusiv la si doar in masura in care unitatea afiliata are un contract valabil incheiat cu unitatea emitenta pentru prestarea serviciilor specifice fiecarui tip de bilet de valoare in parte, in conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prezentele norme metodologice si in masura in care identitatea unitatii afiliate poate sa fie stabilita cu exactitate la momentul autorizarii tranzactiei, in baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia;

e) sa asigure securitatea livrarii biletelor de valoare la angajator si a celor returnate de la unitatile afiliate, cu respectarea prevederilor legale in materie;

f) sa asigure elemente de securitate pentru biletele de valoare;

g) sa asigure transparenta si managementul circuitului financiar;

h) sa nu utilizeze sumele aferente biletelor de valoare pentru reinvestirea in alte scopuri. 


Art. 22. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate dispune masura suspendarii autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care la unitatile emitente se constata ca nu s-a organizat evidenta operativa prevazuta la art. 21 lit. c);

b) in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 5 alin. (4) si (5) din lege, precum si ale art. 6 alin. (1) din lege.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate dispune masura retragerii autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza in urmatoarele situatii:

a) in cazul nerespectarii criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare;

b) in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 7 din lege.

(3) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se face de catre o echipa de specialisti a carei componenta se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Acordarea autorizatiilor de functionare a unitatilor emitente si dispunerea masurii de suspendare/retragere a acestora in urma constatarii situatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se fac de catre o comisie a carei componenta si procedura de lucru se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.


Art. 23. - (1) Imprimatul reprezentand biletul de valoare pe suport hartie emis de unitatea emitenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

a) seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de bilete de valoare comandat de catre angajator in baza contractului de achizitionare a biletelor de valoare;

b) emitentul si datele sale de identificare: denumirea, sediul si codul de identificare fiscala;

c) angajatorul si datele sale de identificare: denumirea si codul de identificare fiscala;

d) datele beneficiarului: numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa utilizeze biletul de valoare;

e) valoarea nominala a biletului de valoare, in cifre si in litere, care este inscrisa de angajator in comanda ferma transmisa unitatii emitente;

f) spatiul destinat inscrierii datei sau, dupa caz, a perioadei in care biletul de valoare a fost utilizat, locatiei si respectiv aplicarii semnului distinctiv al unitatii afiliate la care salariatul a utilizat biletul de valoare;

g) interdictia de a utiliza biletul de valoare in alte unitati decat in unitatile afiliate, pentru achizitionarea altor produse/servicii decat cele prevazute de lege, precum si alte interdictii stabilite prin contractul incheiat intre angajator si unitatea emitenta;

h) perioada de valabilitate a utilizarii biletului de valoare: luna si anul expirarii;

i) interdictia unitatii afiliate de a plati beneficiarului biletelor de valoare diferenta in bani dintre valoarea biletului de valoare si valoarea bunului/serviciului achizitionat de catre acesta;

j) elemente de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei, in cazul voucherelor de vacanta.

(2) Suportul electronic emis de unitatea emitenta trebuie sa aiba inscrise sau stocate intr-un alt mod in acesta urmatoarele elemente obligatorii:

a) emitentul si datele sale de identificare: denumirea, sediul si codul de identificare fiscala;

b) angajatorul si datele sale de identificare: denumirea si codul de identificare fiscala;

c) numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa utilizeze biletele de valoare;

d) interdictia prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. e), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 23 alin. (1) lit. e), respectiv art. 26 alin. (1) lit. h) din lege, dupa caz, imprimata pe versoul suportului electronic;

e) numarul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;

f) perioada de valabilitate a suportului electronic;

g) elemente de siguranta a suportului electronic, de tip PIN, CIP;

h) cuvintele "TICHET DE MASA ELECTRONIC", "TICHET CADOU ELECTRONIC", "TICHET DE CRESA ELECTRONIC", "TICHET CULTURAL ELECTRONIC", "VOUCHER DE VACANTA ELECTRONIC", dupa caz, cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic;

i) elemente de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei, in cazul voucherelor de vacanta.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d) si ale alin. (2) lit. c), pentru tichetele cadou acordate conform art. 15 alin. (2) din lege, tichetele de masa acordate donatorilor de sange in baza legislatiei speciale privind drepturile si obligatiile donatorilor de sange si pentru tichetele de masa acordate in alte situatii prevazute prin alte legi speciale, unitatile emitente nu au obligatia de a tipari pe suportul hartie, respectiv de a inscrie sau stoca intr-un alt mod in suportul electronic al acestor bilete de valoare datele personale ale beneficiarului. 


Art. 24. - (1) Biletele de valoare pe suport electronic care sunt transferate primele catre beneficiari de catre unitatile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, in baza principiului "primul intrat - primul iesit" ("first-in - first-out"), demonstrat prin evolutia soldului biletelor de valoare pe suport electronic.

(2) Sistemul biletelor de valoare pe suport electronic organizat de catre unitatile emitente, in colaborare cu angajatorii, trebuie sa permita beneficiarilor biletelor de valoare pe suport electronic accesul la informatiile privind utilizarea si soldul valorii nominale a biletelor de valoare transferate acestora.

(3) Angajatorii sunt obligati sa instiinteze salariatii cu privire la data alimentarii si valoarea biletelor de valoare transferate pe suportul electronic.


Art. 25. - (1) Unitatile afiliate care au incheiat contracte de servicii cu unitatile emitente, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 21 lit. d), la nivel de platforma sau de schema/aranjament de plata, dupa caz, pentru a permite unitatilor emitente cu care au incheiat contracte de servicii, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, sa autorizeze online

tranzactiile cu bilete de valoare pe suport electronic efectuate de catre beneficiari, exclusiv la acea unitate

afiliata care are un contract de servicii valabil incheiat cu o unitate emitenta in baza legii.

(2) Elementele de identificare prevazute la art. 21 lit. d) si solicitate de unitatile emitente se mentioneaza in contractul incheiat intre unitatea afiliata si unitatea emitenta. In cazul schimbarii oricarui element de identificare mentionat la art. 21 lit. d), unitatea afiliata este obligata sa informeze unitatea emitenta cu privire la respectiva modificare.

(3) Unitatile afiliate care au incheiat contracte de servicii cu unitatile emitente trebuie sa afiseze elemente de identificare (autocolant, afisaj grafic, digital etc.) furnizate de catre unitatile emitente pentru categoriile de bilete de valoare pentru care au incheiat contracte, fie la intrarea in locatiile in care isi desfasoara activitatea sau la casele de marcat electronice fiscale, dupa caz, fie pe website-urile pe care le utilizeaza, in cazul unitatilor afiliate care ofera servicii de plata online.


Art. 26. - (1) Entitatile procesatoare si alte organizatii specializate utilizate de unitatile emitente pentru a realiza tranzactiile cu bilete de valoare sunt indreptatite sa primeasca si sa utilizeze oricare din informatiile mentionate la art. 23, iar unitatile emitente trebuie sa furnizeze aceste informatii la solicitarea entitatilor procesatoare sau a organizatiilor specializate implicate in realizarea tranzactiilor cu bilete de valoare.

(2) Informatiile pot fi utilizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale care rezulta dincontractele specifice sectorului de bilete de valoare.


Art. 27. - Biletele de valoare pe suport hartie primite de unitatile afiliate de la salariati si achitate de catre unitatile emitente, precum si biletele de valoare pe suport hartie neutilizate de salariati si returnate de catre angajator unitatii emitente se pastreaza de catre aceasta o perioada stabilita potrivit dispozitiilor legale.


Art. 28. - Documentele justificative privind operatiunile unitatilor emitente cu angajatorii si unitatile afiliate sunt pastrate potrivit dispozitiilor legale.


Art. 29. - (1) In baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente, unitatile afiliate au urmatoarele obligatii:

a) sa completeze in spatiul destinat fiecarui bilet de valoare pe suport hartie utilizat de salariat locatia, data primirii biletului de valoare si sa aplice semnul distinctiv;

b) sa prezinte unitatii emitente, la termenele stabilite prin contract si dupa prestarea serviciilor, biletele de valoare pe suport hartie primite, pe care a fost aplicat semnul distinctiv, in vederea decontarii;

c) in cazul biletelor de valoare pe suport electronic, sa debiteze valoarea exacta a produselor/serviciilor achizitionate de salariat si sa inmaneze acestuia o dovada imprimata sau sa transmita in format electronic un document, dupa caz, care contine suma debitata;

d) sa implementeze proceduri si procese organizationale care sa permita verificarea eligibilitatii produselor/serviciilor achizitionate de salariati;

e) alte obligatii stabilite in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente.

(2) Unitatile afiliate nu primesc bilete de valoare cu termenul de valabilitate expirat. In caz contrar, acestea nu se deconteaza de unitatea emitenta.


CAPITOLUL IV

Dispozitii finale


Art. 30. - (1) Evidenta miscarii biletelor de valoare pe suport hartie se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea. 

(2) Gestionarea biletelor de valoare pe suport hartie se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite in scris de catre conducerea angajatorilor, a unitatilor emitente, respectiv a unitatilor afiliate, dupa caz.

(3) Evidenta tranzactiilor cu bilete de valoare pe suport electronic se realizeaza de catre unitatile emitente prin intermediul unui sistem informatic care trebuie sa permita stocarea corespunzatoare a datelor in conditii de protectie si siguranta pentru o perioada de cel putin 5 ani.


Art. 31. - Angajatorii, unitatile emitente si unitatile afiliate au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate in actiunea de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.


Art. 32. - Modelul biletului de valoare pe suport hartie, cu elementele obligatorii care se imprima pe acesta, este prevazut in anexa nr. 14.


Art. 33. - (1) Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin inmultirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masa cu indicele cresterii preturilor de consum inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica, calculat ca raport intre nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru constituit din 6 luni calendaristice intregi, incepand cu luna februarie 2019, si nivelul mediu al aceluiasi indice pe penultimul semestru.

(2) La fundamentarea valorii sumei lunare indexate semestrial, acordata sub forma de tichete de cresa, respectiv tichetelor culturale, se vor utiliza urmatoarele reguli:

a) indicele inflatiei, respectiv indicele preturilor de consum realizat, cu perioada de referinta luna ianuarie 2019, luna in care Legea nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare;

b) semestrul este constituit din 6 luni calendaristice intregi, incepand cu luna februarie 2019;

c) valoarea sumei lunare acordate sub forma de tichete de cresa de maximum 450 lei, respectiv de tichete culturale, de maximum 150 lei pentru tichetele culturale acordate lunar sau de maximum 300 lei/eveniment, valabila la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Tinand seama de datele calendaristice la care se comunica indicii realizati ai preturilor de consum de catre Institutul National de Statistica, valoarea nominala a unui tichet de masa, valoarea sumei acordate sub forma tichetelor de cresa, respectiv valoarea sumei acordate sub forma tichetelor culturale, valabila in ultima luna a semestrului constituit conform alin. (1) sau (2) lit. b), dupa caz, se utilizeaza si pentru primele doua luni ale semestrului urmator.

(4) Valoarea sumei lunare indexate rezultata din calcul pentru tichetele de cresa, respectiv pentru tichetele de cresa se va rotunji din 10 in 10 lei.

Art. 34. - Anexele nr. 1-14 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Art. 35. - Contractele incheiate de unitatile emitente cu angajatorii, respectiv cu unitatile afiliate, anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor continua

_____________________

ANEXELE documentului se regasesc in versiunea .pdf  a normelor, care poate fi descarcata aici.