Legislatie

Norme metodologice de aplicare a legii 248/2015

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015

privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita


Art. 1. — (1) Beneficiaza de stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita, denumit in continuare stimulent, in cadrul programului de interes national, denumit in continuare program, prevazut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, denumita in continuare lege, copiii din familii defavorizate, cetateni romani, care au domiciliul sau resedinta in Romania, in vederea cresterii accesului la educatie al acestora.

(2) Stimulentul se acorda si copiilor din familii defavorizate, cetateni romani, fara domiciliu sau resedinta si/sau fara locuinta, denumiti in continuare persoane fara adapost, numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.

(3) Beneficiaza de stimulent si copiii din familii defavorizate care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in continuare straini, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane;

b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o forma de protectie;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii. (4) Tichetul social reprezentand stimulentul educational pentru gradinita este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevazut de lege si nu afecteaza distribuirea tichetelor sociale reprezentand beneficii de asistenta sociala acordate in scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populatiei.


Art. 2. — (1) Beneficiaza de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.

(2) Beneficiaza de stimulent si copiii din familiile defavorizate formate din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta. (3) Pentru acordarea stimulentului se considera familie si barbatul si femeia

necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.


Art. 3. — Prin persoana singura, in sensul art. 2 alin. (2), se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) este necasatorita;

b) este vaduva;

c) este divortata;

d) are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca; e) are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;

f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)—e); g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)—e).


Art. 4. — Sunt considerati ca facand parte din familie copiii naturali ai sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, dupa caz, ai persoanei singure, copiii adoptati, copiii incredintati in vederea adoptiei, copiii pentru care persoana a fost desemnata pentru intretinerea copilului in temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cei aflati in plasament sau in plasament in regim de urgenta la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela in conditiile legii, inclusiv cei aflati in plasament la asistentul maternal profesionist.


Art. 5. — Stimulentul se acorda numai pentru copiii care frecventeaza in mod regulat unitatile de invatamant prescolar si care indeplinesc cerintele prevazute la art. 5 alin. (2) si (3) din lege.


Art. 6. — Prin unitati de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege gradinitele cu program normal, prelungit si saptamanal, ce functioneaza ca unitati cu personalitate juridica sau in cadrul altor unitati scolare cu personalitate juridica, inclusiv gradinitele speciale.


Art. 7. — (1) Dreptul la stimulent se acorda incepand cu luna in care beneficiarul indeplineste criteriile de eligibilitate, pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita.

(2) Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la activitatile organizate in cadrul unitatilor din invatamantul prescolar, in perioada septembrie—iunie.

(3) Cererea si declaratia pe propria raspundere prevazute la alin. (1) se intocmesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit in conditiile legii, si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.

(4) Pentru cetatenii altor state, straini sau apatrizi, cererea si declaratia pe propria raspundere prevazute la alin. (1) se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia/persoana singura.

(5) In cazul persoanelor fara adapost, cererea de acordare a stimulentului se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala traieste persoana fara adapost, insotita de o declaratie pe propria raspundere ca nu a solicitat stimulentul de la alte primarii.

(6) In situatia in care familia defavorizata este beneficiara de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de alocatie pentru sustinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stimulentul se acorda reprezentantului familiei doar pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de dovada inscrierii la gradinita. (7) Formularul „Cerere — declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)” este prevazut in anexa nr. 1. (8) Cererea de participare in program poate fi facuta in termen de 30 de zile de la inscrierea copilului la gradinita, iar stimulentul se acorda din prima luna in care copilul a indeplinit criteriile de frecventa definite la art. 5 din lege, daca se mentin criteriile de eligibilitate prevazute la art. 2 din lege.


Art. 8. — (1) In cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea  tutelara.

(2) In cazul familiei prevazute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana singura.

(3) In cazul persoanei prevazute la alin. (2) care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu sau capacitate de exercitiu anticipata sau, dupa caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.

(4) In cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

(5) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru gradinita este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.


Art. 9. — (1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.

(2) In cazul in care nu este eliberat livretul de familie sau situatia familiei nu este evidentiata in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, dupa caz, in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul, urmatoarele documente:

a) certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor defavorizate;

b) certificatul de casatorie;

c) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;

d) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;

e) dispozitia conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau hotararea comisiei pentru protectia copilului ori a instantei de judecata, dupa caz, pentru masura plasamentului; hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii; f) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta;

g) hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;

h) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.


Art. 10. — (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevazut la art. 2 lit. c) din lege, se iau in considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligatiile legale de intretinere fata de copii si/sau fata de parinti, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitarii stimulentului educational.

(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se excepteaza urmatoarele:

a) sumele primite cu titlu de prestatii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare;

c) ajutorul social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile  ulterioare, alocatia pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv sustinerii educatiei prescolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;

f) sumele primite din activitatea de zilier, in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata; g) sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale;

h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenta.

(3) Veniturile realizate de membrii familiei, prevazute la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2), se dovedesc, dupa caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor.

(4) In cazul familiei sau persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii ori persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete realizate in comun de persoanele din gospodarie.

(5) In cazul in care nu se poate determina partea ce revine de drept prevazuta la alin. (4), solicitantul completeaza o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna.


Art. 11. — Asistentul maternal profesionist poate solicita stimulentul atat pentru copiii sai, cat si pentru cei pe care ii are intr-o forma de plasament, daca indeplineste criteriile prevazute la art. 2 din lege.


Art. 12. — (1) Titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice modificare in componenta familiei sau in veniturile acesteia in termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

(2) In cazul in care se solicita in scris schimbarea titularului, aceasta se face prin dispozitie scrisa a primarului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii, si se comunica, in termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular si, dupa caz, vechiului titular, precum si unitatii de invatamant prescolar la care este inscris copilul.

(3) Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisa este insotita de documentul doveditor care atesta calitatea acestuia de reprezentant al familiei, respectiv reprezentant legal al copilului, precum si, dupa caz, de documentele doveditoare  prevazute la art. 10 alin. (3) care sa ateste mentinerea criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 2 din lege.

(4) Emiterea dispozitiei prevazute la alin. (2) se face dupa verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate, conform art. 13.


Art. 13. — (1) Verificarea datelor si informatiilor cuprinse in cerere si in documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere se realizeaza, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acestora, de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.

(2) Primarul si secretarul unitatii administrativ-teritoriale raspund, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, de realitatea si legalitatea operatiunilor de verificare in vederea acordarii dreptului la stimulent.


Art. 14. — (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispozitie scrisa a primarului, in termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificarii prevazute la art. 13.

(2) Dispozitia primarului va contine cel putin urmatoarele elemente:

a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;

b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se acorda stimulentul educational;

c) adresa de domiciliu/resedinta sau de corespondenta a titularului;

d) suma acordata cu titlu de stimulent educational si numarul de copii pentru care se acorda;

e) anul scolar pe perioada caruia se acorda stimulentul educational;

f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru gradinita.

(3) Dispozitia primarului poate fi emisa comun pentru toti beneficiarii, caz in care comunicarea prevazuta la art. 12 alin. (2) se va face individual.

(4) Pentru persoanele fara adapost modalitatea de comunicare a dispozitiei se stabileste de catre primar.


Art. 15. — (1) Stimulentul se asigura lunar de catre unitatile administrativ-teritoriale si se distribuie de catre acestea.

(2) Distribuirea lunara a tichetelor sociale pentru gradinita reprezentand stimulente educationale se face in baza dispozitiei primarului emise conform art. 12 si 14, pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara, pentru toti beneficiarii din toate unitatile de invatamant prescolar cu sau fara personalitate juridica, de pe raza unitatii administrativ-teritoriale.


Art. 16. — (1) Pentru copiii de varsta prescolara din familiile care beneficiaza de stimulent, unitatile de invatamant prescolar prevazute la art. 6 au obligatia de a transmite primariilor in raza teritoriala a carora isi au domiciliul sau resedinta familiile, pana la data de 5 a lunii, situatia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezentei  inregistrate in luna anterioara, in format electronic si letric, semnata de conducatorul unitatii de invatamant, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

(2) Situatia prevazuta la alin. (1) va contine in mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului si ale reprezentantului acestuia, precum si numarul de absente inregistrate.


Art. 17. — (1) Notarea prezentei de catre profesori se face conform unei proceduri care se transmite de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice catre unitatile de invatamant.

(2) Conducatorul unitatii de invatamant se asigura ca notarea zilnica a prezentei este realizata conform procedurii. Verificarea prezentei se realizeaza inopinat de catre conducatorul unitatii de invatamant si asistentul social, fiecare cel putin o data pe luna. Reprezentantii inspectoratului scolar judetean, respectiv al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti realizeaza lunar vizite neanuntate, prin sondaj, in gradinitele din judet, respectiv din municipiul Bucuresti.

(3) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, personalul desemnat din cadrul serviciului public de asistenta sociala analizeaza situatia absentelor transmisa lunar de conducatorul unitatii de invatamant si face propuneri justificate primarului privind aprobarea cazurilor exceptionale.

(4) Pentru toate absentele medicale, parintele este obligat sa prezinte certificatul medical sau scutirea medicala in vederea motivarii absentelor, pana la data de 3 a lunii urmatoare.


Art. 18. — (1) In situatia in care in urma comunicarii prevazute la art. 12 alin. (1) se constata schimbari ce conduc la incetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispozitie de incetare a dreptului si/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru gradinita, dupa caz, cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.

(2) Daca restituirea in natura a tichetelor sociale pentru gradinita necuvenite nu este posibila, sumele reprezentand contravaloarea acestora se recupereaza de la titular, in conditiile legii, pe baza dispozitiei emise de primar. Tichetele sociale pentru gradinita necuvenite si neutilizate, respectiv sumele reprezentand contravaloarea acestora, dupa caz, se restituie/achita de catre titular, in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii dispozitiei.


Art. 19. — Pentru solicitantii carora li s-a acordat dreptul la stimulent, unitatile administrativ-teritoriale intocmesc o lista cu datele de identificare ale acestora, pe care o transmit pe suport electronic agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la data de 25 a fiecarei luni, pentru informare.


Art. 20. — (1) Modificarea dreptului la stimulent se efectueaza in situatia in care se comunica sau se constata modificarea numarului de copii din familie pentru care a fost acordat initial dreptul.

(2) Dreptul la stimulent se suspenda pe perioadele in care copilul/copiii nu indeplinesc conditiile de frecventa prevazute de lege.

(3) Dreptul la stimulent inceteaza daca nu mai sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 2 din lege. 

(4) Modificarea, suspendarea sau incetarea dreptului se face prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care se comunica sau, dupa caz, se constata una dintre situatiile prevazute la alin. (1)—(3), care se comunica titularului in termenul prevazut la art. 14 alin. (1).

(5) Pentru persoanele fara adapost modalitatea de comunicare a dispozitiei se stabileste de catre primar.


Art. 21. — (1) Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educationale sub forma tichetelor sociale pentru gradinita prevazute de lege, stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ- teritoriale, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Pentru anul 2016, sumele aprobate cu aceasta destinatie in pozitie globala prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 vor fi repartizate pe judete si municipiul Bucuresti prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, pana la data de 31 ianuarie 2016.

(3) In situatia in care sumele repartizate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate judetului/municipiului Bucuresti prin legea bugetului de stat sau prin alte acte normative, nu sunt suficiente, administratiile judetene ale finantelor publice, respectiv Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti cu aceasta destinatie.

(4) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau incetarea dreptului la stimulent, pentru tiparirea formularelor cererii si declaratiei pe propria raspundere, precum si, dupa caz, pentru transmiterea tichetelor sociale pentru gradinita cu titlu de stimulent educational se asigura din bugetele locale.


Art. 22. — (1) Cererile prevazute la art. 7 alin. (1), insotite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la primaria unitatii/subdiviziunii administrativ- teritoriale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia, pana la data de 20 decembrie a fiecarui an calendaristic. Pentru anul scolar 2015—2016 cererile, insotite de documentele justificative, se pot depune pana la data de 30 aprilie 2016.

(2) Cererile depuse dupa termenele prevazute la alin. (1) nu se mai iau in considerare. Pentru solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului depune o noua cerere pentru anul scolar urmator, cu incadrarea in termenele reglementate.

(3) Cererile sunt verificate de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si centralizate in vederea stabilirii numarului total de beneficiari de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. Datele se comunica si unitatilor de invatamant la care sunt inscrisi prescolarii.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit administratiei judetene a finantelor publice, respectiv Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, datele centralizate la nivelul unitatii administrativ- teritoriale, in vederea repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata  aprobate cu aceasta destinatie si repartizate pe judete, prin legile bugetare anuale. Pentru anul 2016, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale transmit numarul estimat de beneficiari pana la data de 10 februarie 2016.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se face prin decizie a directorului administratiei judetene a finantelor publice/Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, proportional cu numarul de beneficiari comunicat de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(6) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin inmultirea numarului de beneficiari cu numarul de luni de scolarizare si cu valoarea nominala a tichetului social pentru gradinita.


Art. 23. — Responsabilitatea gestionarii tichetelor sociale pentru gradinita revine persoanelor imputernicite in scris de catre conducerea unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, unitatilor emitente, respectiv operatorilor economici cu care unitatea emitenta are incheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, potrivit prevederilor legii.


Art. 24. — (1) Pentru atribuirea contractelor intre unitatile/subdiviziunile administrativ- teritoriale si unitatile emitente privind achizitionarea tichetelor sociale pentru gradinita se aplica in mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contractarea achizitionarii tichetelor sociale pentru gradinita se face tinand seama de dispersia geografica si numarul operatorilor economici cu care unitatile emitente sunt autorizate sa incheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, precum si luand in considerare calitatea si pretul produselor comercializate de operatorii economici care au incheiat contracte cu unitatile emitente.


Art. 25. — Tichetele sociale pentru gradinita nu pot fi distribuite de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale daca acestea, la data stabilita pentru distribuire, nu au achitat integral unitatii emitente contravaloarea nominala a tichetelor, inclusiv costul imprimatelor reprezentand tichetele sociale pentru gradinita.


Art. 26. — Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala are obligatia de a organiza o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 3—5.


Art. 27. — (1) Decontarea tichetelor sociale pentru gradinita intre operatorii economici care comercializeaza produsele prevazute de art. 7 alin. (1) din lege si unitatile emitente ale tichetelor sociale pentru gradinita se face numai prin intermediul unitatilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre unitatea/subdiviziunea administrativteritoriala si unitatea emitenta.

(2) Sumele derulate prin operatiunile cu tichetele sociale pentru gradinita de catre unitatile emitente de tichete sociale nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri. 

(3) Evidenta miscarii tichetelor sociale pentru gradinita se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea.


Art. 28. — (1) Valoarea nominala inscrisa pe tichetul social pentru gradinita nu poate fi inferioara celei prevazute la art. 6 din lege.

(2) Tichetul social pentru gradinita are valabilitate in anul calendaristic in care a fost emis, cu exceptia tichetului emis in perioada 1 noiembrie — 31 decembrie, care poate fi utilizat pana la data de 31 decembrie a anului urmator.

(3) In toate situatiile in care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala restituie unitatii emitente tichete care nu au fost utilizate in termenul de valabilitate, aceasta are obligatia de a restitui unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale contravaloarea nominala a tichetului, in termen de maximum 5 zile de la solicitare.


Art. 29. — Titularul poate utiliza tichetul social pentru gradinita in perioada de valabilitate, numai pentru achizitionarea de produse alimentare, de igiena, de imbracaminte si/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializeaza produsele prevazute de lege cu care unitatea emitenta are incheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.


Art. 30. — Se interzic titularului:

a) solicitarea si/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru gradinita, in cazul in care suma corespunzatoare produselor solicitate este mai mica decat valoarea nominala a tichetului;

b) comercializarea tichetelor sociale pentru gradinita in schimbul unor sume de bani si/ori altor bunuri si/ori servicii;

c) utilizarea tichetelor sociale pentru gradinita in magazine, locatii, unitati, piete de orice fel care nu vand produse alimentare, de igiena, de imbracaminte si/sau rechizite si nu au afisate la intrare autocolantele speciale ale unitatii emitente; d) utilizarea tichetelor sociale pentru gradinita pentru achizitionarea altor produse decat alimentare, de igiena, de imbracaminte si/sau rechizite.


Art. 31. — In baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente, operatorii economici care comercializeaza produsele prevazute la art. 7 alin. (1) din lege au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte interdictiile stabilite pentru titulari, prevazute la art. 30 lit. a)—c);

b) sa completeze pe versoul fiecarui tichet social pentru gradinita utilizat de titular data primirii tichetului si sa aplice un semn distinctiv care sa identifice operatorul economic care a primit tichetul social pentru gradinita respectiv;

c) sa distribuie titularilor produsele, fara a diminua valoarea nominala a tichetului social pentru gradinita cu eventuale sume rezultate din contractele lor incheiate cu unitatile emitente;

d) sa prezinte unitatii emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele sociale pentru gradinita primite, datate si avand aplicat semnul distinctiv prevazut la lit. b), in vederea decontarii;

e) sa implementeze sisteme si procese organizationale care sa permita verificarea eligibilitatii produselor achizitionate; 

f) sa nu accepte utilizarea tichetelor sociale pentru gradinita pentru achizitionarea de tigari si/sau bauturi alcoolice;

g) sa nu primeasca tichete sociale pentru gradinita cu termenul de valabilitate expirat; in caz contrar, acestea nu se vor deconta de unitatea emitenta;

h) alte obligatii stabilite in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente.


Art. 32. — Unitatile emitente sunt persoane juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care pot desfasura activitatea specifica de emitere a tichetelor sociale pentru gradinita numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice din cadrul Ministerul Finantelor Publice, potrivit criteriilor elaborate in baza prevederilor art. 3 alin. (5) din lege, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.


Art. 33. — Unitatile emitente sunt obligate:

a) sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la institutii de credit sau institutii de plati prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru gradinita, respectiv incasarea de la unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a contravalorii nominale a tichetelor sociale pentru gradinita achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestea si rambursarea de sume catre operatorii economici utilizati, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor sociale pentru gradinita prezentate, in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si operatorii economici respectivi; inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada institutiilor financiare autorizate ca valoarea nominala a tichetelor sociale pentru gradinita emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral operatorilor economici utilizati;

b) sa organizeze o evidenta operativa proprie lunara, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 6—8, si sa transmita date centralizatoare Ministerului Finantelor Publice;

c) sa transmita unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale lista operatorilor economici care comercializeaza produsele prevazute de lege, pentru care titularii pot folosi tichete sociale pentru gradinita. La stabilirea acestor operatori economici vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.


Art. 34. — (1) In cazul in care organele abilitate potrivit legii constata incalcarea de catre unitatile emitente a prevederilor art. 33, comisia prevazuta la art. 32 poate dispune masura suspendarii autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza.

(2) Comisia prevazuta la art. 32 poate dispune masura retragerii autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza in urmatoarele situatii: a) in cazul constatarii de catre organele abilitate potrivit legii a nerespectarii criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare; b) in cazul constatarii de catre organele abilitate potrivit legii a incalcarii dispozitiilor art. 27 alin. (1) si (2). 

(3) Controlul si constatarea abaterilor se fac de catre structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.


Art. 35. — Autoritatile administratiei publice locale stabilesc prin hotarare a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, in limita procedurala prevazuta de prezentele norme metodologice si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.


Art. 36. — Pentru anul scolar 2015—2016, prezenta se va nota conform proceduriitransmise de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, incepand cu data de 15 februarie, respectiv inceputul semestrului al II-lea, conform structurii anului scolar.


Art. 37. — Anexele nr. 1—8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.


______________

ANEXELE documentului se regasesc in versiunea .pdf  a normelor, care poate fi descarcata aici.