Legislatie

Norma metodologica de aplicare a OUG 8/2009

Norma  metodologica  din 04/03/2009

Versiune actualizata la data de 26/01/2018

Norma metodologica privind acordarea voucherelor vacanta din 04.03.2009Text actualizat la data de 26.01.2018. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

- Hotararea nr. 614/2015 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 06/08/2015.

- Hotararea nr. 940/2017 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1026 din 27/12/2017.CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018. (2) Salariatii care primesc voucherele de vacanta sunt denumiti in continuare beneficiari. Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.


CAPITOLUL II

Angajatorii


Art. 2. - (1) Angajatorii prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta stabilesc de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii beneficiarilor contractarea achizitionarii voucherelor de vacanta cu unitatile emitente, precum si forma suportului acestora, respectiv suport electronic si/sau hartie.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

(2) Angajatorii prevazuti la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta contracteaza serviciile privind emiterea voucherelor de vacanta cu unitatile emitente, in conditiile legislatiei in vigoare.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.


Art. 3. - (1) Angajatorii, dupa caz, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau reprezentantii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de munca, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanta sub forma voucherelor de vacanta, care sa prevada:

a) numarul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanta si nivelul sumelor care se acorda beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanta, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanta;

c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanta, respectiv suport electronic si/sau hartie.

(2) In cazul salariatilor din institutiile si autoritatile publice, prevazute de art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, se acorda o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018. 

Art. 3. - a fost modificat prin punctul 2. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 4. - Contractul pentru achizitionarea voucherelor de vacanta, incheiat intre angajator si unitatile emitente, va cuprinde urmatoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanta;

b) costul imprimatului reprezentand voucherul de vacanta pe suport hartie, respectiv costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, precum si costul emiterii voucherului de vacanta pe suport hartie ori electronic, dupa caz;

c) informatii cu privire la unitatile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele devacanta;

d) conditiile privind responsabilitatile partilor si rezilierea contractului;

e) modul de administrare si utilizare a voucherelor de vacanta pe suport electronic, inclusiv modul in care beneficiarul poate sa consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de inlocuire sau blocare a voucherelor de vacanta pe suport electronic in caz de furt ori pierdere, costurile inlocuirii;

f) obligatia angajatorilor de a colecta de la salariatii lor si de a transfera catre unitatile emitente toate datele personale si informatiile referitoare la salariati care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea si decontarea tranzactiilor cu vouchere de vacanta, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) obligatia unitatilor emitente de a pastra in conditii de siguranta datele primite de la angajatori si de a nu le utiliza in alte scopuri decat cel pentru care au fost primite;

h) obligatia angajatorilor de a instrui salariatii sa nu vanda si sa foloseasca voucherele de vacanta doar cu scopul de a achizitiona serviciile prevazute la art. 23, de la unitatile afiliate;

i) alte clauze considerate necesare de catre parti.

Art. 4. - a fost modificat prin punctul 3. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 5. - Angajatorii mentionati la art. 1 din ordonanta de urgenta, altii decat unitatile din domeniul bugetar, care acorda vouchere de vacanta beneficiarilor, vor cuprinde in bugetele de venituri si cheltuieli, aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita «Vouchere de vacanta», sumele destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanta.

Art. 5. - a fost modificat prin punctul 4. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 6. - Pentru institutiile si autoritatile publice prevazute de art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, voucherele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite.

Art. 6. - a fost modificat prin punctul 2. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.


Art. 7. - Sumele reprezentand costul imprimatului voucherului de vacanta pe suport hartie, respectiv costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, precum si costul emiterii voucherului de vacanta pe suport hartie/electronic, dupa caz, contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator, se suporta, in conditiile art. 3 alin. (7) din ordonanta de urgenta, de catre angajatori din bugetele proprii. In cazul institutiilor publice, acestea se suporta de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri si servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli" de la titlul «Bunuri si servicii».

Art. 7. - a fost modificat prin punctul 3. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.


Art. 7.1. - (1) Valoarea voucherelor de vacanta emise pe suport hartie, respectiv valoarea voucherelor de vacanta alimentata pe suport electronic, nu poate depasi intr-un an calendaristic valoarea stabilita potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanta de urgenta, pentru un beneficiar.

(2) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Art. 7^1. - a fost introdus prin punctul 7. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015. 


Art. 8. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanta se iau in calcul: valoarea nominala a voucherului de vacanta, convenita de partenerii sociali, si numarul de beneficiari, care vor beneficia de vouchere de vacanta.

Art. 8. - a fost modificat prin punctul 8. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 8.1. - (1) Comenzile de achizitie de vouchere de vacanta transmise unitatilor emitente de catre angajatori contin cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele beneficiarilor carora li se atribuie voucherele, codul numeric personal al fiecarui beneficiar, in cazul voucherelor de vacanta pe suport hartie, numarul voucherelor de vacanta acordat pentru fiecare beneficiar, valoarea nominala a voucherului de vacanta si valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar.

(2) Comenzile de achizitie de suporturi electronice pentru vouchere de vacanta transmise unitatilor emitente decatre angajatori contin cel putin numele, prenumele si codul numeric personal corespunzator fiecarui beneficiar, valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar.

(3) Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator.

(4) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta sa permita efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau plati catre alte unitati ce nu sunt unitati afiliate conform legii.

Art. 8^1. - a fost introdus prin punctul 9. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 9. - (1) Angajatorii distribuie beneficiarilor vouchere de vacanta cu respectarea stricta a prevederilor legale.

(2) Voucherele de vacanta pe suport hartie nu pot fi distribuite de angajatori, daca acestia la data stabilita pentru distribuire nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport hartie achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand voucherele de vacanta pe suport hartie.

(3) In cazul voucherelor de vacanta pe suport electronic, unitatea emitenta transfera beneficiarilor valoarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport electronic, cu respectarea stricta a prevederilor legale.

(4) Valoarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport electronic nu poate fi transferata de catre unitatile emitente catre beneficiari, daca angajatorii nu au achitat unitatii emitente, la data stabilita pentru transfer, contravaloarea nominala totala a voucherelor de vacanta pe suport electronic achizitionate si costurile legate de emiterea voucherelor de vacanta pe suport electronic.

(5) Contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta, precum si costurile aferente emiterii voucherelor de vacanta pe suport electronic si/sau costul imprimatelor reprezentand voucherele de vacanta pe suport hartie nu pot fi transferate de catre angajator beneficiarilor.

Art. 9. - a fost modificat prin punctul 10. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 10. - Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 3 si 5, pentru voucherele de vacanta pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 2, 4 si 6, pentru voucherele de vacanta pe suport electronic.

Art. 10. - a fost modificat prin punctul 11. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


CAPITOLUL III

Beneficiarii


Art. 11. Abrogat prin punctul 12. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 12. - (1) Beneficiarii care au primit vouchere de vacanta nominale sunt singurele persoane indreptatite sa utilizeze voucherele de vacanta in perioada mentionata pe acestea si in exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat. 

(2) Cuantumul acordat salariatilor, altii decat cei prevazuti la art. 3 alin. (2), sub forma voucherelor de vacanta se stabileste, in conditiile legii, de catre angajatori proportional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de munca, intr-un an calendaristic.

(3) In cazul cumulului de functii, voucherele de vacanta vor fi acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii, sau, dupa caz, de fiecare angajator proportional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(4) In cazul salariatilor din institutiile si autoritatile publice, prevazute de art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, care au mai multi angajatori, se acorda o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de catre angajatorul unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul indemnizatiei de vacanta alege, in scris, unitatea care ii va acorda voucherele de vacanta, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea realizata.

(5) Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice.

Art. 12. - a fost modificat prin punctul 4. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.


Art. 13. - Se interzice beneficiarului:

a) utilizarea voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23;

Litera a) a fost modificata prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decat valoarea nominala a voucherului de vacanta;

Litera b) a fost modificata prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

c) comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau al altor bunuri si/sau servicii.

Litera c) a fost modificata prin punctul 14. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 14. - Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate.

Art. 14. - a fost modificat prin punctul 15. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 14.1. - (1) La sfarsitul perioadei de valabilitate, la data stabilita de angajator sau la data incetarii raporturilor de munca, beneficiarul are obligatia sa restituie angajatorului voucherele de vacanta pe suport hartie acordate pentru anul in curs si neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru voucherele de vacanta alimentate pe suport electronic si neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta va restitui valorile nominale catre angajator. In cazul voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic si necuvenite, precum si in cazul incetarii raporturilor de munca, angajatorul are obligatia de a comunica in timp util informatiile relevante unitatii emitente, pentru ca aceasta sa poata face restituirea valorilor catre angajator. (21) In cazul institutiilor publice, restituirea contravalorii voucherelor de vacanta pe suport hartie prevazute la alin. (1) sau a sumelor prevazute la alin. (2) se face cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 5. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

(3) La sfarsitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanta sau la data incetarii raporturilor de munca, beneficiarul are obligatia de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la randul lui, va restitui suportul electronic unitatii emitente.

(4) Utilizarea de catre beneficiar de vouchere de vacanta pe suport hartie sau pe suport electronic necuvenite il va obliga pe acesta la plata contravalorii voucherelor catre angajator. 

Art. 14^1. - a fost introdus prin punctul 16. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


CAPITOLUL IV

Unitatile emitente


Art. 15. Abrogat prin punctul 17. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

Art. 16. - (1) In vederea desfasurarii activitatii specializate, unitatile emitente incheie contracte cu unitati afiliate, astfel cum sunt definite la art. 4 din ordonanta de urgenta.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 18. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

(2) Unitatile emitente au obligatia ca inainte de incheierea contractelor sa solicite unitatilor afiliate licenta de turism in cazul agentiilor de turism si certificatul de clasificare, in cazul structurilor de primire turistice.

(3) Unitatile emitente incheie contracte numai cu unitatile afiliate care detin licenta de turism sau certificat de clasificare, dupa caz, emise de Autoritatea Nationala pentru Turism si care sunt valabile la data incheierii contractului.

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 18. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

(4) Lista unitatilor turistice autorizate va fi transmisa unitatilor emitente de catre Autoritatea Nationala pentru Turism prin publicarea pe site-ul oficial propriu.

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 16.1. - In scopul garantarii accesului beneficiarilor de vouchere de vacanta pe suport electronic la un numar cat mai mare de unitati afiliate, unitatile emitente pot folosi, in procesul de emitere, utilizare, circulatie si administrare a voucherelor de vacanta pe suport electronic, aplicatiile si infrastructura deja existente si disponibile la unitatile afiliate sau pot dezvolta propriile platforme.

Art. 16^1. - a fost introdus prin punctul 19. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 17. - (1) Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a voucherelor de vacanta pe suport hartie, in vederea decontarii de catre angajator, cel putin urmatoarele:

a) numarul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizeaza cronologia emisiei de vouchere de vacanta a unitatii emitente;

b) numarul de vouchere de vacanta pe suport hartie;

c) costul emiterii voucherelor de vacanta pe suport hartie;

d) valoarea nominala a unui voucher de vacanta, imprimata pe acesta, din serialivrata;

e) valoarea totala corespunzatoare numarului de vouchere de vacanta livrat;

f) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta.

(2) Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a voucherelor de vacanta pe suport electronic, in vederea decontarii de catre angajator, cel putin urmatoarele:

a) valoarea totala corespunzatoare voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic;

b) costul emiterii voucherelor de vacanta pe suport electronic;

c) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta.

(3) Unitatile emitente factureaza distinct catre angajator costul suportului electronic pe care se alimenteaza voucherele de vacanta sau al inlocuirii acestuia.

(4) Unitatile emitente inscriu intr-o anexa la factura fiscala numarul unic de identificare a suportului electronic, in conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate voucherele de vacanta, corespunzator fiecarui beneficiar, potrivit comenzii de achizitie primite de la angajator, si valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar.

Art. 17. - a fost modificat prin punctul 20. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015. 


Art. 18. - Unitatile emitente sunt obligate:

a) sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza sunt inregistrati fiscal, pentru incasarea valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport hartie si/sau pe suport electronic de la institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare, inclusiv in cazul activitatilor finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, si la societati bancare pentru incasarea valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport hartie si/sau pe suport electronic de la celelalte categorii de angajatori. Inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport hartie emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate. Aceste conturi sunt conturi cu functionalitate speciala si nu sunt supuse executarii silite prin poprire, in sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare;

Litera a) a fost modificata prin punctul 6. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

b) sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza sunt inregistrati fiscal pentru incasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanta pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic si/sau a costului imprimatelor reprezentand vouchere de vacanta pe suport hartie, de la institutiile publice, indiferent de modalitate de organizare si finantare, inclusiv in cazul activitatilor finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, si la societati bancare pentru incasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanta pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic si/sau a costului imprimatelor reprezentand vouchere de vacanta pe suport hartie, de la celelalte categorii de angajatori;

Litera b) a fost modificata prin punctul 6. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

b1) prin conturile sau subconturile de plati deschise potrivit lit. a), la rambursarea de sume catre unitatile afiliate, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport hartie prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile afiliate respective si la rambursarea de sume catre unitatile afiliate, fie direct de catre unitatile emitente autorizate de Ministerul Finantelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizatiilor specializate/schemelor de plati nationale ori internationale, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic se face intre unitatile afiliate si unitatile emitente, prin intermediul institutiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizatiilor care administreaza scheme/aranjamente de plata ori al altor organizatii care dezvolta sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme. Inchiderea conturilor sau subconturilor de plati prevazute la lit. a) se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport electronic/hartie emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate;

Litera b^1) a fost introdusa prin punctul 7. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

c) sa organizeze o evidenta operativa proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 7, 9 si 11, pentru voucherele de vacanta pe suport hartie, si, respectiv, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 8, 10 si 12, pentru voucherele de vacanta pe suport electronic, si sa transmita date centralizatoare Ministerului Finantelor Publice;

d) sa asigure securitatea livrarii voucherelor de vacanta la angajator si a celor returnate de la unitatile afiliate, cu respectarea prevederilor legale in materie;

Litera d) a fost modificata prin punctul 6. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

e) sa asigure elemente de securitate pentru voucherele de vacanta pe suport hartie si/sau pe suport electronic;

Litera e) a fost modificata prin punctul 6. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018. f) sa asigure transparenta si managementul circuitului financiar;

g) sa nu utilizeze sumele aferente voucherelor de vacanta pentru reinvestirea in alte scopuri decat cele prevazute de ordonanta de urgenta; 

h) sa implementeze sisteme si procese organizationale care sa permita autorizarea tranzactiilor cu vouchere de vacanta pe suport electronic, exclusiv la si doar in masura in care unitatea afiliata are un contract valabil incheiat cu unitatea emitenta pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, in conformitate cu ordonanta de urgenta si cu prezentele norme metodologice si in masura in care identitatea unitatii afiliate poate sa fie stabilita cu exactitate la momentul autorizarii tranzactiei, in baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.

Art. 18. - a fost modificat prin punctul 21. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 19. - In cazul in care la unitatile emitente Ministerul Finantelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constata nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare, precum si a altor incalcari ale prezentei hotarari si a ordonantei de urgenta, poate dispune suspendarea ori, dupa caz, retragerea autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza.


Art. 20. - (1) Imprimatul reprezentand voucherul de vacanta emis de unitatea emitenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

a) seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de vouchere de vacanta comandat de catre

angajator in baza contractului de achizitionare a voucherelor de vacanta;

Litera a) a fost modificata prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

b) emitentul si datele sale de identificare: denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul unic de inregistrare;

c) angajatorul si datele sale de identificare: denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul unic de inregistrare;

d) datele beneficiarului: numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;

Litera d) a fost modificata prin punctul 22. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

e) valoarea nominala a voucherului de vacanta, in cifre si in litere, care este inscrisa de angajator in comanda ferma transmisa unitatii emitente;

Litera e) a fost modificata prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

f) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat, locatia si stampila unitatii afiliate;

g) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea voucherului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta;

Litera g) a fost modificata prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

h) perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta: luna si anul emiterii si luna si anul expirarii.

Litera h) a fost modificata prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

i) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate;

Litera i) a fost introdusa prin punctul 23. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

j) elemente de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.

Litera j) a fost introdusa prin punctul 23. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

(2) Suportul electronic emis de unitatile emitente trebuie sa aiba inscrise sau stocate intr-un alt mod in acesta

urmatoarele elemente obligatorii:

a) emitentul si datele sale de identificare; 

b) angajatorul si datele sale de identificare;

c) numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;

d) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate, imprimata pe versoul suportului electronic;

e) numarul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;

f) perioada de valabilitate a suportului electronic;

g) elemente de siguranta a suportului electronic, de exemplu PIN, CIP;

h) cuvintele "VOUCHER DE VACANTA ELECTRONIC", cu litere majuscule pe fata suportului electronic;

i) elemente de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 24. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 20.1. - (1) Voucherele de vacanta pe suport electronic care sunt transferate primele catre beneficiari de catre unitatile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, in baza principiului «primul intrat primul iesit» («first-in-first-out»), demonstrat prin evolutia soldului voucherelor de vacanta pe suport electronic.

(2) Sistemul voucherelor de vacanta pe suport electronic organizat de catre unitatile emitente in colaborare cu angajatorii trebuie sa permita beneficiarilor voucherelor de vacanta pe suport electronic accesul la informatiile privind utilizarea si soldul valorii nominale a voucherelor de vacanta transferate beneficiarilor.

(3) Angajatorii sunt obligati sa instiinteze beneficiarii cu privire la data alimentarii si valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suportul electronic.

Art. 20^1. - a fost introdus prin punctul 25. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 20.2. - (1) Unitatile afiliate care au incheiat contracte de servicii cu unitatile emitente, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 18 lit. h), la nivel de platforma sau de schema/aranjament de plata, dupa caz, pentru a permite unitatilor emitente cu care au incheiat contracte de servicii, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sa autorizeze on-line tranzactiile cu vouchere de vacanta pe suport electronic efectuate de catre beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliata care are un contract de servicii valabil incheiat cu o unitate emitenta in baza legii.

(2) Elementele de identificare prevazute la art. 18 lit. h) si solicitate de unitatile emitente se mentioneaza in contractul incheiat intre unitatea afiliata si unitatea emitenta. In cazul schimbarii oricarui element de identificare mentionat la art. 18 lit. h), unitatea afiliata este obligata sa informeze unitatea emitenta cu privire la respectivamodificare.

(3) Unitatile afiliate care au incheiat contracte de servicii cu unitatile emitente trebuie sa afiseze la intrarea in unitatile lor turistice autocolantele speciale furnizate de catre unitatile emitente.

Art. 20^2. - a fost introdus prin punctul 25. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 20.3. - (1) Entitatile procesatoare si alte organizatii specializate utilizate de unitatile emitente pentru a realiza tranzactiile cu vouchere de vacanta sunt indreptatite sa primeasca si sa utilizeze oricare din informatiile mentionate la art. 20, iar unitatile emitente trebuie sa furnizeze aceste informatii la solicitarea entitatilor procesatoare sau a organizatiilor specializate implicate in realizarea tranzactiilor cu vouchere de vacanta.

(2) Informatiile pot fi utilizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale care rezulta din contractele specifice sectorului de vouchere de vacanta.

Art. 20^3. - a fost introdus prin punctul 25. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 21. - Documentele justificative privind operatiunile unitatilor emitente cu angajatorii si unitatile afiliate sunt pastrate potrivit dispozitiilor legale. 


CAPITOLUL V

Unitatile afiliate


Art. 22. - (1) Unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanta de urgenta, pot incheia contracte de prestari de servicii cu unitatile emitente daca detin licenta de turism valabila in cazul agentiilor de turism si, respectiv, certificat de clasificare valabil in cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Unitatile afiliate vor incheia contracte de prestari de servicii cu unitatile emitente. In acest contract va fi prevazut costul decontarii voucherelor de vacanta. Orice alta activitate prestata de emitenti, cu exceptia decontarii voucherelor, la cererea expresa a unitatii afiliate va fi negociata de acestia si facturata in mod separat. In baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente, unitatile afiliate au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte interdictiile prevazute pentru beneficiari la art. 13;

b) sa primeasca voucherele de vacanta doar pentru prestatiile prevazute in art. 23;

c) sa completeze in spatiul destinat fiecarui voucher de vacanta pe suport hartie utilizat locatia, data primirii voucherului de vacanta si sa aplice stampila;

d) sa prezinte unitatii emitente la termenele stabilite prin contract si dupa prestarea serviciilor voucherele de vacanta pe suport hartie primite, datate si stampilate, in vederea decontarii;

e) in cazul voucherelor de vacanta pe suport electronic, sa debiteze valoarea exacta a serviciilor turistice achizitionate de beneficiar si sa ii inmaneze acestuia o dovada imprimata care contine suma debitata;

f) sa implementeze proceduri si procese organizationale care sa permita verificarea eligibilitatii pachetelor de servicii achizitionate de beneficiari;

g) alte obligatii stabilite in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente.

(3) Unitatile afiliate nu primesc vouchere de vacanta cu termenul de valabilitate expirat; in caz contrar acestea nu se vor deconta de unitatea emitenta.

Art. 22. - a fost modificat prin punctul 26. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 23. - (1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare, alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018. (2) Continutul minim al pachetului de servicii turistice contine in mod obligatoriu servicii de cazare.


CAPITOLUL VI

Dispozitii finale


Art. 24. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza cu 3 pana la 6 puncte-amenda:

a) distribuirea de catre angajatori catre beneficiari a voucherelor de vacanta sau transferul de catre unitatile emitente catre beneficiari a valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic, fara respectarea stricta a prevederilor legale;

b) distribuirea de catre angajatori a voucherelor de vacanta pe suport hartie, daca acestia la data stabilita pentru distribuire nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport hartie achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand voucherele de vacanta pe suport hartie;

c) transferul valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic de catre unitatile emitente catre beneficiari, daca angajatorii nu au achitat unitatii emitente, la data stabilita pentru transfer, contravaloarea nominala totala a voucherelor de vacanta pe suport electronic achizitionate si costurile legate de emiterea voucherelor de vacanta pe suport electronic;

d) transferul de catre angajatori catre beneficiari a contravalorii nominale a voucherelor de vacanta, precum si a costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanta pe suport electronic si/sau a costului imprimatelorreprezentand voucherele de vacanta pe suport hartie; 

e) incheierea contractelor de catre unitatile emitente cu unitatile afiliate, fara solicitarea in prealabil a licentei deturism, in cazul agentiilor de turism, si a certificatului de clasificare, in cazul structurilor de primire turistice;

f) incheierea contractelor de catre unitatile emitente cu unitatile afiliate care nu detin licenta de turism, in cazul agentiilor de turism, sau certificat de clasificare, in cazul structurilor de primire turistice, valabile la data incheierii contractului;

g) nerealizarea de catre unitatile emitente a evidentei tranzactiilor cu vouchere de vacanta pe suport electronic, prin intermediul unui sistem informatic care sa permita stocarea corespunzatoare a datelor in conditii de protectie si siguranta pentru o perioada de cel putin 5 ani.

(2) Utilizarea de catre beneficiari a voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23 constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune si se sanctioneaza cu 2 pana la 6 puncte-amenda.

(3) Un punct-amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilitin conditiile legii.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), d) si g) se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, iar a celor prevazute la alin. (1) lit. e), f) si alin. (2) se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Turismului.

(5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24. - a fost modificat prin punctul 8. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.


Art. 25. - (1) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea si utilizarea voucherelor de vacanta se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a reglementarilor contabile aplicabile.

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.

(2) Evidenta miscarii voucherelor de vacanta pe suport hartie se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea.

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 28. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

(3) Gestionarea voucherelor de vacanta pe suport hartie se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite in scris de catre conducerea angajatorilor, respectiv conducerea unitatilor emitente si a unitatilor afiliate.

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 28. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.

(4) Evidenta tranzactiilor cu vouchere de vacanta pe suport electronic se realizeaza de catre unitatile emitente prin intermediul unui sistem informatic care sa permita stocarea corespunzatoare a datelor in conditii de protectie si siguranta pentru o perioada de cel putin 5 ani.

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 29. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 26. Abrogat prin punctul 30. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


Art. 27. - Angajatorii, unitatile emitente si unitatile afiliate au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate in actiunea de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.


Art. 27.1. - Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre angajatori, unitati emitente, entitati procesatoare si alte organizatii specializate se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27^1. - a fost introdus prin punctul 9. din Hotarare nr. 940/2017 incepand cu 26.01.2018.


Art. 28. - Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Art. 28. - a fost modificat prin punctul 31. din Hotarare nr. 614/2015 incepand cu 06.08.2015.


ANEXELE documentului se regasesc in versiunea .pdf  a normelor, care poate fi descarcata aici.