Legislatie

Ordonanta de urgenta nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta - consolidata in 17 decembrie 2021

Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta nr. 8/2009

 privind acordarea voucherelor de vacanta

In vigoare de la 24 februarie 2009 pana la 31 decembrie 2021, fiind abrogat si inlocuit prin Lege 165/2018.

Consolidarea din data de 20 decembrie 2021 are la baza publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 24 februarie 2009

Include modificarile aduse prin urmatoarele acte: OUG 58/2010; L 94/2014; OG 8/2014; OUG 46/2017; OUG 107/2018; OUG 226/2020OUG 131/2021.


Ultimul amendament in 17 decembrie 2021.

*) Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Gurvenului nr. 35/2020, voucherele de vacanta aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic.

*) Potrivit art. XII, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Gurvenului nr. 226/2020, voucherele de vacanta aferente anului 2021 se emit doar pe suport electronic.

*) Potrivit art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2021, in anul 2021, autoritatile si institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, precum si serviciile publice autonome de interes national, cu personalitate juridica, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu acorda voucherele de vacanta prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere criza financiara existenta la nivel global, care afecteaza, in principal, intreprinderile mici si mijlocii din Romania, precum si situatia creata de presiunile personalului bugetar pentru cresterea salariilor,

avand in vedere faptul ca intreprinderile mici si mijlocii se afla in prezent sub presiunea limitarii posibilitatilor de creditare generata de criza financiara si sunt din ce in ce mai afectate de lipsa de lichiditati din economie, ceea ce genereaza si intarzieri in incasarea facturilor aferente marfurilor livrate sau serviciilor prestate in favoarea propriilor beneficiari,

avand in vedere lipsa de forta de munca calificata la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii, generata de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat in ultimii ani, care a generat deja cresteri salariale importante in sectorul privat in ultimii ani, pe fondul cresterii economice si a necesitatii de a asigura o forta de munca stabila,

avand in vedere ca in contextul actual generat de efectele crizei financiare intreprinderile mici si mijlocii nu mai au resurse pentru a tine pasul cu cresterile salariale anuntate in sectorul bugetar si risca sa isi piarda angajatii,

avand in vedere investitiile facute de majoritatea angajatorilor in pregatirea fortei de munca angajate in vederea asigurarii sustenabilitatii intreprinderilor in conditiile concurentiale generate de aderarea la Uniunea Europeana,

prin introducerea tichetelor de vacanta, Guvernul intervine printr-o masura urgenta in favoarea angajatului, caruia ii cresc veniturile reale, si in favoarea angajatorului, care are posibilitatea si este stimulat sa acorde angajatilor, alaturi de salariu, vacante in tara, prin intermediul tichetelor de vacanta, cu rol de recuperare a capacitatii de munca, de crestere a productivitatii muncii salariatului si de motivare a acestuia pentru a-si mentine calitatea de salariat in respectiva intreprindere, ceea ce va genera stabilitate si eficienta marite la nivelul sectorului privat si in special in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.

Avand in vedere ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, este necesar a fi luate masuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanta.

Neadoptarea prezentei ordonante de urgenta va duce la scaderea circulatiei turistice in Romania, la cresterea ratei somajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra intregii economii.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare vouchere de vacanta.

(2) Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

(21) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul "voucher de vacanta" va fi interpretat ca facand referire atat la voucherul de vacanta pe suport hartie, cat si la voucherul de vacanta pe suport electronic.

(22) Voucherele de vacanta pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise in format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonante de urgenta, fiind destinate exclusiv achizitionarii pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

(23) Voucherele de vacanta pe suport hartie si pe suport electronic sunt emise in mod exclusiv pentru a fi folosite in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(24) In limita resurselor bugetare, angajatorul stabileste, in conditiile alin. (2), cand acorda voucherele de vacanta, de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.

(25) In cazul institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, modalitatea de acordare a indemnizatiilor de vacanta se stabileste prin hotarare a Guvernului, fara a se diminua cuantumul anual acordat salariatilor din administratia publica centrala si locala pentru vouchere de vacanta sau echivalent.

(3) Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta de catre alti angajatori decat cei prevazuti la alin. (2) reprezinta contravaloarea a maximum sase salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit in conditiile legii.

(5) Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator, in conditiile art. 3.

(6) Abrogat(a) Angajatorii acordă tichete de vacanță numai în cazul în care în anul fiscal anterior au obținut profit sau venit, după caz.

(7) Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul voucherelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

(8) Prestarea serviciilor achizitionate de catre unitatile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanta se face in structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism.

(9) Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. - Incepand cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiti de Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, vor acorda angajatilor proprii primele de vacanta numai sub forma voucherelor de vacanta, in cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit, in conditiile legii, pentru un salariat.

Art. 2. - (1) Voucherele de vacanta, atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.

(11) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(12) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (11).

(2) Fiecare voucher de vacanta pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:

a) emitentul si datele sale de identificare;

b) valoarea nominala a voucherului de vacanta;

c) angajatorul si datele sale de identificare;

d) numele, prenumele si codul numeric personal ale angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;

e) spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicarii stampilei unitatii afiliate;

f) interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea voucherului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta;

g) perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta.

h) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);

i) elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.

(21) Fiecare voucher de vacanta pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) si i) sunt inscrise pe voucherul de vacanta pe suport electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta.

(22) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achizitionarea de servicii turistice in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1).

(23) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.

(24) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanta, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si cu unitatile afiliate.

(25) Unitatile emitente de vouchere de vacanta pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanta sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza scheme/ aranjamente de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.

(3) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei voucherelor de vacanta in conditii de siguranta.

(4) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, in cazul in care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

Art. 3. - (1) Abrogat(a) Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților stabilesc de comun acord emitentul tichetelor de vacanță cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.

(2) Abrogat(a) Autoritățile și instituțiile publice din sectorul bugetar vor contracta serviciile privind emiterea tichetelor de vacanță cu emitenții, în condițiile legislației în vigoare.

(3) Abrogat(a) Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanță acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(4) Abrogat(a) Sumele prevăzute la alin. (3) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru angajat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Contravaloarea tichetelor de vacanță nu se ia în calcul la stabilirea venitului salarial.

*) Potrivit art. IV, lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, se abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009.

(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt multiplu de 50 lei, pana la 100 lei, valoare nominala maxima pe voucher.

(6) Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de vouchere de vacanta pe suport hartie achita atat contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta, cat si costul imprimatului reprezentand voucherul de vacanta.

(7) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta serviciul de emitere a voucherului de vacanta pe suport electronic achita contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta distribuite angajatilor, precum si costul emiterii suportului electronic.

(8) Valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordata angajatilor, fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, nu poate sa fie diminuata in niciun mod.

Art. 31. - (1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator si unitatea afiliata de catre unitatile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanta, care contine elementele minime obligatorii.

(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unitatii afiliate a altor elemente grafice fata de cele minime obligatorii va fi negociata cu emitentii si nu va face obiectul limitarii prevazute la alin. (1).

Art. 4. - (1) Operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati de Autoritatea Nationala pentru Turism, conform Ordonantei Guvernului nr. 58/1998privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta vouchere de vacanta ca modalitate de plata, se denumesc, in mod conventional si in intelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati afiliate.

(11) Autoritatea Nationala pentru Turism va transmite unitatilor emitente lista cu unitatile afiliate.

(2) Comisionul maxim perceput de agentiile de turism, in calitate de unitati afiliate, nu poate depasi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor voucherelor de vacanta.

Art. 5. - (1) Abrogat(a) Ministerul Turismului va transmite unităților emitente lista cu unitățile afiliate.

(2) Orice plata se face numai prin intermediul societatilor bancare sau prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, potrivit legii.

(3) Unitatile emitente vor plati unitatilor afiliate cu care au incheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanta contravaloarea acestora dupa prestarea serviciilor de turism.

Art. 6. - (1) Se interzice unitatii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanta.

(11) Unitatile afiliate accepta vouchere de vacanta acordate de institutiile prevazute la art. 1 alin. (2), numai daca acestea nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 90 de zile, potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(12) In cazul voucherelor de vacanta emise pe orice tip de suport, unitatile afiliate sunt obligate, incepand cu data de 1 aprilie 2022, sa transmita in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

(13) Facturile transmise in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura conform alin. (12) trebuie sa fie intr-un format electronic structurat de tip XML, care respecta prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea.

(14) Unitatile afiliate prevazute la alin. (12) sunt obligate sa transmita facturile emise catre destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanta se suporta de catre angajat, titular al voucherelor de vacanta.

Art. 7. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 7 puncte - amenda acceptarea de catre unitatea afiliata de vouchere de vacanta de la alte persoane decat titularul voucherului de vacanta.

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 1 alin. (7).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda urmatoarele:

a) fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la voucherul de vacanta;

b) comercializarea voucherelor de vacanta de catre angajati, angajatori, unitatile afiliate si structurile de primire turistice;

c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanta utilizate de angajati;

d) emiterea de vouchere de vacanta cu alte valori nominale decat cele prevazute la art. 3 alin. (5);

e) emiterea de vouchere de vacanta de catre alte entitati decat cele prevazute la art. 2 alin. (1).

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda si retragerea licentei de turism agentiei de turism, in calitate de unitate afiliata, fapta agentiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achizitionare cu vouchere de vacanta la un pret mai mare fata de pretul pachetului similar de servicii achizitionat prin alte mijloace de plata.

(41) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 2 pana la 5 puncte-amenda nerespectarea de catre unitatea afiliata a prevederilor art. 6 alin. (11).

(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu 14 puncte - amenda fapta unitatilor emitente de a emite vouchere de vacanta cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) si (22).

(51) Un punct - amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit, in conditiile legii.

(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(5) se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului.

(61) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (41) se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(7) Contraventiilor prevazute la alin. (1) - (5) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. - In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Turismului si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor supune spre aprobare, prin hotarare a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.

 PRIM-MINISTRU

EMIL BOC Contrasemneaza:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe PogeaBucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 8.