Legislatie

Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 28 decembrie 2018

privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilorpublice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor actenormative si prorogarea unor termene

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018

Avand in vedere obiectivul asumat prin Programul deguvernare de realizare a unei cresteri economice inteligente, sustenabile siinclusive bazata pe o forta de munca calificata si retribuita conform calificarii, tinand cont ca dezvoltarea economica nu este la acelasinivel in toate judetele, decalajele intre judete fiind in continuaresemnificative, ceea ce necesita o realocare a fondurilor publice disponibile catrejudete si localitati cu potential financiar mai redus,

avand in vedere potentialul turistic semnificativ al Romaniei,atat in scop recreativ, cat si balnear, luand in considerare prevederile Programului de guvernare cuprivire la dezvoltarea activitatii si capacitatii unitatilor turistice cuscopul cresterii eficientei utilizarii resurselor naturale specifice zonelor incare sunt plasate,

tinand cont ca se urmareste sporirea valorificarii potentialuluibalnear prin aplicarea mijloacelor de promovare a factorilor naturali de curautilizati inclusiv prin reabilitarea/dezvoltarea infrastructurii existente instatiunile balneare, avand in vedere:

– prevederile Programului de Guvernare referitoare laconstruirea unui numar de 2.500 de crese si/sau gradinite;

– necesitatea incurajarii natalitatii, prin asigurarea deconditii normale de ingrijire pentru copii;

– necesitatea de a introduce un program prelungit si pe totparcursul anului calendaristic in cadrul creselor si/sau gradinitelor;

– indeplinirea rolului social al statului, prin asigurareaconditiilor normale de dezvoltare armonioasa a copiilor;

– insuficienta de spatii si dotare pentru desfasurarea invatamantuluiprescolar, serviciul public de interes general si domeniul prioritar pentrudezvoltarea economico-sociala,

luand in considerare prevederile Programului de guvernare2018-2020 referitoare la adoptarea in anul 2019 a unor masuri privind majorareavalorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii,majorarea indemnizatiei sociale pentru pensionari,

avand in vedere ca la fundamentarea strategiei fiscalbugetare pe perioada 2019-2021, a bugetului de stat si a bugetului asigurarilorsociale de stat pe anul 2019 este necesar ca aceste masuri sa fie aprobate prinacte normative,

luand in considerare ca masurile de protectie socialapropuse au consecinte pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensiidin Romania si sunt menite sa vina in sprijinul populatiei, atat prin majorareaunor drepturi sociale acordate, cat si prin mentinerea unora, fara a periclitabunastarea sociala a acestora,

avand in vedere:

– imperativul respectarii tintei de deficit de sub 3% dinprodusul intern brut, prevazut de Tratatul privind functionarea UniuniiEuropene, ratificat prin Legea nr. 13/2008;

– obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetaraintr-un mod care sa asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, inscopul mentinerii stabilitatii macroeconomice, instituita prin Legearesponsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, pe baza careia safie fundamentat proiectul bugetului de stat pe anul 2019;

– necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a legiibugetului de stat, legii bugetului asigurarilor sociale de stat si perspectiva2020-2021, masurile propuse stau la baza fundamentarii veniturilor sicheltuielilor bugetului general consolidat;

– prevederile art. 29 alin. (4) si art. 30 alin. (4) si (5)din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si tinandseama de nivelul deficitelor bugetare (cash, ESA si structural) rezultate inurma planificarii bugetare pe anul 2019 si perspectiva 2020-2021, se impuneadoptarea de masuri cu privire la continutul declaratiilor prevazute laarticolele mentionate. Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privindfinantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caroranicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici angajata si efectuatadin buget, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala,

luand in considerare ca pentru pastrarea echilibrelorbugetare sunt necesare unele masuri menite sa mentina volumul cheltuielilorbugetare la un nivel care sa permita respectarea conditionalitatilor asumate deGuvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,

tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilorfiscal-bugetare propuse:

– ar genera un impact suplimentar asupra deficituluibugetului general consolidat, afectand in mod semnificativ sustenabilitateafinantelor publice;

– deficitul bugetar in anul 2019 va depasi pragul de 3% dinprodusul intern brut prevazut de Tratatul privind functionarea UniuniiEuropene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va avea ca principalaconsecinta negativa declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii dedeficit excesiv, aspect de natura a genera la randul sau alte consecinte gravepentru interesele Romaniei;

– in vederea sprijinirii finantarii in anul 2019 aprogramelor guvernamentale asumate prin Programul de guvernare, pentru imbunatatireanivelului de trai al populatiei si pentru intarirea coeziunii sociale sireducerea decalajelor fata de statele dezvoltate ale Uniunii Europene,

in vederea implementarii programului de asistenta tehnica sifinanciara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova,

luand in considerare necesitatea clarificarii regimuluifiscal aplicabil biletelor de valoare acordate potrivit Legii nr. 165/2018,care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2019, s-a reglementat tratamentul fiscalaplicabil biletelor de valoare care se acorda si sub forma tichetelorculturale.

Avand in vedere necesitatea clarificarii regimului fiscalaplicabil indemnizatiei de hrana si indemnizatiei de vacanta, acordate potrivitprevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platitdin fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinand cont de necesitatea introducerii unor clarificaritehnice in legatura cu indicatorul salariul minim brut pe tara utilizat lastabilirea contributiilor sociale in cazul in care prin hotarare a Guvernuluise utilizeaza mai multe valori ale acestuia,

avand in vedere ca la 1 ianuarie 2019 inceteazaaplicabilitatea taxarii inverse in domeniul TVA pentru anumite categorii delivrari de bunuri si prestari de servicii, iar la nivel comunitar posibilitateaaplicarii de catre statele membre a taxarii inverse pentru aceste operatiuni afost prelungita pana la 30 iunie 2022 prin Directiva Consiliului 2018/1.695/UEdin 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemulcomun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce priveste perioada de aplicare amecanismului optional de taxare inversa in legatura cu livrarile de anumitebunuri si prestarile de anumite servicii care prezinta risc de frauda si amecanismului de reactie rapida impotriva fraudei in domeniul TVA,

avand in vedere ca actualul nivel al accizei pentru tigaretenu asigura respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UEa Consiliului privind structura si ratele accizelor aplicate tutunuluiprelucrat,

luand in considerare solicitarea Comisiei Europene dereglementare urgenta a acestei situatii prin adoptarea masurilor necesarepentru a corecta neconcordanta cu Directiva 2011/64/UE,

tinand cont ca neadoptarea masurilor in regim de urgenta arconduce la declansarea actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor(infringement) impotriva tarii noastre si la sanctiuni financiare,

luand in considerare faptul ca nepromovarea prezentului actnormativ ar avea consecinte negative, in sensul ca:

– incepand cu 1 ianuarie 2019 nu s-ar mai aplica taxareainversa in domeniul TVA pentru anumite operatiuni pentru care legislatiacomunitara, respectiv recenta Directiva a Consiliului 2018/1.695/UE, prevede incontinuare posibilitatea statelor membre de a aplica aceasta masura, iar taxareainversa este recunoscuta ca reprezentand un instrument eficient in combatereaevaziunii fiscale;

– nerespectarea cerintei prevazute la art. 10 alin. (2) dinDirectiva 2011/64/UE privind structura si ratele accizelor aplicate tutunuluiprelucrat ar conduce la declansarea actiunii in constatarea neindepliniriiobligatiilor (infringement) impotriva tarii noastre si la sanctiuni financiare,

avand in vedere faptul ca prin Decizia Curtii Constitutionalenr. 818 din 7 decembrie 2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I nr. 311 din 10 aprilie 2018, dispozitiile art. 69 alin. (5) din Legeanr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarilesi completarile ulterioare, au fost declarate neconstitutionale,

tinand cont de stadiul procesului legislativ al proiectuluide Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutulfunctionarilor publici, precum si pentru stabilirea unor masuri privindevaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, care are ca obiect principalde reglementare punerea de acord a prevederilor declarate neconstitutionale aleLegii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Constitutiei Romaniei,republicata, precum si de necesitatea promovarii ulterioare a cadrului normativsecundar in temeiul acestui act normativ,

prin raportare la perioada limitata in timp pentrurealizarea evaluarii anuale a performantelor profesionale individuale ale functionarilorpublici,

luand in considerare faptul ca neadoptarea acestei masurilegislative ar fi de natura sa afecteze drepturile la cariera ale functionarilorpublici a caror activitate nu ar putea fi evaluata, in lipsa instrumentelorprocedurale necesare,

avand in vedere necesitatea indeplinirii angajamentelorasumate politic fata de statul francez in ceea ce priveste Sezonul Romania-Franta,precum si a respectarii angajamentelor asumate prin Programul de Guvernare2018-2020 pentru consolidarea parteneriatului strategic cu Franta sicontinuarea implementarii Foii de parcurs a Parteneriatului strategic,

tinand cont de functiile de reprezentare si coordonareasumate de Ministerul Afacerilor Externe in pregatirea si organizarea SezonuluiRomania-Franta, in conformitate cu obiectivele de politica externa ale Romaniei,

luand act de necesitatea de operare a unor modificari, insensul indreptarii unei erori materiale la nivelul cadrului legal primar pentruorganizarea, desfasurarea si finantarea Sezonului Romania-Franta, lansat laParis la data de 27 noiembrie 2018,

avand in vedere ca, in lipsa acestor masuri legislativeluate in regim de urgenta, impuse de o situatie extraordinara, exista riscul dea nu putea finaliza in timp util formalitatile de organizare si finantare aSezonului Romania-Franta,

intrucat la data de 29 noiembrie 2018 s-a semnat Acorduldintre Guvernul Romaniei si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructiiprivind masuri pentru o crestere economica sustenabila a Romaniei, bazata peinvestitii, in urmatorii 10 ani,

prin acordul incheiat intre Guvernul Romaniei si FederatiaPatronatelor Societatilor din Constructii se declara sectorul constructiilorsector prioritar, de importanta nationala pentru economia romaneasca pe urmatorii10 ani, incepand cu 1 ianuarie 2019,

apreciind ca sectorul constructiilor reprezinta unul dindomeniile prioritare pentru realizarea obiectivelor prevazute in Programul deGuvernare,

tinand cont ca activitatea de constructii este decisivapentru realizarea proiectelor de investitii publice si private si avand invedere ca in ultimii ani sectorul constructiilor s-a confruntat cu dificultatilegate de asigurarea cu forta de munca specializata si de o concurenta neloiala,

pentru a pune in aplicare cu prevederile Acordului incheiat intreGuvernul Romaniei si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii pentrusectorul constructii se vor crea premisele pentru completarea cadrului normativde nivel primar cu posibilitatea de a reglementa prin hotarare a Guvernuluiniveluri ale salariului minim brut pe tara garantat in plata diferentiate pedomenii de activitate,

in conditiile salariului minim brut pe tara garantat in platadiferentiat pentru anumite domenii de activitate, se vor introduce masurisuplimentare pentru combaterea muncii la negru,

tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta afecteazaangajamentele Guvernului stabilite prin Acordul incheiat cu FederatiaPatronatelor Societatilor din Constructii si va perpetua dificultatile legatede asigurarea cu forta de munca specializata in domeniul constructiilor,

avand in vedere necesitatea stringenta de a pune inexecutare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentrumodificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, aLegii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilorde ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondulpentru mediu, pentru a evita posibile riscuri de natura a conduce laimposibilitatea respectarii angajamentelor asumate in fata Comisiei Europene,

luand in considerare obligativitatea dovedirii in fataComisiei Europene a punerii in aplicare efectiva a conditionalitatii exante cuprivire la deseuri,

tinand cont ca in situatia neadoptarii in regim de urgenta amodificarii Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exista riscul aplicariiprocedurii de presuspendare a platilor intermediare din Fondul de coeziune dincadrul axei nr. 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii demanagement eficient al resurselor,

in vederea evitarii sesizarii Curtii de Justitie a UniuniiEuropene in Cauza 2018/0040 - actiune in constatarea neindeplinirii obligatiiloravand ca obiect necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei(UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei2011/16/UE in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatiiprivind combaterea spalarii banilor si a evitarii stabilirii de sanctiunipecuniare intr-un cuantum considerabil, in conditiile in care propunerea desesizare a CJUE este prevazuta pentru ciclul decizional din ianuarie 2019,

luand in considerare ca in situatia neadoptarii in regim deurgenta a masurii exista riscul crearii unui prejudiciu statului roman prinobligarea acestuia la plata unei sume forfetare minime de 1.887.000 euro si aunor penalitati cominatorii intre 2.289 euro si 137.340 euro/zi de intarziere,

in scopul sprijinirii contribuabililor de buna-credinta si aevitarii incetarii activitatii acestora este necesara flexibilizarea regulilor inmateria esalonarilor la plata,

luand in considerare ca in situatia neadoptarii in regim deurgenta a masurii exista riscul concedierii angajatilor societatilor care nu isipot mentine esalonarile la plata,

avand in vedere:

– intarzierile la validarea documentatiilor de atribuirepentru lucrari de pana la 25 de zile lucratoare, se impune adoptarea unor masuriurgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilorpublice, in caz contrar existand riscul diminuarii gradului de cheltuire afondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinta cea mai grava inacest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte deinvestitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local;

– importanta deosebita a fondurilor structurale in ansambluleconomiei nationale, precum si efectele negative asupra potentialului dedezvoltare a economiei nationale generate de un nivel redus al absorbtieifondurilor structurale;

– faptul ca in prezent constatam triplarea numarului dedocumentatii de atribuire publicate in SICAP corelat cu numarul foarte mare deelemente de noutate introduse in aria de competenta a verificatorilor ex ante sigradul redus de acceptanta din partea autoritatilor contractante a noilorelemente componente ale controlului, este necesara luarea unor masuri de naturasa eficientizeze fluxul operational in procesul de achizitii publice;

– faptul ca autoritatile contractante raspund exclusiv asupradeciziilor de oportunitate, iar in sistemul achizitiilor publice au fostintroduse o serie de elemente noi care necesita o corelare urgenta a anumitorprevederi cu situatiile constatate din aplicarea practica a acestora;

– faptul ca Acordul de parteneriat al Romaniei pentruperioada de programare financiara 2014-2020, aprobat prin Decizia ComisieiEuropene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabileste conditionalitatileorizontale ex ante care trebuie indeplinite de Guvernul Romaniei in legatura cuutilizarea, in special prin efectuarea de achizitii publice, a fondurilorstructurale aferente perioadei de programare financiara 2014-2020, fonduristructurale in valoare de aproximativ 43 miliarde de euro;

– prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala,Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentrudezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precumsi de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european dedezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fonduleuropean pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

– faptul ca absorbtia fondurilor structurale conformAcordului de parteneriat reprezinta un interes public prioritar, data fiindimportanta acestora in ansamblul economiei nationale si efectele absorbtieifondurilor structurale asupra potentialului de dezvoltare a economiei nationale;

– faptul ca nerespectarea prevederilor Acordului departeneriat, prin neindeplinirea conditionalitatilor ex ante prevazute incuprinsul sau, inclusiv in ceea ce priveste dezvoltarea si implementareaStrategiei nationale de achizitii publice, prevazuta de Hotararea Guvernuluinr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilorpublice, poate conduce la afectarea finantarii din fonduri structurale incadrul programelor europene finantate din fonduri europene alocate in exercitiulfinanciar 2014-2020 a unor proiecte de interes public si la corectiifinanciare, fiind astfel afectata in mod semnificativ indeplinirea obiectivelorde absorbtie a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltariieconomiei nationale;

– faptul ca toate aceste cerinte necesita intarirea capacitatiiinstitutionale a organismelor mentionate,

avand in vedere ca urmare a intrarii in vigoare aprevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea sicompletarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, pretulde vanzare a gazelor naturale, atat pentru piata concurentiala, cat si pentrupiata reglementata se bazeaza pe cererea si oferta pietei si au fost instituiteobligatii pentru producatorii si furnizorii de gaze naturale de a tranzactiona incadrul pietelor centralizate din Romania a unui anumit procent din cantitateade gaze naturale comercializate,

luand in considerare evolutia pretului mediu de vanzare algazelor naturale de catre producatorii interni pe piata centralizata inperioada aprilie 2017-august 2018,

avand in vedere situatia de fapt si de drept se impuneinstituirea unor forme corespunzatoare de control al preturilor gazelornaturale practicate de catre producatorii interni, pentru perioada1.04.2018-28.02.2022,

tinand cont ca in situatia neadoptarii acestor masuri existariscul ca furnizorii sa acumuleze pierderi considerabile, care, pe de o parte,vor genera cresteri deosebit de importante ale pretului la consumatorii finali si,pe de alta parte, vor afecta puternic situatia financiara a furnizorilor sicapabilitatea lor de a asigura cantitatile de gaz necesare clientilor lor, punandastfel in pericol continuitatea alimentarii cu gaze naturale,

ca in prezent o mare parte din recolta foarte buna, inspecial la cereale si fructe a anului 2018 se gaseste fie in depozite, incantitati mici si eterogena calitativ, fie inca neculeasa; in aceasta situatievalorificarea fiind aproape imposibila pentru ca producatorilor individuali leeste dificil sa formeze oferte competitive, sa contacteze spatii de depozitarecorespunzatoare si sa asigure o livrare ritmica retelelor de comert,

avand in vedere evolutia ingrijoratoare a unor fenomenenegative pentru productia agricola, in special pesta porcina africana, dar siseceta preconizata au produs sau sunt pe cale sa produca grave efecte economicenegative,

tinand cont de necesitatea adoptarii de masuri energice siurgente prin organizarea si sustinerea, in special, economica a repopulariifermelor zootehnice afectate, precum si de infiintarea de culturi de primavaracu soiuri specifice, rezistente la seceta si daunatori pentru a asigura o recoltabuna in anul agricol viitor, masuri la care Societatea Nationala „Casa de ComertAgroalimentar UNIREA“ poate contribui decisiv, evitand astfel riscul aparitieide probleme imprevizibile asupra economiei in general si a securitatiialimentare in special,

avand in vedere ca, pe parcursul procedurii prevazute deOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelorreprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluarepentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculesi timbrul de mediu pentru autovehicule, au intervenit modificari aletermenelor in vederea reglementarii unor situatii, precum cea in carecontribuabilul nu anexeaza documentul doveditor al platii ori cea in care autovehicululpentru care s-a achitat taxa nu a fost inmatriculat, pentru a se asiguradepunerea facila a cererilor de restituire de catre persoanele interesate,

luand in considerare ca termenele-limita instituite pentrurestituirea de catre organele competente a sumelor cuvenite contribuabililor/platitorilornu pot fi respectate datorita volumului mare de cereri inregistrate,

tinand cont ca, prin neadoptarea unor masuri urgente pentrudeblocarea situatiei, exista riscul de crestere incontrolabila a nemultumirilorcetatenilor care au inregistrat la organele competente cereri de restituire, intemeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017,

avand in vedere riscul afectarii bugetelor organele fiscalecompetente care realizeaza operatiunile de restituire prin crestereacuantumului dobanzilor calculate si, implicit, afectarea colectarii veniturilorbugetare, respectiv a executiei bugetare,

avand in vedere prevederile din Acordul dintre Guvernul Romanieisi Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii privind masuri pentru ocrestere economica sustenabila a Romaniei, bazata pe investitii, in urmatorii10 ani, precum si cu multiplele situatii in care excesul de activitati in carese poate utiliza munca ziliera a condus la utilizarea de forta de munca care nubeneficiaza de asigurari sociale, fara a fi vorba de munca necalificata cucaracter ocazional,

tinand cont ca este necesara limitarea imediata a posibilitatilorde utilizare abuziva a muncii ziliere pentru evitarea consecintelor socialegrave generate de lipsirea cetatenilor de prestatii de asigurari sociale;

luand in considerare precaritatea sau lipsa unor sistemeinformatice la nivelul politiilor locale care sa permita emiterea sitransmiterea titlurilor de creanta electronice pentru amenzile contraventionalela regimul circulatiei pe drumurile publice catre Sistemul informatic degestionare a titlurilor de creanta electronice,

tinand cont ca neadoptarea masurii in regim de urgentaconduce la imposibilitatea aplicarii prevederilor art. 1-17 din Legea nr.203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale,

avand in vedere ca, potrivit Acordului intre Guvernul Romanieisi Federatiile Sindicale Reprezentative din Invatamant, pana la data de 31decembrie 2018 va fi adoptat un act normativ care sa reglementeze aplicareadevansata, in trei etape, a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022 inLegea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentrupersonalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personaluldidactic de conducere, de indrumare si control din invatamant,

luand in considerare necesitatea respectarii acestorangajamente asumate de Guvernul Romaniei,

tinand cont de necesitatea asigurarii unei climat educationalcorect si sustenabil,

avand in vedere ca majorarea dobanzilor ROBOR la 3 luni siROBOR la 6 luni afecteaza segmentul de populatie care a utilizat aceasta formade finantare, se impune instituirea unei taxe pe active financiare datorata deinstitutiile bancare, diferentiata in functie de depasirea unei anumite valoriprocentuale.

Avand in vedere majorarea in anul 2018 a veniturilor populatiei,in special cele destinate persoanelor varstnice, cum ar fi valoarea punctuluide pensie de la 1.000 lei la 1.100 lei si nivelul indemnizatiei sociale pentrupensionari de la 520 lei la 640 lei, o parte dintre aceste persoane nu maibeneficiaza de dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gazenaturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri,beneficii sociale pentru care plafonul maxim al veniturilor pana la care seacorda fiind de 615 lei/membru de familie. In aceasta situatie, prin suportareaintegrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuintei veniturile familiilor,in special ale persoanelor varstnice, nu ar mai putea asigura necesarul detrai.

Fata de numarul de familii beneficiare ale ajutorului pentruincalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in lunadecembrie 2017, pentru sezonul rece 2017-2018, de 236.355 familii si persoanesingure, in luna decembrie 2018, numarul beneficiarilor de ajutor pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri a scazut la 129.104familii si persoane singure. Majoritatea celor care nu mai beneficiaza de acestdrept au venituri care depasesc cu putin plafonul maxim de venituri de 615 lei.

Pentru a asigura o protectie sociala adecvata pentru acestefamilii, in special pentru persoanele varstnice, este necesara modificareaOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectiesociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare,prin majorarea nivelului de venituri pana la care se acorda acest drept, incazul incalzirii cu gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni,combustibili petrolieri. Aceasta majorare nu se impune in cazul incalzirii cuenergie termica in sistem centralizat, pentru acest sistem de incalzire,nivelul maxim de venituri fiind stabilit la 786 lei/persoana in cazul familiei sila 1.082 lei in cazul persoanei singure.

Majorarea nivelului maxim al veniturilor nu va conduce laimpact bugetar, cheltuielile mentinandu-se la acelasi nivel ca in sezonul receanterior.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeazainteresul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a carorreglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei,republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I Instituirea unor masuri in domeniul investitiilorpublice

Sectiunea 1 Infiintarea Fondului de Dezvoltare si Investitii

Articolul 1

(1) Se infiinteaza Fondul de Dezvoltare si Investitii,denumit in continuare Fond, fara personalitate juridica, gestionat de ComisiaNationala de Strategie si Prognoza (CNSP), printrun cont de disponibil.

(2) Fondul se utilizeaza pentru finantarea proiectelor dedezvoltare, care cuprind investitii sau lucrari de intretinere si reparatiicurente, ale unitatiilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum siale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in domenii prioritare, dupa cumurmeaza:

1. Domeniul prioritar principal:

a) sanatate, respectiv dispensar medical rural, centrumedical de permanenta, spitale judetene, municipale si orasenesti;

b) educatie, respectiv scoli, gradinite, crese, campusuri scolare;

c) apa si canalizare, inclusiv tratarea si epurarea apeloruzate;

d) retea de energie electrica si retea de gaze, inclusivextinderea acestora;

e) infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale silocale, judetene, strazi, zone pietonale, poduri, pasaje;

f) salubrizare;

g) retea de iluminat public.

2. Domeniul prioritar secundar:

a) cultura, respectiv camin cultural;

b) culte, respectiv reabilitare lacas de cult;

c) sport, respectiv constructie/modernizare baze sportivepentru sport de masa si performanta;

d) locuinte, respectiv locuinte sociale, locuinte pentrutineri, locuinte de serviciu pentru specialisti, reabilitarea cladirilor cu riscseismic;

e) sedii administrative ale institutiilor publice din mediulrural.

(la 29-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 , Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTAnr. 19 din 29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie2019 )

(3) Fondul se utilizeaza si pentru finantarea proiectelor deinvestitii ale universitatilor, in domenii prioritare, dupa cum urmeaza:

a) constructia/modernizarea infrastructurii didactice,respectiv amfiteatre, laboratoare, sali de cursuri si sali de sport;

b) constructia/modernizarea infrastructurii de cercetare;

c) constructia/modernizarea infrastructurii unor spatii decazare si masa pentru studenti;

d) constructia/modernizarea infrastructurii unor centre deconferinta, pentru diseminarea informatiilor stiintifice.

(4) Finantarea proiectelor de dezvoltare se asigura sub formade granturi, acordate din Fond.

(la 29-03-2019, Alineatul (4) din Articolul 1 , Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTAnr. 19 din 29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie2019 )

(5) Plafoanele de contractare si tragerile anuale aferentegranturilor acordate din Fond se aproba anual prin legea pentru aprobareaplafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar, potrivitprevederilor art. 26 alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata.

Articolul 2

(1) Sursa de finantare a Fondului o reprezinta imprumuturilein lei, acordate din disponibilitatile contului curent general al TrezorerieiStatului in limita si intervalul prevazute la alin. (2).

(2) Valoarea totala a imprumuturilor acordate Comisiei Nationalede Strategie si Prognoza pe un interval de 20 ani este in limita sumei de10.000 mil. euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al Bancii Nationalea Romaniei la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Imprumuturile se acorda la solicitarea Comisiei Nationalede Strategie si Prognoza prin hotarare de Guvern emisa anual in limitaplafoanelor aprobate potrivit art. 1 alin. (5), pe o perioada de 5 ani cutragere integrala si o dobanda de 1% pe an. Sumele ramase neutilizate dinvaloarea imprumutului acordat se restituie de Comisia Nationala de Strategie siPrognoza in primele 30 de zile calendaristice ale anului urmator acordarii.

(4) Dobanda aferenta imprumuturilor acordate se calculeazape fiecare an calendaristic, la soldul imprumutului, incepand cu data tragerii,cu conventia numar de zile calendaristice/360. Dobanda astfel calculata secomunica Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care are obligatia de a oplati in 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

(5) Dobanda se asigura din bugetul Secretariatului General alGuvernului, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, sireprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(6) Rambursarea imprumuturilor se efectueaza integral deComisia Nationala de Strategie si Prognoza la finele perioadei mentionate laalin. (3), din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Comisiei Nationalede Strategie si Prognoza.

(7) Pentru neplata la termen a imprumutului se calculeaza odobanda, pentru fiecare zi de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art.174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cumodificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei. Dobandaastfel calculata reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Articolul 3

(1) Fondul poate angaja sume pentru finantarea proiectelorde dezvoltare ale beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru finantareaproiectelor de investitii ale beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (3), inlimita plafoanelor de trageri, prevazute la art. 1 alin. (5), disponibile ladata solicitarii finantarii.

(la 29-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 3 , Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTAnr. 19 din 29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie2019 )

(2) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale,precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot solicita finantare dinFond pentru obiectivele de dezvoltare ce se incadreaza in domeniile prevazutela art. 1 alin. (2), in urmatoarele conditii:

a) sa detina autorizatia de construire sau devizele de lucrarisi memoriile tehnice, dupa caz, necesare demararii executiei lucrarilor;

b) beneficiarii pot sa detina concomitent cel mult douaproiecte finantate din Fond, iar solicitarea de finantare pentru un proiect seface numai in ordinea domeniilor prevazute la art. 1 alin. (2);

c) sa solicite finantare pentru un proiect din domeniulprioritar secundar numai dupa finalizarea integrala a proiectelor din domeniulprioritar principal;

d) suma solicitata la finantare sa nu fie mai mare decatdiferenta dintre valoarea proiectului si excedentul bugetului local neutilizatla data solicitarii finantarii. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, lastabilirea excedentului bugetului local nu se iau in calcul sumele a carordestinatie a fost stabilita prin acte normative sau prin acorduri/contracte definantare;

e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond sa nuexiste o alta cerere de finantare din fonduri externe nerambursabile aprobatasau in curs de analiza;

f) sa nu existe finantare dubla concomitenta pentru aceleasilucrari aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finantate din Fond,provenite inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de creditsau institutii financiare interne sau internationale.

(la 29-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTAnr. 19 din 29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie2019 )

(3) Universitatile pot solicita finantare din Fond pentruobiectivele de investitii ce se incadreaza in domeniile prevazute la art. 1alin. (3), in urmatoarele conditii:

a) sa detina autorizatia de construire necesara demarariiexecutiei proiectului;

b) beneficiarii sa detina concomitent cel mult doua proiectefinantate din Fond in acelasi timp, iar solicitarea de finantare pentru unproiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conformart. 1 alin. (3);

c) valoarea solicitata la finantare sa nu fie mai mare decatdiferenta dintre valoarea proiectului si excedentul neutilizat la data solicitariifinantarii. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, la stabilireaexcedentului bugetar nu se iau in calcul sumele a caror destinatie a foststabilita prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finantare;

d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond sa nuexiste o alta cerere de finantare din fonduri externe nerambursabile sau de labugetul de stat sau alte bugete, aprobata sau in curs de analiza.

(4) Incadrarea in domeniile prioritare se stabileste de catreComisia Nationala de Strategie si Prognoza.

(5) Investitiile finantate din Fond, pentru care existafinantare din fonduri externe nerambursabile, sunt evaluate de catre autoritatilede management care finanteaza domeniile respective din perspectiva respectariiconditiilor necesare rambursarii acestora din fonduri externe nerambursabileprintro cerere de rambursare ulterioara. Autoritatile de management vor formularecomandari privind structura si implementarea proiectului astfel incat acestasa fie eligibil la rambursare in cazul in care reglementarile permit acestlucru. Beneficiarii de fonduri din grant au obligatia intreprinderii oricareiactiuni privind solicitarea rambursarii din fonduri externe nerambursabile, lasolicitarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. In cazul refuzuluibeneficiarilor, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza recupereaza valoareaintegrala a finantarii din grant prin intermediul organelor fiscale centrale, inconditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarilesi completarile ulterioare, in baza actului administrativ prin care seindividualizeaza suma de recuperat, intocmit de Comisia Nationala de Strategie siPrognoza.

(6) Sumele rambursate sau recuperate in conditiile alin. (5)se fac venit integral la bugetul de stat.

Articolul 4

Categoriile de investitii eligibile a fi finantate din Fondsunt investitiile noi si extinderea/finalizarea investitiilor existente, constandin constructii, modernizari si dotari, precum si lucrari de intretinere sireparatii curente pentru unitatile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale siasociatiile de dezvoltare intercomunitara.

(la 29-03-2019, Articolul 4 din Sectiunea 1 , Capitolul I afost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 )

Articolul 5

In vederea acordarii granturilor din Fond, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociatiile de dezvoltareintercomunitara, respectiv universitatile depun o solicitare catre Comisia Nationalade Strategie si Prognoza in care mentioneaza urmatoarele:

(la 29-03-2019, Partea introductiva a articolului 5 dinSectiunea 1 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 4, Articolul I dinORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIALnr. 245 din 29 martie 2019 )

a) denumirea proiectului si incadrarea acestuia in domeniileprevazute la art. 1 alin. (2);

b) valoarea estimata a investitiei, cu esalonarea pe ani aacesteia;

c) respectarea incadrarii in conditiile prevazute la art. 3;

d) mentiune cu privire la solicitarea avansului de 5% dinvaloarea finantarii, dar nu mai mult decat valoarea ce urmeaza a fi finantata inanul in care se face solicitarea.

Articolul 6

(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data semnariicontractului de finantare, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza vireazabeneficiarului intr-un cont de disponibil cu destinatie speciala suma solicitatala art. 5 lit. d). In executie, in termen de 3 zile de la incasare, unitatile/subdiviziunileadministrativ-teritoriale, respectiv universitatile transfera suma aflata incontul de disponibil in bugetul local sau in bugetele de venituri si cheltuieliale universitatilor, dupa caz, in vederea utilizarii acesteia. Avansulneutilizat pana la data de 31 decembrie a fiecarui an se restituie in contulFondului din care a fost virata.

(la 29-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 6 , Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTAnr. 19 din 29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie2019 )

(2) Beneficiarii pot solicita alocarea unei sumesuplimentare, in limita a maximum 10% din valoarea finantarii, numai dupajustificarea integrala a sumelor virate anterior, cu incadrare in limiteleanuale aprobate in contractul de finantare, inclusiv pentru cazurile in care aurestituit sumele neutilizate sau nu a fost solicitat avans in conditiile art. 5lit. d).

(3) Sumele alocate in conditiile prezentului articol audestinatie speciala si nu pot fi supuse executarii silite.

Articolul 7

(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale,precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara prin unitatileadministrativ-teritoriale componente au obligatia de a restitui anual, pe operioada fixa de 20 de ani, o suma reprezentand contributia proprie la proiect,calculata ca diferenta intre nivelul maxim al datoriei publice locale, calculatpotrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantelepublice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si serviciuldatoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decat valoarea finantata.Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecarui an se vireaza la bugetul destat pana la finele primului trimestru al anului urmator. Calculul sumeidatorate se efectueaza de catre beneficiar si se verifica de catre structuridin cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau Ministerului FinantelorPublice, desemnate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(la 29-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 , Sectiunea 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTAnr. 19 din 29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie2019 )

(2) Universitatile au obligatia de a restitui anual 2,5% dinvaloarea finantarii, pe o perioada fixa de 20 de ani, reprezentand contributiaproprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecarui an sevireaza la bugetul de stat pana la finele primului trimestru al anului urmator.Calculul sumei datorate se efectueaza de catre beneficiar si se verifica de catrestructuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sauMinisterului Finantelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finantelorpublice.

(3) Pentru neachitarea la termen a sumelor prevazute laalin. (1) si (2), beneficiarii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere lanivelul celor stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare. Executarea silita a sumelorneachitate se efectueaza de catre organele fiscale centrale.

(4) Diferenta rezultata dintre valoarea grantului si sumeleachitate conform alin. (1), la finalul perioadei de 20 de ani, reprezinta cheltuialadefinitiva a bugetului de stat si nu se mai datoreaza de catre beneficiar.

Articolul 8

Beneficiarii vor folosi obligatoriu codul de program/proiectfurnizat de fond pentru partea finantata de catre acesta.

Articolul 9

(1) Pana la data de 30 iunie a fiecarui an, beneficiarii auobligatia sa analizeze si sa stabileasca necesarul de credite bugetaredestinate finantarii investitiei in anul curent si sa solicite Comisiei Nationalede Strategie si Prognoza amendarea contractelor de grant in sensul modificariitragerilor din grant, in cazul in care exista modificari ale esalonarii anualea investitiei.

(2) In cazul in care beneficiarii nu respecta conditia prevazutala alin. (1), iar suma utilizata este mai mica decat suma trasa, in anii urmatorifinantarea se asigura in limita fondurilor ramase disponibile, iar penalizareacare se percepe este de 2% din suma neutilizata.

(3) Beneficiarii au obligatia calcularii si achitarii, panala data de 31 martie a anului urmator, a penalitatii prevazute la alin. (2),care reprezinta venit la bugetul de stat.

Articolul 10

Beneficiarii nu pot contracta imprumuturi pe o perioada fixade 20 de ani sau pana cand valoarea contributiei virate in conditiile art. 7este egala cu valoarea grantului primit, cu exceptia imprumuturilor aferenteimplementarii proiectelor cu finantare din fonduri europene si refinantarea imprumuturilorcontractate anterior datei la care se semneaza contractul de finantare dinFond.

Articolul 11

In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezenteiordonante de urgenta se emit norme metodologice de aplicare a art. 1-10aprobate prin ordin comun de catre Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationalade Strategie si Prognoza si care vor cuprinde si stabilirea documentatieinecesare pentru acordarea finantarii din Fond.

Sectiunea a 2-a Aprobarea Programului de finantare a investitiilorpentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare

Articolul 12

(1) Se aproba Programul de finantare a investitiilor pentrumodernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare, denumit in continuareProgramul statiuni balneare, finantat integral din bugetul SecretariatuluiGeneral al Guvernului, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza(CNSP).

(2) Sumele aferente Programului statiuni balneare segestioneaza de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, se prevad inbugetul CNSP la o pozitie distincta de cheltuieli, se utilizeaza exclusivpentru finantarea proiectelor de investitii pentru modernizarea si dezvoltareastatiunilor balneare sau balneoclimaterice prevazute in Hotararea Guvernuluinr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de statiune balneara sibalneoclimatica pentru unele localitati si areale care dispun de factorinaturali de cura, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Beneficiarii Programului statiuni balneare sunt unitatile/subdiviziunileadministrativ-teritoriale, denumite in continuare UAT, si societatile infiintatein conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare.

(4) CNSP raspunde de gestionarea Programului statiunibalneare, in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 13

(1) Prin Programul statiuni balneare se transfera fonduripublice beneficiarilor unitati administrativ-teritoriale pentru finantarea urmatoarelorcategorii de cheltuieli:

a) reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructuriide transport care sa faciliteze accesul la statiunea balneara, in conditiilelegii;

b) reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructuriistradale si pietonale;

c) modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitatipublice din statiunea balneara;

d) constructia, extinderea si reabilitarea capacitatilor detratament balnear, precum si a capacitatilor turistice de alimentatie publica sicazare;

e) constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate,culturale, sportive si de agrement, in conditiile legii;

f) achizitia, in scopul dezvoltarii activitatii turistice,de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt in exploatarea cu profil deturism;

g) achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicalaspecifice tratamentelor balneare;

h) achizitia de mijloace de transport persoane, utilizabileexclusiv in scopuri turistice;

i) realizarea de centre de informare turistica si dotareaacestora;

j) alte obiective de investitii care asigura dezvoltarea statiunilorbalneare respective;

k) cheltuieli privind pregatirea profesionala a persoanelorcu calificari in domeniul HORECA si a persoanelor cu pregatire medical-sanitara,precum si cheltuieli pentru locurile de munca nou-create pentru personalul cupregatire medical-sanitara.

(2) Documentatia necesara pentru acordarea finantarii sestabileste prin ordin al presedintelui CNSP, care se va publica in MonitorulOficial, Partea I, si pe site-ul institutiei.

(3) Acordarea finantarii, se realizeaza in baza unui acordde finantare incheiat intre CNSP si beneficiar.

Articolul 14

(1) Prin Programul statiuni balneare se aloca fonduripublice beneficiarilor societati comerciale, infiintate in conformitate cuprevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare, pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuielieligibile:

a) constructia, extinderea si reabilitarea de capacitatituristice de alimentatie publica si cazare, precum si a capacitatilor detratament balnear, pe care respectivele societati comerciale le detin;

b) constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate,culturale, sportive si de agrement din statiunile balneare;

c) achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicalaspecifice tratamentelor balneare;

d) achizitia de mijloace de transport persoane, utilizabileexclusiv in scopuri turistice;

e) realizarea de centre de informare turistica si dotareaacestora;

f) alte obiective de investitii prin care societatilecomerciale contribuie la dezvoltarea statiunii balneare respective;

g) cheltuieli privind pregatirea profesionala a persoanelorcu calificari in domeniul HORECA si a persoanelor cu pregatire medical-sanitara,precum si cheltuieli pentru locurile de munca nou-create pentru personalul cupregatire medical-sanitara;

(2) Societatile care vor beneficia de sprijin financiar prinProgramul statiuni balneare trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare acofinantarii investitiei, fiind necesar ca acesta sa nu fie in dificultate, inconformitate cu legislatia in vigoare.

(3) Finantarea din Programul statiuni balneare se face inproportie de 50% din cheltuielile eligibile prevazute la alin. (1) si se acordasub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, pana la maximum 200.000euro pentru cheltuielile ce vizeaza activitati economice.

Articolul 15

(1) Profilul si continutul activitatii in investitiileefectuate de catre beneficiarii Programului statiuni balneare vor fi mentinutecel putin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; in caz contrar,beneficiarii vor rambursa integral sumele obtinute ca sprijin financiarpotrivit legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

(2) Lucrarile de reabilitare, modernizare si dezvoltare aunitatilor turistice balneare respecta prevederile legislatiei in vigoare dindomeniul constructiilor, al mediului si al sanatatii publice, precum si alnormelor de functionare in domeniul turistic balnear.

(3) Proiectele de investitii efectuate in cadrul Programuluistatiuni balneare trebuie sa fie realizate in cel mult 12 luni de la incheiereaacordului de finantare.

(4) Beneficiarii Programului statiuni balneare au obligatiaca pe perioada derularii proiectului de investitii si pe o perioada de cel putin10 ani de functionare sa afiseze la loc vizibil, la sediul obiectivului,participarea la acest program. Modul si forma in care se va efectua afisarea vafi precizat in schema de ajutor de stat de minimis.

(5) Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice serealizeaza de catre Curtea de Conturi a Romaniei si/sau organele de inspectieeconomico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Articolul 16

(1) Pentru a beneficia de finantari in cadrul Programuluistatiuni balneare, unitatile administrativ-teritoriale si societatile depun ocerere si documentatia de fundamentare la CNSP.

(2) Cererile se aproba, in functie de importanta economicapentru activitatea de turism balnear, de catre Consiliul de Programare Economica.

(3) Dupa aprobarea cererilor de catre Consiliul deProgramare Economica, CNSP incheie cu beneficiarii prevazuti la art. 12 alin.(3) acorduri de finantare in limita creditelor de angajament aprobate anual cuaceasta destinatie.

(4) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare aprezentei ordonante de urgenta, CNSP stabileste prin ordin al presedinteluiCNSP, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, listadocumentelor de fundamentare necesare, formularul de cerere si criteriile deeligibilitate aprobate de catre CPE, in functie de importanta economica ainvestitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare.

Articolul 17

Schema de ajutor de stat de minimis pentru beneficiariiProgramului statiuni balneare se va constitui si operationaliza prin hotarare aGuvernului, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precumsi pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cumodificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarileulterioare.

Sectiunea a 3-a Aprobarea programului „gROwth - investim incopii, investim in viitor“

Articolul 18

(1) Se aproba programul „gROwth - investim in copii,investim in viitor“, denumit in continuare Programul, ca program guvernamentalavand ca obiect sustinerea financiara a investitiilor private in constructia si/sauinfiintarea, amenajarea si dotarea de gradinite cu profil sportiv.

(2) Sustinerea financiara consta atat intr-un ajutornerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cat si in garantareade catre stat a unei parti din creditul utilizat de catre investitor pentruconstructia si/sau infiintarea, amenajarea si dotarea gradinitelor cu profilsportiv si se repartizeaza astfel:

a) ajutor nerambursabil de pana la 500.000 euro dincheltuielile eligibile, pentru constructia si/sau infiintarea, amenajarea sidotarea gradinitelor cu profil sportiv, platit investitorului dupa terminarealucrarilor si obtinerea autorizatiei de functionare provizorie de la MinisterulEducatiei Nationale;

b) garantie in nume si cont stat de maximum 50% din valoareacreditului contractat de investitor, excluzand dobanzile si comisioaneleaferente, cu conditia ca aceste credite sa finanteze exclusiv cheltuielieligibile aferente proiectului, in cazul in care acesta apeleaza la finantareaintegrala sau partiala a acestor cheltuieli prin creditare. Garantia se acordaprin intermediul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IntreprinderiMici si Mijlocii sau Fondului Roman de Contragarantare. In aceasta categorieintra atat creditul-punte acordat pentru finantarea ajutorului nerambursabil, catsi creditul de co-finantare, acordat pentru finantarea cheltuielilor eligibileneacoperite de ajutorul nerambursabil. Valoarea garantiei se diminueazacorespunzator cu diminuarea creditului rezultat dupa plata ajutoruluinerambursabil, care se va efectua in contul investitorului deschis la finantator;

c) o alocare financiara nerambursabila deductibila dinimpozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finantarea cheltuieliloreligibile defalcata in transe egale pe o perioada de 7 ani de la incheiereaacordului de finantare;

d) pentru acelasi beneficiar nu pot fi cumulate alocarileprevazute la litera a) cu cele prevazute la litera c).

Articolul 19

(1) Beneficiarii Programului sunt persoane juridice de dreptprivat, inclusiv organizatii neguvernamentale, asociatii, fundatii si/saugrupuri fiscale, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) De asemenea, beneficiari ai Programului pot fi siComitetul Olimpic si Sportiv Roman, asociatiile si fundatiile, federatiile saucluburile sportive care iau initiativa construirii de gradinite cu profilsportiv.

(3) Daca beneficiarii sunt societati, acestea trebuie sa indeplineascacumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie constituite in baza Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legiinr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarileulterioare, republicata;

b) sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoarecel putin unui an fiscal integral, sa nu fi avut activitatea suspendatatemporar, oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anulfiscal anterior si sa fi inregistrat profit din exploatare in anul fiscalanterior depunerii cererii de finantare;

c) sa nu fi avut activitatea suspendata temporar, oricand inanul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior;

d) sa fi inregistrat profit din exploatare in anul fiscalanterior depunerii cererii de finantare.

(4) Beneficiarul trebuie sa faca dovada detinerii unui dreptcare confera dreptul de constituire potrivit legii asupra terenului pe careurmeaza sa fie amplasata gradinita cu profil sportiv.

Articolul 20

(1) Pentru constructia cladirii, infiintarea, amenajarea si dotareagradinitelor cu profil sportiv, plafonul maxim al sprijinului din surse publicece poate fi acordat unui beneficiar este de maximum 500.000 euro.

(2) Schema de ajutor de stat pentru beneficiarii acestuiprogram se va constitui si operationaliza prin hotarare de Guvern, inconformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentrumodificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificarisi completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarileulterioare.

Articolul 21

(1) Obiectivele de investitii ce vor fi propuse trebuie sa indeplineascastandarde minime de constructie, de capacitate, de dotare generala si sportiva,de personal de specialitate si de echipamente sportive, standarde care vor fidetaliate in cadrul schemei de ajutor de stat.

(2) Cladirile in care se vor organiza gradinite cu profilsportiv pot fi cladiri noi sau cladiri existente care se vor moderniza siamenaja cu schimbarea functiunii, cu conditia ca in ultimii 5 ani sa nu fi functionato cresa si/sau gradinita in cladirea respectiva.

(3) Activitatea in gradinitele cu profil sportiv realizate inacest program va fi mentinuta cel putin 10 ani de la obtinerea autorizatiei defunctionare; in caz contrar, investitorul va rambursa suma obtinuta ca ajutorde stat.

(4) Beneficiarilor le este interzis sa inchida activitateaaltor gradinite/crese aflate in administrarea lor pe o perioada de cel putin 7ani de la acordarea ajutorului de stat. In caz contrar, investitorul varambursa suma obtinuta ca ajutor de stat.

(5) Investitia respecta prevederile legislatiei in vigoaredin domeniul constructiilor, mediului si sanatatii publice, precum si normelede functionare pentru spatii de invatamant in cazul gradinitelor cu profilsportiv.

Articolul 22

(1) Beneficiarii de sustinere financiara pentru constructiade gradinite cu profil sportiv au obligatia de a asigura locuri gratuite intr-ocota procentuala de cel putin 8% din numarul total de prescolari inmatriculati,pe o perioada de 4 ani de la obtinerea autorizatiei de functionare.

(2) Beneficiarii de sustinere financiara pentru infiintarea,amenajarea si dotarea gradinitelor cu profil sportiv au obligatia de a asiguralocuri gratuite intr-o cota procentuala de cel putin 4% din numarul total deprescolari inmatriculati, pe o perioada de 4 ani de la obtinerea autorizatieide functionare.

(3) Criteriile sociale de gratuitate se vor detalia incadrul schemei de ajutor de stat.

(4) Beneficiarii care nu respecta prevederile de la alin.(1) si (2) platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul debaza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul constatarii incalcariiobligatiei, inmultit cu numarul de locuri pentru care nu au acordatgratuitatea.

(5) Beneficiarii de sustinere financiara au obligatia de aasigura pentru gradinitele cu profil sportiv un program prelungit de activitatezilnica, precum si functionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic,inclusiv pe perioada vacantelor.

(6) Beneficiarii de sustinere financiara au obligatia de aasigura accesul copiilor la un tarif accesibil, conform legislatiei in domeniulajutorului de stat, corelat cu costul standard pentru fiecare prescolarstabilit prin Hotararea Guvernului nr. 30/2018 pentru modificarea sicompletarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelormetodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar sistabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar destat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prinbugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar.

(7) Sustinerea financiara prevazuta la art. 18 se stabilesteprin hotarare de Guvern in cadrul schemei de ajutor de stat.

Articolul 23

Categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv cheltuielilepentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului si cheltuielile pentruinvestitia de baza vor fi precizate in cadrul schemei de ajutor de stat.

Articolul 24

Beneficiarii de sustinere financiara pentru constructia degradinite cu profil sportiv au obligatia ca pe perioada derularii proiectului sipe o perioada de cel putin 7 ani de functionare sa afiseze la loc vizibil, lasediul obiectivului, participarea la acest program; modul in care se va efectuaafisarea va fi precizat in normele de aplicare a art. 18-23, aprobate prin hotararede Guvern.

Articolul 25

(1) Ajutorul nerambursabil, platit in conformitate cu schemade ajutor de stat constituita in baza prezentei ordonante de urgenta, va fisuportat din bugetul de stat, respectiv din bugetul Secretariatului General alGuvernului prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobatacu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarileulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul Nationalde Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Fondul Romande Contragarantare in vederea emiterii de garantii in numele si in contulstatului, in favoarea bancilor care acorda credite in cadrul Programului.

(3) Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul Nationalde Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, precum si cuFondul Roman de Contragarantare se incheie cate o conventie prin care sestabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea Programului „gROwth -investim in copii, investim in viitor“.

Articolul 26

(1) Contractele prin care Fondul National de Garantare aCreditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Fondul Roman deContragarantare acorda garantiile de stat constituie titluri executorii si auvaloare de inscrisuri autentice.

(2) Sursa de plata a garantiilor acordate de catre Fondul Nationalde Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Fondul Romande Contragarantare in numele si contul statului pentru creditele acordate incadrul Programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului FinantelorPublice - Actiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sumerezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat“ cod55.01.50.

(3) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite bancilorsunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare se face de catre AgentiaNationala de Administrare Fiscala conform prevederilor Legii nr. 207/2015privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 27

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare aprezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va elaboranormele cu privire la caracteristicile si conditiile de acordare a garantiilor incadrul programului „gROwth - investim in copii, investim in viitor“ laplafoanele de garantare si la alocarea acestora, la comisionul de gestiune agarantiei, la plata si recuperarea garantiei de stat, care vor fi aprobate prinhotarare a Guvernului.

Capitolul II Masuri fiscal-bugetare si prorogarea unortermene

Articolul 28

(1) In scopul stimularii imbunatatirii conditiilor de habitatsi de alimentatie in cadrul gradinitelor cu profil sportiv, se acorda o alocatiepe persoana, suportata de la bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Nationalede Strategie si Prognoza, al carei cuantum se va stabili prin hotarare aGuvernului pe baza de costuri-standard.

(2) Gradinitele cu profil sportiv care vor beneficia deacest sprijin se certifica de catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

Articolul 29

(1) In anul 2018, sumele ramase neutilizate, determinate cadiferenta intre creditele bugetare aprobate si platile efectuate, prevazute inbugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice lacapitolul 88.01 „Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior“,titlul 80 „Imprumuturi“, articolul 80.10 „Cheltuieli din sume ramaseneutilizate in anul anterior“, destinate pentru finantarea unor cheltuieliaferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prinlegi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii,se vireaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intr-uncont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

(2) Sumele virate in contul prevazut la alin. (1) setransfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorulprincipal de credite intr-un cont de venituri ale bugetului de stat.

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, dupaintrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2019, la propunereaMinisterului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sa majorezeveniturile bugetului de stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielilebugetului de stat si cheltuielile prevazute in bugetul aprobat al ordonatoruluiprincipal de credite la o pozitie distincta, cu sumele virate potrivitprevederilor alin. (2).

(4) Sumele suplimentate in bugetul ordonatorului principalde credite potrivit alin. (3) se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

Articolul 30

Evaluarea anuala a performantelor profesionale individualeale functionarilor publici pentru anul 2018 se realizeaza pana la data de 31martie 2019.

Articolul 31

Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legeanr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile sicompletarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoareapunctului de pensie se mentine la 1.100 lei si, incepand cu 1 septembrie 2019,valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15% si este de 1.265 lei.

Articolul 32

Incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizatiei socialepentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr.196/2009, cu modificarile ulterioare, se mentine la 640 lei si incepand cu 1septembrie 2019 se majoreaza cu 10% si este de 704 lei.

Articolul 33

In anul 2019, indicele de corectie prevazut la art. 170 dinLegea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile sicompletarile ulterioare, este de 1,20.

Articolul 34

(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) dinLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduripublice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiilede incadrare se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, soldade functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de legepentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018.

(2) Incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor,indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente alesistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brutlunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice,se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, inmasura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea inaceleasi conditii.

(3) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii destabilirea nivelului sporurilor cu respectarea alin. (2) si cu incadrarea incheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul 2019.

(4) Pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice,inclusiv cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale,aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, influentelefinanciare determinate de cresterile salariale prevazute la alin. (1) se asiguraprin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate,de la titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice.

(la 30-05-2019, Articolul 34 din Capitolul II a fostcompletat de Articolul IV din ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 23 mai 2019,publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 30 mai 2019 )

(5) In aplicarea prevederilor alin. (4), influentelefinanciare determinate de cresterile salariale se acorda pe baza de documentejustificative in conditiile stabilite prin contractele incheiate intre caselede asigurari de sanatate si unitatile sanitare publice, inclusiv cele care auca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale, reglementate prin ordin alministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

(la 30-05-2019, Articolul 34 din Capitolul II a fostcompletat de Articolul IV din ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 23 mai 2019,publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 30 mai 2019 )

(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) sumele aferenteplatii influentelor financiare determinate de cresterile salariale prevazute laalin. (1) se asigura pe anul 2019 prin virari de credite de angajament sicredite bugetare de la titlul II Bunuri si servicii.

(la 30-05-2019, Articolul 34 din Capitolul II a fostcompletat de Articolul IV din ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 23 mai 2019,publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 30 mai 2019 )

Articolul 35

(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin (2)-(6) dinLegea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, inperioada 2019-2021, munca suplimentara efectuata peste durata normala atimpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functiide executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal,de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarilein vigoare, nu se lucreaza in cadrul schimbului normal de lucru se vor compensanumai cu timp liber corespunzator acestora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul 2019,pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politisti, functionariipublici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sipersonalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica sisecuritate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si incelelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu selucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatie aferente lunii iunie2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda defunctie/salariul de functie/salariul de baza cuvenit(a).

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), muncasuplimentara prestata in perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru decatre personalul cu statut special care are atributii pentru desfasurareaactivitatilor deosebite cu caracter operativ sau neprevazut in domeniul ordiniisi sigurantei publice, in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, insituatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala adocumentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidentapermiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare aleautovehiculelor rutiere, precum si de catre functionarii publici cu statutspecial din sistemul administratiei penitenciare, care nu se poate compensa cutimp liber corespunzator, se plateste cu o majorare de 75% din solda de functie/salariulde functie cuvenit(a), proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.Plata majorarii se efectueaza in cazul in care compensarea prin ore libere platitenu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii suplimentare.

(4) Plata majorarii prevazute la alin. (3) se efectueazaastfel incat sa se incadreze in limita de 3% din suma soldelor de functie/salariilorde functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilorsi a soldelor de comanda/salariilor de comanda.

(5) In cazul functionarilor publici cu statut special dinsistemul administratiei penitenciare, limita de 3% prevazuta la alin. (3) sestabileste la nivelul bugetului centralizat al Administratiei Nationale aPenitenciarelor.

(6) In situatia prevazuta la alin. (3), munca suplimentaraprestata peste programul normal de lucru se poate plati numai daca efectuareaorelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi180 de ore anual. In cazuri cu totul deosebite, munca suplimentara se poateefectua si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cuaprobarea ordonatorului de credite si cu acordul sindicatelor reprezentativesau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii, precum si cu incadrareain fondurile bugetare aprobate.

(7) Conditiile de stabilire a majorarii prevazute la alin.(3), precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazutpentru care se acorda acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatoruluiprincipal de credite.

(8) Dispozitiile alin. (3)-(7) nu aduc atingere prevederilorart. 35 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator.

(9) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii destabilirea si acordarea drepturilor prevazute la alin. (2)-(4) numai in conditiileincadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Articolul 36

(1) In perioada 2019-2020, personalul din cadrul institutiilorsi autoritatilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art.2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarileulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusivactivitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langainstitutiile publice, beneficiaza de vouchere de vacanta in conformitate cuprevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordareavoucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de indemnizatiade hrana prevazuta la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile sicompletarile ulterioare.

(1^1) Cuantumul indemnizatiilor de hrana acordate conformalin. (1) personalului din cadrul institutiilor din sistemul sanitar si deasistenta sociala nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art.25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarileulterioare.

(la 25-02-2019, Articolul 36 din Capitolul II a fost completatde Articolul 4 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 19 februarie 2019, publicatain MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 25 februarie 2019 )

(2) In perioada 2019-2021, institutiile si autoritatilepublice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1)pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatilefinantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiilepublice, nu acorda personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu exceptiatichetelor de cresa, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordareabiletelor de valoare.

(3) In perioada 2019-2021, institutiile si autoritatilepublice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1)pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatilefinantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiilepublice, nu acorda personalului din cadrul acestora premii.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in perioada2019-2021 se pot acorda premii pentru sportivii si colectivele tehnice care auobtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale si nationaleoficiale, pentru elevii, studentii, cercetatorii si profesorii care au obtinutdistinctii la olimpiadele internationale si concursurile internationale si nationalepe discipline de invatamant si pentru profesorii care iau pregatit pe acestia,cu incadrarea in alocarea bugetara.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anii2019-2020, pentru personalul militar, politistii, functionarii publici custatut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil dininstitutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala sedeconteaza serviciile turistice prestate de orice structura de primire turisticaaflata pe teritoriul Romaniei, in limita valorica prevazuta la art. 1 alin. (2)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelorde vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cumodificarile si completarile ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia incalcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 37

(1) In perioada 2019-2021, pentru personalul militar, politistiisi functionarii publici cu statut special din sistemul administratieipenitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platilecompensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si altedrepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte dinsolda lunara bruta/salariul lunar brut, se mentin la nivelul lunii decembrie2018.

(2) In perioada 2019-2021, cuantumul compensatiei banesti,respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si, respectiv,valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiaraa drepturilor de echipament se mentin in plata la nivelul stabilit pentru lunadecembrie 2018.

Articolul 38

In perioada 2019-2021, numarul maxim de posturi care sefinanteaza din fonduri publice, pentru institutiile si autoritatile publice,indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste de catreordonatorii de credite astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilorde natura salariala acordate in conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielilede personal aprobate prin buget.

Articolul 39

(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avandca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoareapersonalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii inperioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, se va realiza astfel:

a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreascadevine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;

b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreascadevine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;

c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreascadevine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreascadevine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreascadevine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) seaplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatorestidevenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, avand caobiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentruplata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiectacordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

(3) In cursul termenului prevazut la alin. (1), oriceprocedura de executare silita se suspenda de drept.

(4) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiulprezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor deconsum comunicat de Institutul National de Statistica.

(5) La sumele actualizate in conditiile alin. (4) se acordadobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreascaa ramas executorie.

(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fistabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectareatermenelor prevazute la alin. (1).

Articolul 40

(1) In perioada 2019-2021 se mentin in plata la nivelulacordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018 urmatoarele drepturi:

a) indemnizatiile prevazute de Decretul-Lege nr. 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice dedictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportatein strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile sicompletarile ulterioare;

b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privindacordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi,cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia drepturilor prevazutela art. 1;

c) drepturile prevazute de Legea nr. 44/1994 privindveteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiadrepturilor prevazute la art. 11;

d) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1999 privindpensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare;

e) indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catreregimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privindrecunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiulmilitar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privindinstituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber profesionist a artistilorinterpreti sau executanti din Romania, republicata;

h) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului Nationalal Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea,organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice,republicata;

i) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) dinLegea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de StiinteAgricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti“ si a sistemului decercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industrieialimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor AcademieiRomane, membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, membrilorAcademiei de Stiinte Medicale din Romania si membrilor Academiei de StiinteTehnice din Romania;

k) cuantumul sprijinului material acordat urmasilormembrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiintadin Romania;

l) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat intemeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotulsupravietuitor, cu modificarile ulterioare;

m) indemnizatiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin.(2) si art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materialepentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificarile si completarile ulterioare;

n) indemnizatiile si bursele prevazute de Ordonanta de urgentaa Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armateiparticipant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilorcelui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile sicompletarile ulterioare.

(2) In perioada 2019-2021, indemnizatiile stabilite in bazaLegii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989,pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 sipentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului-Lupeni - august1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda incuantumul cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2018.

(3) In perioada 2019-2021, rentele viagere prevazute la art.64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile sicompletarile ulterioare, se acorda in cuantumul aflat in plata in lunadecembrie 2018.

Articolul 41

(1) In perioada 2019-2021 nu se acorda ajutoarele sau, dupacaz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor deserviciu ori la trecerea in rezerva.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia incetariiraporturilor de munca sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

Articolul 42

(1) Nerespectarea de catre ordonatorii de credite aprevederilor art. 34 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (2)-(4), art.37-39 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la100.000 lei. Amenda se aplica persoanelor fizice care au indeplinit calitateade ordonator de credit la data savarsirii faptei.

(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicareasanctiunii se fac de catre organele de inspectie economico-financiara dincadrul Ministerului Finantelor Publice si de Curtea de Conturi.

(3) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cudispozitiile legale care reglementeaza regimul juridic al contraventiilor.

Articolul 43

Operatorii economici cu capital integral sau majoritar destat care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarireadisciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sauunitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detindirect ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prinLegea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, distribuie sivireaza in conditiile legii, in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilorfinanciare aferente anului 2018, sub forma de dividende sau varsaminte labugetul de stat, in cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alterezerve, in conditiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationalesi societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum sila regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarilesi completarile ulterioare, regasite in conturile de disponibilitati banestiexistente in casa si conturi la banci precum si cele aferente investitiilor petermen scurt la data de 31 decembrie 2018 si care la aceeasi data nu suntangajate, prin contracte de achizitie, pentru a fi utilizate ca surse propriide finantare.

Articolul 44

Prevederile art. 19 lit. b) si c) ale art. II din Ordonantade urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta deurgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare indomeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare indomeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011,se aplica in mod corespunzator si in perioada 2019-2021.

Articolul 45

Prevederile art. 10 alin. (7) din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea sicompletarea unor acte normative si prorogarea unor termene, aprobata cu modificarisi completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarileulterioare, se aplica in mod corespunzator si in anul 2019.

Articolul 46

(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) dinLegea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata,prim-ministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie de raspundereprin care se atesta, exclusiv, corectitudinea si integralitatea informatiilordin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) dinLegea nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul si ministrul finantelor publicesemneaza o declaratie ce atesta exclusiv incadrarea proiectului de buget peanul 2019 si perspectiva 2020-2022 in tintele, obiectivele si prioritatileasumate prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021.

(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010,republicata, nu se aplica pentru planificarea bugetara pe anul 2019 siperspectiva 2020-2022.

Articolul 47

(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) dinLegea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2019, incepandcu luna urmatoare intrarii in vigoarea a legii bugetului de stat pe anul 2019,ministrul finantelor publice poate aproba lunar, pana la finele lunii in curspentru luna urmatoare, limite lunare de credite bugetare, pentru ordonatoriiprincipali de credite finantati integral de la bugetul de stat, in cadrul caroraordonatorii principali de credite deschid si repartizeaza credite bugetarepentru bugetul propriu si pentru institutiile publice subordonate.

(2) In vederea mentinerii echilibrului bugetar, in anul2019, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoarea a legii bugetului de statpe anul 2019, ministrul finantelor publice poate aproba limite lunare pentrucreditele de angajament, pentru ordonatorii principali de credite finantatiintegral de la bugetul de stat, in cadrul carora pot fi incheiate angajamentelegale pe tot parcursul anului 2019 pentru bugetul propriu si pentru institutiilepublice subordonate.

(3) Se autorizeaza ministrul finantelor publice sa aprobemodificarea limitelor unor ordonatori principali de credite stabilite potrivitalin. (1) si (2) in cazuri deosebite si pe baza fundamentarilor justificate,precum si ca urmare a utilizarii, in conditiile legii, a fondurilor la dispozitiaGuvernului.

Articolul 48

(1) Ordonatorul principal de credite aproba in bugetul PolitieiRomane, Politiei de Frontiera Romane si Directiei Generale Anticoruptie undepozit in lei sau in valuta pentru actiunile structurilor specializate privindpregatirea, organizarea, asigurarea suportului logistic si/sau punerii inexecutare a actiunilor privind protectia martorilor, constatarea infractiunilorflagrante, folosirea investigatorilor sub acoperire, colaboratorilor oriinformatorilor, testarea integritatii profesionale a personalului MinisteruluiAfacerilor Interne, precum si pentru actiunile privind utilizarea metodelorspeciale de supraveghere sau cercetare prevazute de Legea nr. 135/2010 privindCodul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau delegile de organizare si functionare a acestora.

(2) Depozitul prevazut la alin. (1) se constituie lacapitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, titlul 20 „Bunuri siservicii“, alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii“ si sestabileste in limita bugetului aprobat institutiilor care fac parte dinstructurile specializate, conform prevederilor legale.

(3) In contabilitatea generala, documentele privindnecesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor din depozitul prevazut laalin. (1), aprobate de ordonatorul de credite sau persoana imputernicitaconform prevederilor legale in vigoare, reprezinta documentele justificative detrecere imediata pe cheltuieli.

(4) Modul de planificare, evidenta, utilizare, justificare sicontrol al depozitului prevazut la alin. (1) se stabileste prin ordin alministrului afacerilor interne.

Articolul 49

In perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019 se suspendaaplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albineca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantulde stat si confesional, cu modificarile ulterioare.

Articolul 50

In perioada 2019-2021 nu se aplica prevederile art. 8 dinLegea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarileulterioare.

Articolul 51

Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cucaracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazuluinatural, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie2021, inclusiv.

Articolul 52

Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatariiresurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, se proroga panala data de 31 decembrie 2021, inclusiv.

Articolul 53

(1) Incepand cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri denoroc online prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privindorganizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,au obligatia de a plati o taxa lunara reprezentand 2% calculata la totalultaxelor de participare incasate lunar.

(2) Taxa mentionata la alin. (1) se calculeaza, se declara sise plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoarecelei in care s-au incasat taxele de participare.

(3) Modalitatea de calcul al taxei prevazute la alin. (1) sestabileste prin ordin al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri deNoroc. Modalitatea de declarare si plata a taxei prevazute la alin. (1) sestabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de AdministrareFiscala.

Capitolul III Modificarea si completarea unor acte normative

Articolul 54

Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public siStiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica siva avea urmatorul cuprins:

Articolul 4

(1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului sefinanteaza integral din venituri proprii.

Articolul 55

Dupa alineatul (4) al articolului 38 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cumodificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul(4^1), cu urmatorul cuprins:

(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), personaluldidactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic deconducere si personalul de indrumare si control din invatamant beneficiaza:

a) incepand cu 1 ianuarie 2019 de prima transa de 1/4 dindiferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel dinluna decembrie 2018;

b) incepand cu 1 ianuarie 2020 de a doua transa de 1/4 dindiferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel dinluna decembrie 2018;

c) incepand cu 1 septembrie 2020 de salariile de baza prevazutede lege pentru anul 2022.

Articolul 56

Articolele 367-375 din Legea nr. 95/2006 privind reforma indomeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Articolul 57

(1) Disponibilitatile Ministerului Sanatatii provenite din incasareaveniturilor aferente contributiilor stabilite conform art. 367 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare, pana la data abrogarii acestuia, existente la data de31 decembrie 2018, se vireaza integral la bugetul de stat, potrivitmecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin alministrului finantelor publice in termen de 30 zile de la data intrarii invigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Restituirile de sume aferente veniturilor incasate dincontributiile stabilite conform art. 367 din Legea nr. 95/2006 privind reforma indomeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, seefectueaza de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevazute denormele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Cheltuielile finantate pana la data intrarii in vigoarea prezentei ordonante de urgenta, din contributiile constituite ca venituriproprii ale Ministerului Sanatatii, prevazute de Legea nr. 95/2006, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, se vor finanta de la bugetul destat, cel putin la nivelul platilor efectuate in anul 2018.

Articolul 58

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privindorganizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatele (4) si (5) se modifica si voravea urmatorul cuprins:

(4) Se infiinteaza pe langa O.N.J.N. o activitate finantataintegral din venituri proprii in conformitate cu prevederile Legii nr 500/2002,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru promovarea respectariiprincipiilor si masurilor privind jocurile de noroc responsabile social, astfelcum sunt acestea reglementate de prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionareaOficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completareaOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea siexploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare.Veniturile proprii se constituie din contributiile organizatorilor jocurilor denoroc licentiati, cu urmatoarele contributii anuale:

(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanta licentiatidin clasa I - 5.000 euro anual;

(ii) persoanele juridice implicate direct in domeniuljocurilor de noroc traditionale si la distanta licentiate din clasa II - 1.000euro anual;

(iii) jocurile la distanta monopol de stat clasa III - 5.000euro anual;

(iv) organizatorii de jocuri de noroc traditionale licentiati- 1.000 euro anual.

(5) Veniturile proprii prevazute la alin. (4) au naturajuridica unei creante bugetare si se executa conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarileulterioare, pe baza notificarii O.N.J.N. ce reprezinta titlu executoriu.

2. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduc sase noialineate, alineatele (5^1)-(5^6), cu urmatorul cuprins:

(5^1) Veniturile activitatii proprii se utilizeaza pentruprevenirea dependentei de jocuri de noroc si vor fi alocate pentru activitatilesi programele de protectie a tinerilor si a jucatorilor impotriva jocurilor denoroc, prevenirea si tratamentul dependentei de jocuri de noroc, realizareapromovarii si publicitatii responsabile, solutionarea prompta si eficienta alitigiilor dintre un organizator de joc si un jucator, sub conditiile si inconformitate cu procedura stabilita prin ordin al presedintelui O.N.J.N.

(5^2) Activitatea prevazuta la alin. (4) se incadreaza inacelasi capitol bugetar la care este incadrat si ordonatorul de credite pe langacare s-a infiintat.

(5^3) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceastaactivitate se elaboreaza si se aproba odata cu bugetul O.N.J.N., conformprevederilor legale in vigoare.

(5^4) Excedentul anual rezultat din executia bugetului devenituri si cheltuieli al activitatii se reporteaza in anul urmator cu aceeasidestinatie, conform prevederilor legale in vigoare.

(5^5) Executia de casa a bugetului de venituri si cheltuielial activitatii se realizeaza prin Trezoreria Statului, conform prevederilorlegale in vigoare.

(5^6) Raportarea executiei de casa a bugetului de venituri sicheltuieli al activitatii se efectueaza in conformitate cu prevederile legale invigoare.

3. La articolul 10, alineatul (8) se abroga.

4. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizarea jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxade acces prevazuta la alin. (4), precum si celelalte taxe prevazute in prezentaordonanta de urgenta constituie venit la bugetul de stat.

5. La articolul 14 alineatul (2) litera b) punctul (i),litera C se abroga.

6. La articolul 14 alineatul (2) litera b) punctul (iv),litera C se abroga.

7. La articolul 14 alineatul (2) litera b) punctul (v),litera D se abroga.

8. La anexa, la punctul 1 subpunctul II litera G, punctul(i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(i) slot machine clasa A: 3.600 euro

9. La anexa, la punctul 3, litera A se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

A. Pentru videoloterie (VLT): 3% aplicata asupra venituluidin jocurile de noroc ale operatorului licentiat. Taxa se vireaza in totalitatela bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru lunaanterioara.

Articolul 59

Disponibilitatile Ministerului Tineretului si Sportuluiprovenite din incasarea veniturilor aferente cotei de 1% din taxele si accizeleaplicate la nivel national pentru tigarete, tigari si bauturi alcoolice,existente la data de 31 decembrie 2018, se vireaza integral la bugetul de stat,potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin alministrului finantelor publice in termen de 30 de zile de la data intrarii invigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 60

Articolul 37 din Legea nr. 318/2015 pentru infiintarea,organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a BunurilorIndisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 961 din 24 decembrie2015, se abroga.

Articolul 61

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeazadupa cum urmeaza:

1. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un noualineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022,pentru clientii casnici furnizarea de energie electrica se realizeaza in conditiireglementate, de catre ANRE.

2. La articolul 22 alineatul (2), litera d) se modifica siva avea urmatorul cuprins:

d) sa aprobe si sa publice tarifele aplicate de furnizoriide ultima instanta clientilor casnici pentru perioada 1 martie 2019-28februarie 2022.

3. La articolul 28, dupa litera b) se introduce o noua litera,litera b^1), cu urmatorul cuprins:

b^1) sa livreze furnizorilor de ultima instanta, in perioada1 martie 2019-28 februarie 2022, energia electrica necesara asigurariiconsumului clientilor casnici pentru care aplica tarife reglementate, inconformitate cu reglementarile elaborate de ANRE;

4. La articolul 28, litera c) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

c) sa oferteze public si nediscriminatoriu pe piata concurentialaintreaga energie electrica ramasa disponibila dupa indeplinirea obligatiei prevazutela lit. b^1).

5. La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

Articolul 55

(1) Furnizorii de ultima instanta sunt obligati sa asigurefurnizarea de energie electrica, in conditii de calitate si la preturirezonabile, transparente, usor comparabile si nediscriminatorii conformreglementarilor ANRE, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) si (1^1),urmatoarelor categorii de clienti:

a) clientii finali care, la data intrarii in vigoare aprezentei legi, nu si-au exercitat dreptul la eligibilitate:

b) clientii casnici si clientii noncasnici cu numar mediuscriptic de salariati mai mic de 50 si o cifra de afaceri anuala sau o valoaretotala a activelor din bilantul contabil anual care nu depaseste 10 milioane deeuro

6. La articolul 63, alineatul (3) se abroga.

7. La articolul 75 alineatul (1), litera c) se modifica siva avea urmatorul cuprins:

c) tarife/preturi reglementate pentru furnizarea de energieelectrica clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1) cu respectarea prevederilorart. 22, pana la eliminarea acestora.

8. La articolul 76, dupa alineatul (3) se introduc doua noialineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

(4) Preturile de vanzare ale producatorilor pentru clientiicasnici se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE la inceputul fiecaruian.

(5) Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recuperapana la data de 30.06.2022, conform reglementarilor ANRE.

9. La articolul 93, dupa punctul 47 se introduce un noupunct, punctul 48, cu urmatorul cuprins:

48. nerespectarea prevederilor art. 28 lit. b^1) si c).

10. La articolul 93, dupa alineatul (2) se introduce un noualineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) Contraventia prevazuta la alin. (1) pct. 48 se sanctioneazacu amenda in cuantum de 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicariisanctiunii contraventionale.

11. La articolul 104, alineatul (7) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(7) Dupa adjudecarea concesiunii, in vederea desfasurariiactivitatii, concesionarul solicita autorizatiile/licentele specifice prevazutede legislatia in vigoare. Acesta are obligatia sa asigure si furnizarea gazelornaturale in regim reglementat la clientii casnici care nu si-au exercitatdreptul de eligibilitate pana la data eliminarii preturilor reglementate, scoppentru care are obligatia sa detina si licenta pentru activitatea de furnizarede gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilorlegale, are obligatia de a realiza separarea legala a activitatilor de distributiesi furnizare, operatorul economic afiliat acestuia detine licenta pentruactivitatea de furnizare de gaze naturale si are obligatia sa asigurefurnizarea gazelor naturale in regim reglementat la clientii casnici care nu si-auexercitat dreptul de eligibilitate pana la data eliminarii preturilorreglementate.

12. La articolul 124, dupa alineatul (1) se introduc treinoi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Pentru perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, producatorii,inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup deinteres economic care desfasoara atat activitati de extractie, cat si activitatide vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei au obligatia savanda cu pretul de 68 lei/MWh cantitatile de gaze naturale rezultate dinactivitatea de productie interna curenta catre furnizorii clientilor casnici siai producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturaleutilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si incentralele termice destinata consumului populatiei. In aceasta perioada, producatorulare obligatia sa vanda in primul rand catre furnizori sau clienti, dupa caz, inconditii reglementate de ANRE, pentru asigurarea intregului necesar de consumal clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentrucantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica incentralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei,din productia curenta si/sau din depozitele de inmagazinare.

(1^2) Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sauafiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atatactivitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturaleextrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare culivrare pe teritoriul Romaniei, la preturi mai mari de 68 lei/MWh pentru cantitatilede gaze naturale destinate acoperirii consumului clientilor casnici si alproducatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturaleutilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si incentralele termice destinata consumului populatiei. Diferentele de costuri deachizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturilepracticate, se vor recupera pana la data de 30 iunie 2022, conformreglementarilor ANRE.

(1^3) Pretul de achizitie platit pentru gazele din productiainterna curenta necesare pentru acoperirea consumului clientilor casnici si alproducatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturaleutilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si incentralele termice destinata consumului populatiei, nu poate depasi valoarea de68 lei/MWh, indiferent de vanzator.

(la 29-03-2019, Punctul 12. din Articolul 61 , Capitolul IIIa fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 )

13. La articolul 174, dupa alineatul (7) se introduce un noualineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:

(7^1) Prin exceptie de la alin. (7), clientii casnici care si-auexercitat dreptul de eligibilitate au dreptul sa revina la furnizareareglementata.

14. Abrogat.

(la 29-03-2019, Punctul 14. din Articolul 61 , Capitolul IIIa fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 )

15. La articolul 194, dupa punctul 42 se introduce un noupunct, punctul 43, cu urmatorul cuprins:

43. nerespectarea prevederilor art. 124 alin. (1^1)-(1^3) dela articolul 124.

16. La articolul 195, dupa alineatul (4^1) se introduce unnou alineat, alineatul (4^2), cu urmatorul cuprins:

(4^2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) dinOrdonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, contraventia prevazutala art. 194 pct. 43 se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 10% din cifra deafaceri a anului anterior aplicarii sanctiunii contraventionale.

Articolul 62

Articolul 12 din Legea nr. 218/2005 privind stimulareaabsorbtiei fondurilor alocate Romaniei pentru agricultura, dezvoltare rurala,pescuit si afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii si DezvoltariiRurale, prin instrumente financiare de garantare si creditare, precum si pentrusustinerea obiectivelor nationale de politica agricola, republicata inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cumodificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul continut:

Articolul 12

(1) Sumele alocate in baza prezentei legi, ramaseneutilizate dupa finalizarea Programului SAPARD, precum si cele rezultate dinrambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza incontinuare pentru acordarea de garantii beneficiarilor Fondului europeanagricol pentru dezvoltare rurala, Fondului european pentru pescuit si Fonduluieuropean de garantare agricola si pentru majorarea capitalului social al SocietatiiNationale Casa de Comert Agroalimentar UNIREA infiintata prin HotarareaGuvernului nr. 933/2018 privind infiintarea Societatii Nationale Casa Romanade Comert Agroalimentar UNIREA - S.A., cu respectarea prevederilor in domeniulajutorului de stat.

(2) Sumele destinate majorarii capitalului social al SocietatiiNationale Casa de Comert Agroalimentar UNIREA, potrivit prevederilor alin.(1), se aproba prin hotarare a Guvernului.

Articolul 63

Alineatul (6) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa specialapentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxapentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediupentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.644 din 7 august 2017, aprobata prin Legea nr. 258/2018, cu modificarile sicompletarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza,in baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivitprevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,astfel:

a) pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule,taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite dela autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2019;

b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada1 septembrie 2018-30 iunie 2019.

Articolul 64

(1) Sumele ramase de restituit, reprezentand taxa specialapentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxapentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fostemise decizii de solutionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (1)din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017, aprobata prin Legea258/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se restituie, din oficiu,de organele emitente ale acestora, pana la data de 30 iunie 2019.

(2) Sumele ramase de restituit, reprezentand timbru de mediupentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituirepotrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017,aprobata prin Legea nr. 258/2018, cu modificarile si completarile ulterioare,se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, pana la data de 30iunie 2019.

Articolul 65

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cucaracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial alRomaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarileulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc trei noialineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:

(6) O persoana nu poate presta activitati in regim ziliermai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarulde beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniulcresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor,bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botaniceaflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol,pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic.

(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.

(8) Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioadamai mare decat cea prevazuta la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe baza decontract de munca pe perioada determinata.

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

Articolul 13

(1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate prestain urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala,actualizata:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere -diviziunea 02;

c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;

3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductiva semodifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 14

(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar si zilierconstituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

4. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera h) seintroduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

i) nerespectarea de catre zilier a prevederilor art. 4 alin.(6) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei.

5. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen decel mult 15 zile de la data inmanarii procesului-verbal ori, dupa caz, de ladata comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1),agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate inprocesul-verbal.

Articolul 66

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cumodificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cumurmeaza:

1. La articolul 60, dupa punctul 4 se introduce un noupunct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate dinsalarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), in perioada1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite urmatoareleconditii:

a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructiicare cuprind:

(i) activitatea de constructii definita la codul CAEN41.42.43 - sectiunea F - Constructii;

(ii) domeniile de producere a materialelor de constructii,definite de urmatoarele coduri CAEN:

2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produsepentru constructii din argila arsa;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentruconstructii;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplariepentru constructii;

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2511 - Fabricarea de constructii metalice si particomponente ale structurilor metalice;

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentruconstructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

0812 - Extractia pietrisului si nisipului;

711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii deconsultanta tehnica;

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatilementionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala,calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplicascutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilatesalariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizicepentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunarinclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;

d) scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinulcomun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei,protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazutla art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilorsociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asiguratereprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor deaplicare a scutirii.

2. La articolul 76 alineatul (3), litera h) se modifica siva avea urmatorul cuprins:

h) bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordatepotrivit legii, cu exceptia destinatiilor si limitelor prevazute la alin. (4)lit. a), tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor de cresa sitichetelor culturale, acordate potrivit legii.

3. La articolul 76 alineatul (3), dupa litera h) seintroduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

i) indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta acordatepotrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personaluluiplatit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. La articolul 105, alineatul (4) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(4) In cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor farapersonalitate juridica, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentruproductia destinata furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivipentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazutela alin. (2) nu genereaza venit impozabil.

5. La articolul 105, dupa alineatul (4) se introduce un noualineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

(5) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (4) sestabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cuavizul Ministerului Finantelor Publice.

6. La articolul 122 alineatul (4), literele a) si c) sialineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(4) Nu se depune Declaratia unica privind impozitul pe venitsi contributiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I, pentru urmatoarelecategorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe baza de norma de venit, cuexceptia celor care au completat si depus declaratia prevazuta la art. 120alin. (4);

(...)

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma dearenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 84 alin. (8),precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria esteexprimata in lei si nu s-a optat pentru stabilirea venitului net anual insistem real, iar la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentrucalificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente;

(5) Declaratia prevazuta la alin. (1)-(3) se completeaza sise depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform art. 79din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. La articolul 125, alineatul (4) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(4) Asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituridin activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligatia sa depunala organul fiscal competent, pana la data de 15 februarie a anului urmator,declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit prin ordin al presedinteluiA.N.A.F., care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii aferentasociatilor.

8. La articolul 133 alineatul (15), dupa litera b) seintroduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

c) bonificatia prevazuta la lit. a) de care beneficiazapersoanele fizice care obtin venituri anuale pentru care exista obligatiacompletarii si depunerii numai a declaratiei prevazute la art. 120 se acorda decatre organul fiscal.

9. La articolul 133, dupa alineatul (15) se introduce un noualineat, alineatul (15^1), cu urmatorul cuprins:

(15^1) Procedura de acordare a bonificatiei prevazuta laalin. (15) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

10. Dupa articolul 138 se introduce un nou articol,articolul 138^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 138^1

Prevederi speciale pentru domeniul constructiilor

(1) In perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028inclusiv, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii siasimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiatecu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreazain conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, cota contributiei de asigurarisociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale.

(la 17-01-2019, Alin. (1) al art. 138^1, pct. 10 al art. 66a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicata inMONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019)

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) care datoreazacontributia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata acesteicontributii in limita cotei prevazute la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica potrivit instructiunilorla ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii,familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii,prevazut la art. 147 alin. (17).

11. La articolul 139 alineatul (1), dupa litera q) seintroduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:

r) indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta acordatapotrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarileulterioare.

12. Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 140

Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datoratede angajatori sau persoane asimilate acestora

(1) Pentru persoanele fizice si juridice care au calitateade angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunara de calcul pentrucontributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazutela art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sauasimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia, pentru activitateadesfasurata in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca.

(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributieide asigurari sociale datorate de angajatorii care desfasoara activitati insectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60pct. 5 veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanelefizice realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu acestiangajatori, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv.

13. La articolul 142, litera r) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masa,voucherelor de vacanta, tichetelor cadou, tichetelor de cresa, tichetelorculturale, acordate potrivit legii;

14. La articolul 146, alineatele (5) si (5^1) se modifica sivor avea urmatorul cuprins:

(5) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catrepersoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor,precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d)-f) se realizeazaprin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 138^1 alin.(1) si (2), dupa caz, asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139,art. 143-145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si142.

(5^1) Contributia de asigurari sociale datorata de catrepersoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, inbaza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial,calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributieide asigurari sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art.138 lit. a) sau art. 138^1, dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tarain vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale,corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fostactiv.

15. La articolul 146, dupa alineatul (5^4) se introduce unnou alineat, alineatul (5^5), cu urmatorul cuprins:

(5^5) In situatia in care, prin hotarare a Guvernului seutilizeaza, in aceeasi perioada, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara,diferentiat in functie de studii, de vechime sau alte criterii prevazute delege, in aplicarea prevederilor alin. (5^1) se ia in calcul valoarea salariuluiminim brut pe tara prevazuta pentru categoria de persoane pentru care sedatoreaza contributia.

16. La articolul 154 alineatul (1), dupa litera q) seintroduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilatesalariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatoricare desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza inconditiile prevazute la art. 60 pct. 5, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31decembrie 2028 inclusiv.

17. La articolul 157 alineatul (1), dupa litera s) seintroduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:

t) indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta acordatepotrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarileulterioare.

18. La articolul 168, alineatul (5^1) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1)-(5^5) se aplica inmod corespunzator.

19. La articolul 170 alineatul (2), litera e) se modifica siva avea urmatorul cuprins:

e) venitul si/sau castigul din investitii, stabilit conformart. 94-97. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele incasate,iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele distribuitesi incasate incepand cu anul 2018;

20. Articolul 220^3 se modifica si va avea urmatorulcuprins:

Articolul 220^3

Cota contributiei asiguratorii pentru munca

(1) Cota contributiei asiguratorii pentru munca este de2,25%.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in perioada 1ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contributiei asiguratoriipentru munca se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul degarantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru platacreantelor salariale, cu modificarile ulterioare, in cazul angajatorilor caredesfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiileprevazute la art. 60 pct. 5.

21. La articolul 220^4 alineatul (1), dupa litera k) seintroduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:

l) indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta acordatepotrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarileulterioare.

22. La articolul 220^6, dupa alineatul (4) se introduce unnou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in perioada1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, contributia asiguratorie pentrumunca incasata la bugetul de stat de la angajatorii care desfasoara activitati insectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60pct. 5 se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creantelorsalariale constituit in baza Legii nr. 200/2006, cu modificarile si completarileulterioare.

23. La articolul 331, alineatul (6) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j) si k)se aplica pana la data de 30 iunie 2022 inclusiv.

24. La articolul 342, alineatele (5), (6) si (11)-(13) seabroga.

25. La articolul 343, alineatul (3) se abroga.

26. La articolul 343, alineatul (5) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(5) Acciza specifica exprimata in lei/1.000 de tigarete sedetermina anual, pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, aprocentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale al carei niveleste prevazut in anexa nr. 1. Aceasta acciza specifica se aproba prin ordin alministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, pana la 1 martie. In perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019 accizaspecifica pentru tigarete este de 372,73 lei/1.000 tigarete.

i.php?p=lege(1).jpg


28. La articolul 491, dupa alineatul (2) se introduce un noualineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Daca hotararea consiliului local nu a fost adoptata cucel putin 3 zile lucratoare inainte de expirarea exercitiului bugetar, in anulfiscal urmator, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care constaintr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume inlei ori se determina prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de catrecompartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurilemaxime prevazute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Articolul 67

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,prevederile art. 66 intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante deurgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia:

a) pct. 23-27, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie2019;

b) pct. 1, 2, 4, 5, 10, 12-16, 18, 20 si 22, care se aplica incepandcu veniturile aferente lunii ianuarie 2019.

(2) Termenul de emitere a ordinului privind procedura prevazutala art. 133 alin. (15^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata sicompletata prin prezenta ordonanta de urgenta, este de 45 de zile de lapublicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului actnormativ.

Articolul 68

(1) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) dinLegea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice care isi desfasoaraactivitatea in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatoricare desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza inconditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt asigurate in perioada1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 in sistemul asigurarilor sociale de sanatatefara plata contributiei.

(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) beneficiaza inperioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 de drepturile acordate dinsistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, sistemulasigurarilor pentru somaj, conform legislatiei in vigoare, inclusiv de concediisi indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, fara plata de catreangajatori a contributiei asiguratorii pentru munca prevazuta de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Perioadele lucrate in sectorul constructiilor de catrepersoanele prevazute la alin. (1) constituie stagiu de cotizare pentrustabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentruincapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia invigoare.

Articolul 69

Alineatul (1) al articolului 17 din Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 16/2018 privind asigurarea masurilor necesare organizarii sidesfasurarii unor proiecte culturale, precum si pentru modificarea sicompletarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 239 din 19 martie 2018, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 17

(1) Cheltuielile aferente pregatirii si desfasurariiSezonului in perioada 2018-2019 se suporta in limita fondurilor aprobate anualpotrivit legii, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe, MinisteruluiCulturii si Identitatii Nationale, Institutului Cultural Roman si MinisteruluiApararii Nationale.

Articolul 70

Alineatele (2) si (3) ale articolului 9 din Ordonanta deurgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetarepentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013,aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile si completarileulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Pana la data de 31 iulie 2019, in paralel cu utilizareasistemului national de raportare, entitatile publice au obligatia de a intocmi side a depune situatiile financiare si celelalte tipuri de rapoarte stabilite pebaza datelor din evidenta contabila, pe suport hartie, in formatul si latermenele stabilite de normele contabile in vigoare si de a depune bugetele devenituri si cheltuieli aprobate potrivit legislatiei in vigoare la unitatileTrezoreriei Statului, pe suport hartie.

(3) Incepand cu data de 1 august 2019, rapoartele acceptatede sistem nu se mai transmit pe suport hartie catre Ministerul FinantelorPublice si unitatile subordonate.

Articolul 71

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) dinLegea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarileulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniulconstructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sestabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna,reprezentand 17,928 lei/ora.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor deactivitate prevazute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 72

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeazadupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, articolul62^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 62^1

Accesul organului fiscal central la informatii privindcombaterea spalarii banilor

Entitatile raportoare care intra sub incidenta legislatieipentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului punla dispozitia organului fiscal central, la cerere, in cadrul termenului de pastrareprevazut de lege, informatii si documente privitoare la:

a) mecanismele si procedurile in baza carora aplica masurilede precautie privind clientela;

b) identificare clientului si a beneficiarului real;

c) evaluarea scopului si naturii dorite a relatiei deafaceri;

d) monitorizarea relatiei de afaceri;

e) evidentele tranzactiilor.

2. La articolul 194 alineatul (1), litera e) se modifica siva avea urmatorul cuprins:

e) sa se achite obligatiile fiscale administrate de organulfiscal, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nufac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 180 de zile de la datacomunicarii acestei decizii sau pana la finalizarea esalonarii la plata, cuexceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea la plata potrivitart. 195;

3. La articolul 195, alineatele (1)-(3) se modifica si voravea urmatorul cuprins:

(1) Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonarela plata poate fi modificata la cererea debitorului prin includerea in esalonarea urmatoarelor obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscalaemis de organul fiscal competent:

a) obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinereavalabilitatii esalonarii la plata, prevazute la art. 194 alin. (1) lit. a)-c),e)-i) si n);

b) obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii decizieide mentinere a valabilitatii esalonarii, prevazute la art. 200 alin. (2), cuexceptia sumelor de natura celor prevazute la art. 194 alin. (1) lit. j).

(2) Contribuabilul poate depune cel mult doua cereri demodificare a deciziei de esalonare la plata intr-un an calendaristic sau, dupacaz, fractie de an calendaristic. Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin.(11) si la art. 194 alin. (1) lit. h) si i) debitorul poate depune cererea demodificare a deciziei de esalonare la plata ori de cate ori este necesar.Printro cerere se poate solicita modificarea deciziei de esalonare la plataprin includerea tuturor obligatiilor fiscale ce reprezinta conditie de mentinerea valabilitatii esalonarii la plata la data depunerii cererii.

(3) Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazutla art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-i) sau n), dupa caz, ori pana la implinireatermenului prevazut la art. 200 alin. (2) si se solutioneaza de organul fiscalcompetent prin decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata saudecizie de respingere, dupa caz.

4. La articolul 195, dupa alineatul (8^1) se introduce unnou alineat, alineatul (8^2), cu urmatorul cuprins:

(8^2) In cazul debitorilor pentru care s-a acordat esalonarela plata potrivit prevederilor art. 186 alin. (4), la cererea acestora, penalitatilede intarziere ramase de plata din graficul de esalonare se amana la plata insituatia in care garantiile constituite odata cu acordarea esalonarii sauulterior acesteia acopera cuantumul prevazut la art. 193 alin. (13) sau (15),dupa caz.

5. La articolul 200, alineatul (1) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinereaunei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectariiconditiilor prevazute la alin. (2) si la art. 194 alin. (1), cu exceptiacazului in care esalonarea a fost pierduta ca urmare a nerespectarii conditieiprevazute la art. 194 alin. (1) lit. k), de doua ori intr-un an calendaristic,sau fractie de an calendaristic, daca depune o cerere in acest scop inainte deexecutarea garantiei de catre organul fiscal competent sau inainte de stingereatuturor obligatiilor fiscale care au facut obiectul esalonarii la plata, dupacaz. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere avalabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare deja aprobate.

Articolul 73

Prevederile art. 72 pct. 2-5 se aplica si pentru esalonarilein curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 74

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 5martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si secompleteaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, dupa alineatul (11) se introduc patrunoi alineate, alineatele (12)-(15), cu urmatorul cuprins:

(12) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritorialepot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilitati publice, indiferentde modalitatea de gestiune stabilita.

(13) Taxele colectate la bugetele locale pentru serviciilecomunitare de utilitati publice stabilite potrivit alin. (12) colectate labugetele locale de autoritatile administratiei publice locale pot fi virate, infunctie de modalitatea de gestiune aleasa, in bugetele asociatiilor dedezvoltare intercomunitara avand ca scop plata serviciilor comunitare de utilitatipublice, in situatia in care serviciile comunitare de utilitati publice suntasigurate prin intermediul asociatiei de dezvoltare intercomunitara. Diferenteledintre nivelul taxei colectate la bugetul local si cel al facturii emise deoperator/operator regional/asociatia de dezvoltare intercomunitara pot fisuportate din veniturile proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale, urmanda fi incasate ulterior de la beneficiarii serviciului.

(14) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara au calitateade persoane impozabile din punctul de vedere al TVA pentru asigurareaserviciilor de utilitati publice pentru unitatile administrativ-teritorialemembre, atunci cand actioneaza conform art. 271 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(15) Taxele pentru serviciile comunitare de utilitatipublice stabilite potrivit alin. (12) se recupereaza de la beneficiari, iar, incaz de neplata, actul administrativ fiscal prin care au fost stabilite sicomunicate taxele devine titlu executoriu la data scadentei. Prevederilereferitoare la executarea silita din Legea nr. 207/2015 privind Codul deprocedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in modcorespunzator.

2. La articolul 47 alineatul (2), partea introductiva semodifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Constituie contraventie in domeniul serviciilor deutilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 leiurmatoarele fapte:

3. La articolul 47 alineatul (3), partea introductiva se modificasi va avea urmatorul cuprins:

(3) Constituie contraventie in domeniul serviciilor deutilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 leiurmatoarele fapte:

4. La articolul 47, dupa alineatul (4) se introduce un noualineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

(4^1) Prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile sicompletarile ulterioare, pentru incalcarea repetata a faptelor prevazute laalin. (3) si (4) operatorii economici se sanctioneaza cu amenda in cuantum de5% din cifra de afaceri.

Articolul 75

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functiade control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadrude achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si acontractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, publicata inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2017,aprobata prin Legea nr. 186/2018, cu modificarile si completarile ulterioare,se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera g) se introduceo noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

h) control ex ante voluntar - control privind aspectele decalitate si aspectele de regularitate, asa cum sunt definite de prezentaordonanta de urgenta, efectuat la solicitarea autoritatii contractante.

2. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifica si voravea urmatorul cuprins:

(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivitprevederilor prezentei ordonante de urgenta se desfasoara la solicitareaautoritatii contractante pe baza de liste de verificare si vizeaza verificareaconformitatii cu dispozitiile legale aplicabile din punctul de vedere alregularitatii si calitatii, cu exceptia contractelor sau acordurilor cu finantareeuropeana pentru care controlul ex ante se asigura de catre autoritatile demanagement.

(3) Controlul ex ante prevazut la alin. (1) se exercita deANAP in mod selectiv, cu incadrarea in procentul prevazut la art. 7 alin (3),pe baza unei metodologii de selectie.

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile deatribuire prevazute la art. 2 alin. (1) lit. g) pentru care autoritateacontractanta a formulat la momentul initierii o solicitare de introducere inprogramul de verificare al ANAP. Prin exceptie, procedurile de negociere farapublicare prealabila reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c),alin. (5) lit.c)-d) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarileulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d), g),h),i) si j) din Legeanr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot face obiectulcontrolului ex ante.

4. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

(3) Metodologia de selectie trebuie sa asigure realizareacontrolului prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de 5% dintotalul procedurilor de atribuire initiate in conformitate cu prevederilelegislatiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. g) de catre autoritatilecontractante intr-un an calendaristic prin publicarea in SEAP a anuntului departicipare/de participare simplificat/de concurs, aferentecontractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimata mai mare decat pragulstabilit de aceasta legislatie pentru realizarea achizitiei directe, cu accentpe acelea aferente contractelor ce se incadreaza in categoriile cu riscul celmai mare, asa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare aprezentei ordonante de urgenta, cu exceptia procedurilor de negociere farapublicare prealabila reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 117alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016.

5. La articolul 7, alineatul (3^1) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(3^1) Modul in care se realizeaza aplicarea metodologiei deselectie si introducerea in programul de verificare al ANAP a procedurilor deatribuire a contractelor supuse controlului ex ante, alaturi de tintele caretrebuie atinse anual prin raportare la procentul prevazut la alin. (3) sestabilesc prin ordin al presedintelui ANAP.

6. Articolul 8 se abroga.

7. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

Articolul 9

(1) Autoritatea contractanta solicitanta a controlului exante va formula cererea de introducere a procedurii in programul de verificareex ante al ANAP odata cu incarcarea documentatiei de atribuire inSEAP/transmiterea notificarii privind intentia de a realiza o negociere farapublicare prealabila si va fi instiintata in termen de 2 zile lucratoare de laacest moment cu privire la acceptarea sau neacceptarea respectivei cereri.

8. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.

9. La articolul 10 alineatul (1), partea introductiva semodifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 10

(1) Autoritatea contractanta solicitanta a controlului exante are obligatia de a pune la dispozitia ANAP urmatoarele informatii si/saudocumente:

10. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 15

Procesul de control ex ante voluntar este limitat laaspectele verificate si constatate in baza listelor de verificare ale ANAP sinu exonereaza de raspundere autoritatea contractanta in raport cu actiunile sideciziile adoptate de aceasta in procesul de atribuire si/sau modificare acontractului in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

11. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifica sivor avea urmatorul cuprins:

Articolul 16

(1) In cazul in care autoritatea contractanta are obiectiicu privire la abaterile de la aspectele de calitate, identificate de catre ANAPca urmare a activitatii de control ex ante voluntar al procesului de atribuire si/saua masurilor dispuse de ANAP pentru remedierea respectivelor abateri, se poatedemara procedura de conciliere.

(2) Procedura de conciliere poate fi declansata deautoritatea contractanta numai cu privire la aspectele de calitate prevazute inavizul conform conditionat emis de ANAP in legatura cu care autoritateacontractanta are obiectii, nefiind aplicabila rezultatelor verificariloraspectelor de calitate care au fost acceptate de autoritatea contractanta incadrul controlului ex ante voluntar si rezultatelor verificarilor aspectelor deregularitate.

Articolul 76

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare aprezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationalapentru Achizitii Publice, elaboreaza normele metodologice de aplicare a modificarilorsi completarilor aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017, aprobataprin Legea nr. 186/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivitart. 75, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Articolul 77

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privindcomunicatiile electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prinLegea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica sise completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

Articolul 28

(1) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioprin intermediul unor proceduri de selectie competitiva sau comparativa serealizeaza dupa cum urmeaza:

a) in cazul licentelor pentru benzile de frecventa radio703-733 MHz/758-788 MHz (2x30 MHz), 738-753 MHz (1x15 MHz), 880-915 MHz/925-960MHz (2x35 MHz) se stabileste o valoarea minimala in cuantum de 4% din cifra deafaceri din anul precedent prelungirii, inregistrata la nivelul ramurii CAENunde se incadreaza activitatea de comunicatii electronice, inmultita cu numarulde ani pentru care se acorda licenta;

b) in cazul licentelor pentru benzile de frecventa radio791-821 MHz/832-862 MHz (2x30 MHz), 1920-1980/2110-2170 MHz (2x60 MHz),3400-3800 MHz (400 MHz) se stabileste o valoarea minimala in cuantum de 2% dincifra de afaceri din anul precedent, inregistrata la nivelul ramurii CAEN undese incadreaza activitatea de comunicatii electronice, inmultita cu numarul deani pentru care se acorda licenta.

2. La articolul 28, alineatul (2) se abroga.

3. La articolul 31, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licentei deutilizare a frecventelor radio acordate prin procedura de selectie este conditionatade plata catre bugetul de stat a unei taxe de licenta in cuantum de 4% dincifra de afaceri din anul precedent prelungirii, inregistrata la nivelulramurii CAEN unde se incadreaza activitatea de comunicatii electronice, inmultitacu numarul de ani pentru care se acorda licenta.

4. La articolul 124, alineatul (3) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:

(3) Procentul prevazut la alin. (1) si (2) se stabileste incuantum de 3%, cu exceptia serviciilor postale si de curierat.

5. La articolul 143 alineatul (1), litera b) se modifica siva avea urmatorul cuprins:

b) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a)din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile sicompletarile ulterioare, pentru persoanele cu o cifra de afaceri de peste3.000.000 lei, cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri, iar, incazul unor incalcari repetate, cu amenda in cuantum de pana la 10% din cifra deafaceri.

6. La articolul 143 se introduce un nou alineat, alineatul(6), cu urmatorul cuprins:

(6) In cazul utilizarii de frecvente radio fara licenta saudupa expirarea perioadei de valabilitate, se calculeaza penalitati pentrufiecare zi de utilizare fara licenta, incepand cu ziua imediat urmatoaretermenului de scandenta, reprezentand 0,1% pentru fiecare zi de intarziere dincifra de afaceri din anul precedent, inregistrata la nivelul ramurii CAEN undese incadreaza activitatea de comunicatii electronice.

Articolul 78

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privindorganizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in DomeniulEnergiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 18mai 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cumodificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cumurmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

(3) Nivelul tarifelor si contributiilor prevazute la alin.(2) se stabileste anual prin ordin al presedintelui ANRE, cu exceptia contributieibanesti percepute de la titularii de licente in domeniul energiei electrice, alenergiei electrice si termice in cogenerare, al gazelor naturale, si se publicain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

2. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un noualineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

(3^1) Contributia baneasca perceputa de la titularii delicente in domeniul energiei electrice, al energiei electrice si termice incogenerare pentru componenta energia electrica, al gazelor naturale este egalacu 2% din cifra de afaceri realizata de acestia din activitatile ce facobiectul licentelor acordate de ANRE, cifra de afaceri calculata conformreglementarilor ANRE aprobate prin ordin al presedintelui ANRE cu avizulComisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

Articolul 79

Dupa alineatul (17) al articolului 63 din Legea nr. 273/2006privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarileulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu urmatorul cuprins:

(18) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale suntexceptate de la indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (16) si (17) incazul neefectuarii pana la finele anului a tragerilor notificate conform alin.(14) lit. b) pentru ca finantatorii nu au disponibilizat sumele solicitateacestora de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, conformcererilor de tragere catre finantatori si a extraselor de cont de la sfarsitulanului aferente finantarilor rambursabile.

Articolul 80

Alineatul (1) al articolului 21 din Legea nr. 203/2018privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 25 iulie2018, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 21

(1) Prevederile cap. I-IV se aplica, in sistem pilot,amenzilor contraventionale la regimul circulatiei pe drumurile publice aplicateconducatorilor de autovehicule, stabilite, in conditiile legii, de agentiiconstatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 81

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrateprivat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 18iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si secompleteaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 25 alineatul (1), dupa litera h) seintroduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:

h^1) proiecte strategice de investitii in parteneriatpublic-privat aprobate prin hotarare a Guvernului;

2. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduce un noualineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii siasimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cuangajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreazain conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exceptate de laprevederile alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028inclusiv.

3. La articolul 32, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat,alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

(6) O persoana participanta la un fond de pensii poate opta,pe baza de cerere individuala, dar nu mai devreme de 5 ani de participare larespectivul fond, sa se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile detinutepana la data transferului raman in contul personal al participantului pana ladeschiderea dreptului la pensia privata.

4. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

Articolul 35

(1) Dupa aderare sau repartizare, participantii sunt obligatisa contribuie la un fond de pensii si nu se pot retrage din sistemul fondurilorde pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributiade asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschidereadreptului la pensia privata decat la cererea expresa a acestora.

5. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

Articolul 60

(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unuifond de pensii este echivalentul in lei, calculat si actualizat in raport cuvaloarea contributiilor participantilor, respectiv:

a) 5% din valoarea contributiilor, daca aceasta este sub 100milioane euro;

b) 7% din valoarea contributiilor, daca aceasta este intre100 milioane euro si 500 milioane euro;

c) 10% din valoarea contributiilor, daca aceasta este peste500 milioane euro;

6. La articolul 86, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

Articolul 86

(1) Comisionul de administrare se constituie prin:

a) deducerea unui cuantum din contributiile platite, dar numai mult de 1%, cu conditia ca aceasta deducere sa fie facuta inainte deconvertirea contributiilor in unitati de fond, din care 0,5 puncte procentualedin suma totala ce face obiectul operatiunii financiare efectuata pentrufiecare fond de pensii administrat privat sa fie virata la Casa Nationala dePensii Publice;

b) deducerea unui procent din activul net total al fonduluide pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe luna, astfel: 0,02%pe luna daca rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflatiei;0,03% pe luna daca rata de rentabilitate a fondului este cu pana la un punctprocentual peste rata inflatiei; 0,04% pe luna daca rata de rentabilitate afondului este cu pana la 2 puncte procentuale peste rata inflatiei; 0,05% peluna daca rata de rentabilitate a fondului este cu pana la 3 puncte procentualepeste rata inflatiei, 0,06% pe luna daca rata de rentabilitate a fondului estecu pana la 4 puncte procentuale peste rata inflatiei; 0,07% pe luna daca ratade rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflatiei.

Articolul 82

Alineatele (23) si (24) ale articolului 31 din Legeaserviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, cumodificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Articolul 83

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privindparteneriatul public-privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 427 din 18 mai 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorulcuprins:

(3) In vederea constituirii si utilizarii de fonduri publicenecesare efectuarii platilor catre societatea de proiect ori partenerul privatconform prevederilor alin. (2) aferent derularii proiectelor de parteneriatpublic-privat aprobate de Guvern se infiinteaza, in cadrul bugetului de stat,la o pozitie distincta, respectiv in bugetul Secretariatului General alGuvernului prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, al careipresedinte are calitatea de ordonator tertiar de credite, Fondul de finantare acontractelor de parteneriat public-privat.

2. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduc patru noialineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:

(4) Din Fondul de finantare a contractelor de parteneriatpublic-privat se repartizeaza sume ordonatorilor principali de credite aibugetului de stat cu rol de partener public in contractul de parteneriatpublic-privat, pe baza de hotarare a Guvernului, in conditiile legii finantelorpublice.

(5) Bugetele ordonatorilor principali de credite sesuplimenteaza cu sumele aprobate potrivit alin. (4) si pot fi utilizate conformprevederilor alin. (2). Angajarile, ordonantarile si platile din aceste sume sefac in conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarileulterioare.

(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, lasolicitarea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarilecorespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat si ale bugeteloracestora.

(7) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite samodifice, dupa caz, in anexele bugetelor acestora creditele de angajament sicreditele bugetare suplimentate potrivit prevederilor alin. (5) si sa lecomunice Ministerului Finantelor Publice in termen de 5 zile lucratoare de ladata aprobarii modificarilor prevazute la alin. (6).

Articolul 84

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 27 iulie2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:

Articolul 59

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate in plata la31 decembrie a anului anterior se indexeaza, din oficiu, incepand cu 1 ianuariea anului in curs, cu ultima rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv,cunoscut la aceasta data si comunicat de Institutul National de Statistica.

(2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexeaza dacarata medie anuala a inflatiei mentionata la alin. (1) inregistreaza valorinegative.

2. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

Articolul 60

(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia neta nupoate fi mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoaresoldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei.

(2) Daca in urma indexarii pensiei militare de statstabilite potrivit alin. (1) rezulta un cuantum al pensiei nete mai mare decatmedia soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilorlunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei, se acorda acest cuantumrezultat, fara a depasi suma rezultata din aplicarea ratei medii anuale a inflatiei,in conditiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete incauza.

(3) In cazul indexarilor succesive, cuantumul acordat nupoate depasi suma rezultata din aplicarea ratei medii anuale a inflatiei, inconditiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare netecorespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul alpensiei la care se adauga suma reprezentand interventia ratei medii anuale ainflatiei, in aceleasi conditii, din operatiunile de indexare anterioare.

(4) Dispozitiile art. 59 alin. (2) se aplica in modcorespunzator.

Articolul 85

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice aretelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuripentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 25 iulie2016, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 42 se introduce un nou alineat, alineatul(1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Furnizorii de retele de comunicatii electronice care incheiecontracte de instalare, intretinere, inlocuire a retelelor de comunicatiielectronice si a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora sauefectueaza lucrari de acces pe proprietati, fara existenta dreptului de accessau in lipsa autorizatiei de construire, se sanctioneaza cu amenda in cuantumde pana la 10% din cifra de afaceri, proportional cu numarul de utilizatorideserviti fara autorizatie, respectiv cu cate un procent la 100 de utilizatori.

2. La articolul 43 se introduce un nou alineat, alineatul(1^2), cu urmatorul cuprins:

(1^2) Efectuarea de lucrari fara autorizatie de constructiise constata si se sanctioneaza de personalul de control din cadrulInspectoratului de Stat in Constructii.

Capitolul IV Instituirea taxei pe activele financiare

Articolul 86

(1) Institutiile bancare sunt obligate la plata taxei peactive financiare nete, denumita in continuare taxa pe active.

(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii siexpresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) institutie bancara - institutie de credit, persoanajuridica romana, inclusiv sucursalele din strainatate ale acesteia si sucursaladin Romania a institutiei de credit, persoana juridica straina;

b) active financiare nete - activele financiare ale institutieibancare existente la sfarsitul semestrului, respectiv anului pentru care sedatoreaza taxa pe active, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila,ajustate, dupa caz, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, respectiv:

(i) numerar, solduri de numerar la banci centrale si altedepozite la vedere;

(ii) active financiare detinute in vederea tranzactionarii;

(iii) active financiare nedestinate tranzactionarii,evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere;

(iv) active financiare desemnate ca fiind evaluate lavaloarea justa prin profit sau pierdere;

(v) active financiare evaluate la valoarea justa prin alteelemente ale rezultatului global;

(vi) active financiare evaluate la cost amortizat;

(vii) instrumente financiare derivate - contabilitatea deacoperire;

(viii) modificarile de valoare justa aferente elementeloracoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotrivariscului de rata a dobanzii;

(ix) investitii in filiale, asocieri in participatie sientitati asociate.

c) cota de piata - raportul dintre valoarea totala aactivelor institutiei bancare si valoarea totala a activelor agregate pentrusistemul bancar, inclusiv sucursale;

d) rata medie ponderata a dobanzii la creditele, denominate inlei, acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilorpopulatiei - reprezinta media aritmetica a ratelor medii ponderate a dobanziila creditele denominate in lei, acordate de o institutie bancara societatilornefinanciare si gospodariilor populatiei, calculate lunar la nivelulsemestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa. Rata medieponderata a dobanzii la creditele denominate in lei, la sfarsitul lunii,reprezinta media ponderata a ratelor de dobanda cu soldul creditelor acordatesocietatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei;

e) rata medie ponderata a dobanzii la depozitele, denominatein lei, atrase de o institutie bancara de la societatile nefinanciare si gospodariilepopulatiei - reprezinta media aritmetica a ratelor medii ponderate a dobanziila depozitele denominate in lei, atrase de o institutie bancara de la societatilenefinanciare si gospodariile populatiei, calculate lunar la nivelulsemestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa. Rata medieponderata a dobanzii la depozitele denominate in lei, la sfarsitul lunii,reprezinta media ponderata a ratelor de dobanda cu soldul depozitelor atrase dela societatile nefinanciare si gospodariile populatiei;

f) marja de dobanda - diferenta intre rata medie ponderata adobanzii la creditele, denominate in lei, acordate de o institutie bancarasocietatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, si rata medie ponderataa dobanzii la depozite, denominate in lei, atrase de la societati nefinanciare sigospodariile populatiei, definite conform Regulamentului Bancii Nationale a Romanieinr. 4/2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationalaa Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta marja de dobandase calculeaza la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreazataxa pe active si al anului precedent si se exprima in puncte procentuale;

g) marja de referinta a dobanzii - marja de dobanda sub caretaxa pe active se reduce la jumatate, respectiv cu 50%;

h) cresterea soldului creditelor - diferenta pozitiva dintresoldul creditelor acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare sigospodariilor populatiei existent la sfarsitul semestrului/anului pentru carese datoreaza taxa pe active si soldul creditelor acordate societatilornefinanciare si populatiei la sfarsitul anului precedent, raportata la soldulcreditelor acordate societatilor nefinanciare si populatiei la sfarsitul anuluiprecedent, exprimata in procente;

i) diminuarea marjei de dobanda - diferenta negativa dintremarja de dobanda calculata la nivelul semestrului/anului pentru care sedatoreaza taxa pe active fata de marja de dobanda calculata la nivelul anuluiprecedent, raportata la marja de dobanda, calculata la nivelul anuluiprecedent, exprimata in procente;

j) tinta de crestere a creditarii - valoarea de crestere avolumului de credite acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciaresi gospodariilor populatiei, stabilita pentru anul curent fata de anulprecedent, exprimata in procente;

k) tinta de diminuare a marjei de dobanda - valoarea de scaderea marjei de dobanda, stabilita pentru anul curent fata de anul precedent,exprimata in procente.

(3) Pentru determinarea indicatorului prevazut la alin. (2)lit. h) se vor lua in considerare si creditele performante vandute in cursulsemestrului/anului de catre institutia bancara si nu se vor lua in considerarecreditele performante cumparate in cursul semestrului/anului de catre institutiabancara. Creditele performante cumparate de o institutie bancara se vor lua inconsiderare la determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. h) incepandcu anul urmator. Aceleasi credite performante vandute si cumparate in cursulaceluiasi an de institutia bancara nu se iau in considerare la determinareaindicatorului prevazut la alin. (2) lit. h).

(4) Pentru determinarea indicatorului prevazut la alin. (2)lit. d) se vor lua in considerare si creditele performante vandute in cursullunii de institutia bancara, iar creditele performante cumparate de la institutiilebancare din Romania se vor lua in considerare la determinarea acestui indicatorincepand cu luna urmatoare momentului cumpararii. Aceleasi credite performantevandute si cumparate in cursul aceluiasi an de institutia bancara nu se iau inconsiderare la determinarea acestui indicator.

(la 29-03-2019, Articolul 86 din Capitolul IV a fostmodificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 )

Nota

Potrivit art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019,prevederile art. I pct. 9 se aplica pentru taxa datorata de institutiilebancare incepand cu anul 2019

Articolul 87

(1) Taxa pe active se calculeaza prin aplicarea cotelor prevazutela alin. (2) asupra bazei impozabile reprezentate de activele financiare neteale institutiei bancare existente in sold la sfarsitul semestrului, respectival anului pentru care se datoreaza taxa, potrivit evidentei contabile, din carese scad urmatoarele active financiare:

a) numerarul;

b) solduri de numerar la banci centrale la valoare neta, dincare se exclud expunerile neperformante;

c) expuneri neperformante la valoare neta;

d) titluri de datorie emise de administratii publice lavaloare neta, din care se exclud expunerile neperformante;

e) credite si avansuri acordate administratiilor publice lavaloare neta, din care se exclud expunerile neperformante;

f) credite acordate de institutiile de credit sectoruluineguvernamental purtatoare de garantii primite din partea administratieipublice centrale la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante;

g) credite acordate institutiilor de credit, creante atasatesi sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante;depozite la institutii de credit, creante atasate si sume de amortizat, lavaloare neta, din care se exclud expunerile neperformante; conturi decorespondent la institutii de credit (nostro) si creante atasate, la valoareneta, din care se exclud expunerile neperformante; operatiuni reverse repo sititluri luate cu imprumut, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta,din care se exclud expunerile neperformante.

(2) Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabileprevazute la alin. (1), sunt:

a) 0,4% pe an, pentru institutia bancara care detine o cotade piata mai mare sau egala cu 1%;

b) 0,2% pe an, pentru institutia bancara care detine o cotade piata mai mica de 1%.

Cota de piata este cea stabilita la sfarsitulsemestrului/anului pentru care se datoreaza taxa.

(3) Contribuabilii prevazuti la art. 86 alin. (2) lit. a)sunt obligati sa calculeze semestrial, respectiv la sfarsitul anului taxa peactive, prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (2) asupra bazei impozabileprevazute la alin. (1).

(4) Taxa calculata potrivit alin. (3) se reduce astfel:

a) pentru cresterea intermedierii financiare, prin crestereasoldului creditelor:

(i) cu 50%, in cazul in care cresterea soldului crediteloracordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, determinatapotrivit art. 86 alin. (2) lit. h), este egala sau mai mare decat tinta de cresterea creditarii, prevazuta la alin. (7);

(ii) pana la 50%, in cazul in care cresterea solduluicreditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei estemai mica decat tinta de crestere a creditarii prevazuta la alin. (7), situatie incare procentul de reducere a taxei pe active se calculeaza proportional,conform urmatoarei formule:

R1 = [cresterea soldului creditelor/tinta de crestere acreditarii] *50%,

unde:

R1 - procentul de reducere a taxei pe active ca urmare a cresteriisoldului creditelor;

(iii) referinta initiala fata de care se realizeaza calcululevolutiei soldului creditelor este reprezentata de soldul creditelor la sfarsitulanului 2018;

(iv) in cazul in care in anul/anii urmator/urmatori soldulcreditelor scade, evolutia soldului creditelor se va evalua in functie dereferinta initiala de la pct. (iii) pana cand soldul creditelor inregistreaza ovaloare mai mare sau egala cu valoarea referintei initiale de la pct. (iii). Inanul urmator inregistrarii soldului creditelor cel putin la nivelul referinteiinitiale, calculul evolutiei soldului creditelor se va realiza fata de soldulcreditelor inregistrate la sfarsitul anului precedent, care devine referintainitiala si careia i se aplica prevederile de la acest punct.

b) pentru diminuarea marjei de dobanda:

(i) cu 50%, in cazul in care marja de dobanda calculata lanivelul semestrului/anului pentru care se datoreaza se situeaza sub nivelulmarjei de referinta a dobanzii sau in cazul in care diminuarea marjei de dobandadeterminata potrivit art. 86 alin. (2) lit. i) este egala sau mai mare decat tintade diminuare a marjei de dobanda, prevazuta la alin. (7);

(ii) pana la 50%, in cazul in care diminuarea marjei de dobandaeste mai mica decat tinta de diminuare a marjei de dobanda prevazuta la alin.(7), situatie in care procentul de reducere a taxei pe active se calculeazaproportional, conform urmatoarei formule:

R2 = [(diminuarea marjei de dobanda/tinta de diminuare amarjei de dobanda) * 50%],

unde:

R2 - procentul de reducere a taxei pe active ca urmare adiminuarii marjei de dobanda;

(iii) referinta initiala fata de care se realizeaza calcululevolutiei marjei de dobanda este data de marja de dobanda de la sfarsitulanului 2018;

(iv) in cazul in care in anul/anii urmator/urmatori marja dedobanda creste, evolutia marjei de dobanda se va evalua in functie de referintainitiala de la pct. (iii) pana cand marja de dobanda inregistreaza o valoaremai mica sau egala cu valoarea referintei initiale de la pct. (iii). In anulurmator inregistrarii marjei de dobanda cel mult la nivelul referintei initiale,calculul evolutiei marjei de dobanda se va realiza fata de marja de dobanda inregistratala sfarsitul anului precedent, care devine referinta initiala si careia i seaplica prevederile de la acest punct.

(5) Taxa pe active, calculata potrivit alin. (3) si redusa inconditiile prevederilor alin. (4), pe baza indicatorilor privind cota de piata,soldul creditelor si marja de dobanda inregistrati la nivelul primului semestrual anului pentru care se datoreaza taxa pe active si a jumatate din nivelurile-tintade crestere a creditarii si a tintei de diminuare a marjei de dobanda, sedeclara si se plateste pana la data de 25 august inclusiv a anului pentru carese datoreaza. Taxa nu se datoreaza si nu se declara la nivelul primului semestruin urmatoarele situatii:

a) daca a indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii;sau

b) daca a indeplinit 100% tinta de diminuare a marjei de dobanda;sau

c) daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii sial diminuarii marjei de dobanda este cel putin 100%.

(6) Pe baza indicatorilor privind cota de piata, soldulcreditelor si marja de dobanda determinati la nivelul anului pentru care sedatoreaza taxa pe active, taxa pe active, calculata potrivit alin. (3), sereduce in conditiile prevederilor alin. (4). Sumele rezultate se declara panala data de 25 august inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreazataxa pe active. Diferentele in plus fata de sumele de la alin. (5) se platesc panala data de 25 august inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreazataxa pe active, iar diferentele in minus se restituie/se compenseaza potrivitdispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarilesi completarile ulterioare.

(7) Indicatorii-tinta de crestere a creditarii si dediminuare a marjei de dobanda, precum si marja de referinta a dobanzii sestabilesc anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului FinantelorPublice, cu recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala.Pentru anul 2019, pentru fiecare institutie bancara, tinta de crestere a creditariieste de + 8,0 la suta, tinta de diminuare a marjei de dobanda este de -8,0 lasuta, iar marja de referinta a dobanzii este de 4,0 puncte procentuale.

(8) Nu sunt supuse taxei pe active institutiile bancare careinregistreaza pierdere contabila, inainte de calculul taxei pe active, la sfarsitulsemestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa.

(9) Institutiile bancare pentru care Banca Nationala a Romaniei,in exercitarea atributiilor care ii revin, in calitate de autoritate desupraveghere, a impus limitarea activitatii de creditare in conformitate cuart. 226 alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificarisi completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarileulterioare, nu datoreaza taxa pe active pentru perioada in care opereaza aceastamasura. In acest caz, taxa pe active datorata se determina prin raportareataxei pe active, calculata potrivit alin. (3) si (4), la numarul de zileaferent semestrului/anului pentru care se datoreaza taxa si inmultirearezultatului cu numarul de zile aferent perioadei in care nu a operat masura.

(10) In cazul in care taxa pe active datorata de institutiilebancare se situeaza peste profitul contabil, inainte de calculul taxei peactive, inregistrat la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru carese datoreaza taxa, acestea datoreaza taxa pe active in limita profituluicontabil inregistrat, fara a influenta taxa pe active datorata pentru anii urmatori.

(la 29-03-2019, Articolul 87 din Capitolul IV a fostmodificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 )

Nota

Potrivit art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019,prevederile art. I pct. 9 se aplica pentru taxa datorata de institutiile bancareincepand cu anul 2019

Articolul 88

(1) Prin exceptie de la art. 87 alin. (3), (5) si (6),contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului au obligatia de adeclara si a plati taxa pe active proportional cu perioada impozabila, pana ladata depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv panala data radierii, dupa caz. In aceasta situatie, pentru determinarea taxei peactive, cota de piata este ultima cota stabilita, iar reducerea taxei, in conditiileprevederilor art. 87 alin. (4), se efectueaza pe baza indicatorilor privindsoldul creditelor si marja de dobanda inregistrati la sfarsitul perioadeiimpozabile. Perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentrucare contribuabilul a existat.

(2) Contribuabilii nou-infiintati in cursul anului datoreazataxa pe active incepand cu anul urmator.

(3) Modelul si continutul declaratiei taxei pe active sestabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,in termen de 60 de zile.

(4) Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuiala deductibilala stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Taxa pe active reprezinta venit la bugetul de stat si seadministreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivitLegii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(la 29-03-2019, Articolul 88 din Capitolul IV a fostmodificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 )

Nota

Potrivit art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019,prevederile art. I pct. 9 se aplica pentru taxa datorata de institutiilebancare incepand cu anul 2019.

Reproducem mai jos prevederile art. X din ORDONANTA DE URGENTAnr. 19 din 29 martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie2019:

Articolul X

Metodologia privind determinarea cotei de piata, marjei dedobanda, a activelor financiare nete si a celor care se scad din baza impozabila,precum si raportarea indicatorilor necesari calcularii taxei pe active, prevazutela art. 86-88 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privindinstituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masurifiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogareaunor termene, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prinprezenta ordonanta de urgenta se stabileste prin norme metodologice, care seaproba prin hotarare a Guvernului, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, intermen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante deurgenta.

Articolul 89

(1) Prevederile capitolului IV se aplica incepand cu data de1 ianuarie 2019.

(2) Prevederile art. 42 si art. 74 pct. 4 intra in vigoare intermen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante deurgenta.

Articolul 90

Obligatiile suplimentare de capital social minim prevazutela art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensiiadministrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepandcu data de 1 iunie 2019, se varsa pana la data de 31 decembrie 2019.

(la 29-03-2019, Articolul 90 din Capitolul IV a fostmodificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 29martie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 )

Articolul 91

Aplicarea prevederilor capitolului I, art. 66, art. 68, art.69 si art. 81 se realizeaza cu respectarea prevederilor in domeniul ajutoruluide stat.

Articolul 92

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare aprezentei ordonante de urgenta, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc notificaoperatorii economici care au derulat activitate in perioada 2015-2018 si caredatoreaza contributia prevazuta de lege pe aceasta perioada sa o achite incontul deschis la Trezoreria Statului indicat in notificare.

(2) In termen de 5 zile de la primirea notificarii se vireazasumele datorate potrivit alin. (1).

Articolul 93

Sumele colectate conform prevederilor art. 19 alin. (8) dinLegea nr. 256/2018 privind unele masuri pentru implementarea operatiunilorpetroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrepetroliere offshore se vor vira intr-un cont de disponibil deschis laTrezoreria Statului, pe codul de identificare fiscala a ANAF - structuracentrala.

Articolul 94

Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioadasezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarileulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 2septembrie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9 alineatul (1), litera i) va avea urmatorulcuprins:

i) familiilor si persoanelor singure al caror venit netmediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre1,0802 ISR si 1,500 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR.

2. La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea urmatorulcuprins:

i) familiilor si persoanelor singure al caror venit netmediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre1,0802 ISR si 1,500 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR.

3. La articolul 11 alineatul (1), litera i) va avea urmatorulcuprins:

i) familiilor si persoanelor singure al caror venit netmediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre1,0802 ISR si 1,500 ISR li se acorda o suma de 0,040 ISR.

Articolul 95

Cheltuielile din bugetele Ministerului Culturii si IdentitatiiNationale, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Tineretului siSportului si Ministerului Sanatatii finantate pana la data intrarii in vigoarea prezentei ordonante de urgenta din taxele percepute pentru obtinerea licenteide organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilorde noroc, precum si din taxa de acces, prevazute de Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 77/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se vorfinanta de la bugetul de stat, cel putin la nivelul platilor efectuate in anul2018.

Articolul 96

La articolul 70 alineatul (1) din Legea educatiei fizice sisportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, litera c)se abroga.

Articolul 72 pct. 1 din prezenta ordonanta de urgentatranspune Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 demodificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste accesul autoritatilorfiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor, publicata inJurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DANCILA

Contrasemneaza:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale siadministratiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Toni Grebla

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurentiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si justitiei sociale,

Marius-Constantin Budai

Ministrul finantelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza,

Ion Ghizdeanu

Ministrul educatiei nationale,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Melescanu

p. Ministrul sanatatii,

Tiberius-Marius Bradatan,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

George Ciamba

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Petre Daea

Ministrul culturii si identitatii nationale,

Valer-Daniel Breaz

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul apararii nationale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

Ministrul tineretului si sportului,

Constantin-Bogdan Matei

Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,

Alexandru Petrescu

Ministrul energiei,

Anton Anton

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Bucuresti, 28 decembrie 2018.

Nr. 114